Les xifres oficials d’intercepcions d’organismes nocius en vegetals evidencien la incapacitat del Govern espanyol davant d’Europa

vegetals alt risc vegetals alt risc rEl Govern admet a Compromís en noves respostes parlamentàries que eren necessaris tractaments de fred davant plagues com la falsa cidiai que segueixen arribant enviaments d’organismes de quarantena tot i el suposat enduriment per a la importació de cítrics

Madrid, 4 de març de 2019
El Govern espanyol és incapaç de forçar mesures de defensa davant la Unió Europea per evitar l’enfonsament econòmic del cultiu dels cítrics produïts en el nostre territori i de protecció davant els riscos fitosanitaris que arriben a les fronteres.

Així es desprèn del contingut d’una nova resposta a preguntes del portaveu de la coalició al Senat, Carles Mulet, en la qual s’assenyala que “el 2018 es van endurir els termes per a la importació de cítrics en incloure, com a organismes de quarantena per a la Unió, plagues dels cítrics com la Falsa arna Cidia (Thaumatotibia leucotreta) i el fong Elsinoe. En el cas del primer, per importar cítrics de zones afectades, s’haurà de realitzar un tractament de fred o un sistema de maneig que garantisca una eficàcia equivalent, que haurà de ser prèviament acceptat per la Comissió Europea”. També asseguren ser conscients dels riscos fitosanitaris de les importacions de cítrics de països de l’Àfrica meridional i que “apliquen el màxim rigor que la legislació europea permet”.

Però per Mulet “alguna cosa passa” quan davant de les llistes d’alertes fitosanitàries de finals de gener s’observa com “segueixen interceptant Thaumatotibia leucotretaprocedent d’aquests països i ningú actua, ni Espanya ni Europa. Mal negoci tindre autoritats i governs així, amb un tractament desigual que és capaç de suspendre les exportacions de l’Argentina i Brasil davant casos de Phyllosticta citricarpa(la taca negra), però se segueixen permetent importacions de països en els quals es detecten nombroses intercepcions d’organismes nocius. A això se li diu mala fe o incompetència. El ministre Luís Llanas ha d’explicar per què tanta dilació en prendre mesures contundents i d’arrel en el nostre cas, com suspendre importacions o reclamar la clàusula de salvaguarda davant unes pràctiques que estan minant la viabilitat de milers d’explotacions i economies familiars del nostre país”.

Per a Compromís, es dóna un greuge clar en competir productes europeus amb totes les garanties sanitàries i laborals amb altres que deixen molt a desitjar i que han estat tractades amb químics hui prohibits a Europa.

La coalició aposta per governs que defensen els cítrics i la sanitat vegetal davant la Unió Europea, per això “reclamem canvis en la regulació de les importacions, gestió de les alertes fitosanitàries perquè impliquen mesures immediatament i l’obertura de restriccions ràpides i preventives. En l’actualitat no s’està donant una resposta unitària davant l’arribada d’exportacions de tercers països, ja que les funcions d’inspecció en fronteres corresponen als estats membres, que no tenen unificats ni sistemes ni normes d’inspecció fitosanitàries”, ha afegit Mulet.

Las cifras oficiales de intercepciones de organismos nocivos en vegetales evidencian la incapacidad del Gobierno español ante Europa

El Gobierno admite a Compromís en nuevas respuestas parlamentarias que eran necesarios tratamientos de frío ante plagas como la falsa cidiay que siguen llegando envíos de organismos de cuarentena a pesar del supuesto endurecimiento para la importación de cítricos

Madrid, 4 de marzo de 2019
El Gobierno español es incapaz de forzar medidas de defensa ante la Unión Europea para evitar el derrumbe económico del cultivo de los cítricos producidos en nuestro territorio y de protección ante los riesgos fitosanitarios que llegan a las fronteras.

Así se desprende del contenido de una nueva respuesta a preguntas del portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, en la que se señala que “en 2018 se endurecieron los términos para la importación de cítricos al incluirse, como organismos de cuarentena para la Unión, plagas de los cítricos como la Falsa polilla Cidia (Thaumatotibia leucotreta) y el hongo Elsinoë. En el caso del primero, para importar cítricos de zonas afectadas, se deberá realizar un tratamiento de frío o un sistema de manejo que garantice una eficacia equivalente, que deberá ser previamente aceptado por la Comisión Europea”. También aseguran ser conscientes de los riesgos fitosanitarios de las importaciones de cítricos de países del África meridional y que “aplican el máximo rigor que la legislación europea permite”.

Pero para Mulet “algo ocurre” cuando ante las listas de alertas fitosanitarias de finales de enero se observa como “siguen interceptando Thaumatotibia leucotreta procedente de estos países y nadie actúa, ni España ni Europa. Mal negocio tener autoridades y gobiernos así, con un doble rasero que es capaz de suspender las exportaciones de Argentina y Brasil ante casos de Phyllosticta citricarpa(la mancha negra), pero se siguen permitiendo importaciones de países en los que se detectan numerosas intercepciones de organismos nocivos. A esto se le llama mala fe o incompetencia. El ministro Luís Llanas debe explicar por qué tanta dilación en tomar medidas contundentes y de raíz en nuestro caso, como suspender importaciones o reclamar la cláusula de salvaguardia ante unas prácticas que están minando la viabilidad de miles de explotaciones y economías familiares de nuestro país”. Para Compromís, se da un agravio claro al competir productos europeos con todas las garantías sanitarias y laborales con otras que dejan mucho que desear y que han sido tratadas con químicos hoy prohibidos en Europa.

La coalición apuesta por gobiernos que defiendan los cítricos y la sanidad vegetal ante la Unión Europea, por eso “reclamamos cambios en la regulación de las importaciones, gestión de las alertas fitosanitarias para que impliquen medidas de inmediato y la apertura de restricciones rápidas y preventivas. En la actualidad no se está dando una respuesta unitaria ante la llegada de exportaciones de terceros países, ya que las funciones de inspección en fronteras corresponden a los Estados Miembros, que no tienen unificados ni sistemas ni normas de inspección fitosanitarias”, ha añadido Mulet.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *