Compromís exigeix al Govern complisca la moció aprovada en 2017 pel Senat que demana un distintiu per als cítrics de l’Estat.


Mulet recorda que la proposta va tirar avant malgrat l’abstenció vergonyosa del PSOE, i no s’ha complit.

València a 23 de desembre de 2018. El portaveu de Compromís, i membre de la comissió d’agricultura al Senat, Carles Mulet, ha tornat a exigir hui al Govern complir amb la moció aprovada al novembre de 2017 en la Cambra Alta, per a protegir els cítrics. Aquesta moció proposada per Compromís va tirar avant amb els vots de Compromís PP, Cs, PDeCAT, Units-Podem i el Grup Mixt i l’abstenció del PSOE i PNB.

La proposta exigida al Govern demanava impulsar la creació d’un distintiu identificatiu dels cítrics d’origen espanyol perquè el consumidor puga identificar directament el producte autòcton i els seus avantatges (com gaudeix en l’actualitat el plàtan canari). “Mentre el Govern es nega també a exigir a Europa aplicar la clàusula de salvaguarda, davant els incompliments per part dels cinc països de Sud-àfrica que van signar l’acord amb la UE, i evidenciar-se la coincidència dels cítrics sud-africans en els punts de venda amb la plena temporada de cítrics d’origen valencià o espanyol, que almenys no es puga enganyar als consumidors, i aquests sàpien en tot moment què estan consumint de manera conscient. Igual que un consumit sap què és un plàtan canari d’un que no ho és, que passada el mateix amb els nostres cítrics, i aqueixa mesura va més enllà de les IGP que hem vist que per a aquest sector són invisibles i insuficients”- ha afirmat Mulet.

 

Una altra de les mesures exigids era fomentar el consum de taronja i mandarines i resta de cítrics d’origen espanyol dins de les nostres fronteres, com a suport a aquest cultiu i els seus productors, reconeixent els beneficis del consum d’aquesta fruita com a part d’una alimentació saludable. Per a tal fi es demanava al Govern col·laborar amb governs autonòmics i el sector productor, per a dur a terme campanyes de foment del seu consum, especialment entre els més joves.

El tercer punt era promoure el seu consum per part de les institucions estatals, autonòmiques i locals en els restaurants i cafeteries d’edificis públics, col·legis, actes oficials, etcètera, i finalment instar a les autoritats europees i estatals que endurisquen els controls sanitaris en frontera per a evitar l’entrada de vectors, agents nocius i problemes sanitaris i que l’arribada de països tercers no afecte la producció local.

Mulet ha recordat que en el seu últim cara a cara amb el Ministre d’Agricultura aquest va defensar l’acord de la UE amb Sud-àfrica i va descartar la petició de l’executiu a modificar el conveni ni aplicar la clàusula de salvaguarda europea “ EL PSOE es va abstindre a Europa davant aquest tractat, però a Espanya va votar a favor en el Congrés i a Senat, no ha secundat al Senat totes les nostres propostes a favor dels cítrics, el ministre no tracta de plorons al Senat, Pedro Sánchez òbvia el tema quan li apel·lem directament en un ple, i no compleixen les peticions aprovades malgrat la seua abstenció, després ací s’omplen la boca de promeses i suposats compromisos, però el millor compromís és complir amb l’exemple, per això esperem una rectificació en la seua erràtica postura, que passa per exigir a Europa aplicar la clàusula, renegociar l’acord, i a Madrid complir amb aquesta moció”. 

Text de la moció aprovada:

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=68743

diari de sessions:

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/ds_p_12_50.pdf#page=68

votacions

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesionespleno/detalle/votaciones/index.html?sp=33&legis=12&id1=27&id2=657

 

 

Compromís exige al Gobierno cumpla la moción aprobada en 2017 por el Senado que pide un distintivo para los cítricos del Estado.

 

Mulet recuerda que la propuesta salió adelante a pesar de la abstención vergonzosa del PSOE, y no se ha cumplido

València a 23 de diciembre de 2018. El portavoz de Compromís, y miembro de la comisión de agricultura en el Senado, Carles Mulet, ha vuelto a exigir hoy al Gobierno cumplir con la moción aprobada en noviembre de 2017 en la Cámara Alta, para proteger los cítricos. Esta moción propuesta por Compromís salió adelante con los votos de Compromís PP, Cs, PDeCAT, Unidos-Podemos y el Grupo  Mixto y la abstención del PSOE y PNV.

La propuesta exigida al Gobierno pedía impulsar la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de origen español para que el consumidor pueda identificar directamente el producto autóctono y sus ventajas (como goza en la actualidad el plátano canario). “Mientras el Gobierno se niega también a exigir a Europa aplicar la cláusula de salvaguarda, ante los incumplimientos por parte de los cinco países de Sudáfrica que firmaron el acuerdo con la UE, y evidenciarse la coincidencia de los cítricos sudafricanos en los puntos de venta con la plena temporada de cítricos de origen valenciano o español, que por lo menos no se pueda engañar a los consumidores, y estos sepan en todo momento qué están consumiendo de manera consciente. Igual que un consumido sabe qué es un plátano canario de uno que no lo es, que pase lo mismo con nuestros cítricos, y esa medida va más allá de las IGP que hemos visto que para este sector son invisibles e insuficientes”- ha afirmado Mulet.

 

Otra de la medida exigida era fomentar el consumo de naranja y mandarinas y resto de cítricos de origen español dentro de nuestras fronteras, como apoyo a este cultivo y sus productores, reconociendo los beneficios del consumo de esta fruta como parte de una alimentación saludable. Para tal fin se pedía al Gobierno colaborar con gobiernos autonómicos y el sector productor, para llevar a cabo campañas de fomento de su consumo, en especial entre los más jóvenes.

 

El tercer punto era promover su consumo por parte de las instituciones estatales, autonómicas y locales en los restaurantes y cafeterías de edificios públicos, colegios, actos oficiales, etcétera, y por último instar a las autoridades europeas y estatales a que endurezcan los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de países terceros no afecte a la producción local.

 

Mulet ha recordado que en su último cara a cara con el Ministro de Agricultura este defendió el acuerdo de la UE con Sudáfrica y descartó la petición del ejecutivo a modificar el convenio ni aplicar la cláusula de salvaguarda europea “ EL PSOE se abstuvo en Europa ante este tratado, pero en España votó a favor en el Congreso y en Senado, no ha secundado en el Senado todas nuestras propuestas a favor de los cítricos, el ministro no trata de llorones en el Senado, Pedro Sánchez obvia el tema cuando le apelamos directamente en un pleno, y no cumplen las peticiones aprobadas a pesar de su abstención, luego aquí se llenan la boca de promesas y supuestos compromisos, pero el mejor compromiso es cumplir con el ejemplo, por eso esperamos una rectificación en su errática postura, que pasa por exigir a Europa aplicar la cláusula, renegociar el acuerdo, y en Madrid cumplir con esta moción”.

Texto de la moción aprobada:

http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=68743

Diario de sesiones:

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_12_50.PDF#page=68

Votaciones

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesionespleno/detalle/votaciones/index.html?sp=33&legis=12&id1=27&id2=657

 

Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *