Mulet: “Temem ara l’entrada de cítrics de Sudàfrica per Vigo perquè tots els partits excepte Compromís van ratificar un acord letal”

Compromís recorda que PP i PSOE van impedir fer de Castelló el port d’entrada dels cítrics de tercers països a Espanya.

El portaveu de Compromís, i portaveu del Grup d’Esquerra Confederal en la comissió d’agricultura al Senat, Carles Mulet, ha reiterat avui que davant les amenaces constants que està ocasionant l’acord comercial entre la UE i els cinc països de Sudàfrica, existeix una responsabilitat directa de tots els partits (PSOE, PP, Ciudadanos i Podemos) que van votar en el Senat el darrer pas per ratificar l’acord “ sols Compromís va votar en contra, i no sols això, vam presentar una proposta de no ratificació i vam estar més de mig hora intervenint advertint dels efectes que ja estava tenint aquest acord, però la resta de partits no van tindre mirament i van votar primer a favor de ratificar l’acord i després en contra de la nostra proposta de no ratificació, és a dir, ho van fer per dos cops”.

Mulet, igualment, ha recordat com tant la ministra Garcia Tejerina per part del PP como després el ministre Planas del PSOE s’han negat també a les peticiones fetes per Compromís des del Senat demanant aplicar la clàusula de salvaguarda d’aquest acord “ abans de ratificar-se l’acord, com mana la reglamentació de la UE, aquest acord ja estava en marxa i amb efectes ja letals, ara tots els partits s’omplin la boca, però quan tenen ocasió de votar o prendre mesures, traeixen sempre al camp valencià”

Port de Vigo

Mulet ha afirmat igualment que l’anunci de l’entrada de 9000 contenidors de cítrics dels cinc països de Sudàfrica pel Port de Vigo, i la preocupació que això genera, també torna a donar la raó als posicionaments de Compromís

“Nosaltres vam exigir incrementar els controls fitosanitaris a les exportacions de cítrics de Sud-àfrica i tercers països, ja que a més de competència deslleial poden acabar entrant plagues de greus conseqüències, que entren aquests cítrics per un port sense controls fitosanitaris específics per a cítrics, por acabar propagant plagues temudes procedents de l’altre hemisferi”

Compromís ha recordat que els EUA “obliguen a les nostres clementines a entrar per un únic port (el de Filadèlfia) i que la UE deixa entrar per qualsevol i que les inspeccions són un colador”. “Al llarg de 2015, 2016, 2017 0 2018 es van detectar a la Unió Europea desenes d’enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d’agents nocius, moltes d’elles amb vectors que provoquen greus malalties”.

Mulet ha recordat com la coalició va demanar, “sense èxit, pel vot en contra de PP i PSOE, ubicar a Castelló un únic port d’entrada autoritzat per als cítrics procedents de Sud-àfrica per la seua proximitat als punts de reexportació als mercats comunitaris”. “Defeníem això”, ha dit Mulet “perquè el Port de Castelló està preparat per a rebre i inspeccionar enviaments, al comptar amb molta experiència a través d’empreses implantades en ell, i per ser el port des d’on parteixen gairebé totes les clementines, o clemenules, que s’exporten als EUA i, per tant, amb una experiència contrastada d’inspecció i control”.

Per a Compromís, el Port de Castelló era “l’idoni per estar pròxim a les empreses que han de manipular i reexportar aquests cítrics als mercats comunitaris (i d’aquesta manera s’evitaria una deslocalització dels punts de reexpedició a altres zones de la UE). Es troba prop de la principal producció de l’Estat i, per proximitat, molt interessant per als productors del sud de Catalunya, molt vinculats als del nord valencià”.

A més, es reclamava implantar al Port de Castelló una dotació d’inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de quarantena (com el citrus black spot o taca negra dels cítrics) i que inspeccionaren detingudament cada enviament procedent de Sud-àfrica.

Vigo per on entraran els 9000 contenidors de cítrics sud-africans, no compta amb els mateixos controls que els ports valencians.

Mulet: “Tememos ahora la entrada de cítricos de Sudáfrica por Vigo porque todos los partidos excepto Compromís ratificaron un acuerdo letal”

Compromís recuerda que PP y PSOE impidieron hacer de Castelló el puerto de entrada de los cítricos de terceros países en España.

El portavoz de Compromís, y portavoz del Grupo de Izquierda Confederal en la comisión de agricultura en el Senado, Carles Mulet, ha reiterado hoy que ante las amenazas constantes que está ocasionando el acuerdo comercial entre la UE y los cinco países de Suráfrica, existe una responsabilidad directa de todos los partidos (PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos) que votaron en el Senado el último paso para ratificar el acuerdo “ solos Compromís votó en contra, y no solo esto, presentamos una propuesta de no ratificación y estuvimos más de media hora interviniendo advirtiendo de los efectos que ya estaba teniendo este acuerdo, pero el resto de partidos no tuvieron miramiento y votaron primero a favor de ratificar el acuerdo y después en contra de nuestra propuesta de no ratificación, es decir, lo hicieron por dos veces”.

Mulet, igualmente, ha recordado como tanto la ministra Garcia Tejerina por parte del PP como después el ministro Planas del PSOE se han negado también a las peticiones hechas por Compromís desde el Senado pidiendo aplicar la cláusula de salvaguardia de este acuerdo “antes de ratificarse el acuerdo, como manda la reglamentación de la UE, este acuerdo ya estaba en marcha y con efectos ya letales, ahora todos los partidos se llenen la boca, pero cuando tienen ocasión de votar o tomar medidas, traicionan siempre al campo valenciano”.

Puerto de Vigo

Mulet ha afirmado igualmente que el anuncio de la entrada de 9000 contenedores de cítricos de los cinco países de Suráfrica por el Puerto de Vigo, y la preocupación que esto genera, también vuelve a dar la razón a los posicionamientos de Compromís.

“Nosotros exigimos incrementar los controles fitosanitarios a las exportaciones de cítricos de Suráfrica y terceros países, puesto que además de competencia desleal pueden acabar entrando plagas de graves consecuencias, que entren estos cítricos por un puerto sin controles fitosanitarios específicos para cítricos, miedo acabar propagando plagas temidas procedentes del otro hemisferio”

Compromís ha recordado que los EE. UU. “obliguan a nuestras clementinas a entrar por un único puerto (el de Filadelfia) y que la UE deja entrar por cualquier y que las inspecciones son un coladero”. “A lo largo de 2015, 2016, 2017 0 2018 se detectaron en la Unión Europea decenas de envíos de cítricos procedentes de Suráfrica con presencia de agentes nocivos, muchas de ellas con vectores que provocan graves enfermedades”.

Mulet ha recordado como la coalición pidió, “sin éxito, por el voto en contra de PP y PSOE, ubicar a Castelló un único puerto de entrada autorizado para los cítricos procedentes de Suráfrica por su proximidad a los puntos de reexportación a los mercados comunitarios”. “Defendíamos esto”, ha dicho Mulet “porque el Puerto de Castelló está preparado para recibir e inspeccionar envíos, al contar con mucha experiencia a través de empresas implantadas en él, y para ser el puerto desde donde parten casi todas las clementinas, o clemenules, que se exportan en los EE. UU. y, por lo tanto, con una experiencia contrastada de inspección y control”.

Para Compromís, el Puerto de Castelló era “el idóneo para estar próximo a las empresas que tienen que manipular y reexportar estos cítricos a los mercados comunitarios (y de este modo se evitaría una deslocalización de los puntos de reenvío a otras zonas de la UE). Se encuentra cerca de la principal producción del Estado y, por proximidad, muy interesante para los productores del sur de Cataluña, muy vinculados a los del norte valenciano”.

Además, se reclamaba implantar al Puerto de Castelló una dotación de inspectores fitosanitarios especializados en plagas y dolencias de cuadragésima (como el citrus black spot o mancha negra de los cítricos) y que inspeccionaron detenidamente cada envío procedente de Suráfrica.

Vigo por donde entrarán los 9000 contenedores de cítricos sudafricanos , no cuenta con los mismos controles que los puertos valencianos.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *