Jordi Navarrete retreu que es seguisquen cobrant aquestes quantitats als consumidors de gas després de les últimes sentències judicials que han anul·lat indemnitzacions i obligat a tornar els pagaments atribuïbles a peatges pel magatzem

Madrid, 5 de desembre de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciat hui que el Govern ha ocultat durant mesos la xifra real de gas que es va arribar a injectar al magatzem subterrani Castor. Van ser 114.506,92 metres cúbics d’un total de 1.900 milions previstos, és a dir tot just un 6% de l’inicialment previst, pels quals es van pagar 39,2 milions d’euros que se segueixen cobrant als consumidors a dia de hui, segons ha admès el Govern a Compromís en una resposta parlamentària.

El projecte va ser un desastre econòmic i financer des que va començar el desviament econòmic respecte el pressupost inicialment previst i els sobrecostos i va seguir el fiasco amb les injeccions de gas i els terratrèmols. En l’actualitat els efectes d’aquest nyap i el descrèdit que va suposar aquest projecte segueixen retribuint-se a Enagás Transport, titular d’aquest magatzem i que segueixen abonant els consumidors de gas natural de forma injusta“, ha indicat el senador.

Gràcies a Compromís es van coneixent les retribucions que encara s’estan pagant per un magatzem inservible Castor que es va compensar de forma express a l’empresa Escal UGS tot i no complir amb les operacions per a les quals estava dissenyat. “D’acord amb les informacions que ens ha lliurat el Govern a les nostres preguntes hem conegut que s’han pagat al llarg de 2018 a Enagás Transport un total de 3.558.265,84 euros. Ens sorprèn que després d’anul·lada la indemnització al projecte pel Constitucional i que el Suprem obligue a tornar als consumidors els pagaments atribuïbles al magatzem Castor, se’ls seguisquen cobrant els costos i peatges previstos en les ordres ministerials anuals“, ha retret Navarrete.

Per al senador de la coalició “el silenci, l’opacitat que envolta Castor i els interessos en joc que han existit per la connivència amb la classe política han d’acabar. Els consumidors han de tenir accés a la informació existent, obrir les finestres a la transparència i que els ciutadans deixen de ser els pagans d’un nyap del qual ningú ha assumit responsabilitats i que el PP evita investigar a qualsevol preu“.

Els actuals Pressupostos de l’Estat contenen 96 milions d’euros en indemnitzacions vinculades als costos d’operació i per a la hibernació de Castor que realitza Enagás. Navarrete ha retret que aquestes quantitats s’estiguen abonant “tot que ningú ens ha facilitat encara cap auditoria sobre l’estat de la planta, el seu correcte funcionament i disseny i castigant als consumidors per damunt dels veritables causants d’aquest despropòsit de l’enginyeria i del sistema energètic“, pel que ha anunciat que reclamarà nova informació al Govern i els ha conminat a que se senten d’una vegada a analitzar les diferents alternatives amb què compta la ministra de cara a desmantellar el projecte, perquè deixe de suposar un perill per a les comarques més properes i un greuge per als consumidors.

05122018castor1 r 05122018castor2 r 05122018castor2 05122018castor1

Los senadores de Compromís desvelan que se inyectaron en Castor 39 millones de euros en gas y que se siguen retribuyendo

Jordi Navarrete reprocha que se sigan cobrando estas cantidades a los consumidores de gas tras las últimas sentencias judiciales que han anulado indemnizaciones y obligado a devolver los pagos atribuibles a peajes por el almacén

Madrid, 5 de diciembre de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciado hoy que el Gobierno haya ocultado durante meses la cifra real de gas que se llegó a inyectar en el almacén subterráneo Castor. Fueron 114.506,92 metros cúbicos de un total de 1.900 millones previstos, es decir apenas un 6% de lo inicialmente previsto, por los que se pagaron 39,2 millones de euros que se siguen cobrando a los consumidores a día de hoy, según ha admitido el Gobierno a Compromís en una respuesta parlamentaria.

El proyecto fue un desastre económico y financiero desde que comenzó el desvío económico respecto el presupuesto inicialmente previsto y los sobrecostes y siguió el fiasco con las inyecciones de gas y los terremotos. En la actualidad los efectos de esta chapuza y el descrédito que supuso este proyecto siguen retribuyéndose a Enagás Transporte, titular de este almacén y que siguen abonando los consumidores de gas natural de forma injusta”, ha indicado el senador.

Gracias a Compromís se van conociendo las retribuciones que todavía se están pagando por un almacén inservible Castor que se compensó de forma expresa a la empresa Escal UGS a pesar de no cumplir con las operaciones para las que estaba diseñado. “A tenor de las informaciones que nos ha entregado el Gobierno a nuestras preguntas hemos conocido que se han pagado a lo largo de 2018 a Enagás Transporte un total de 3.558.265,84 euros. Nos sorprende que después de anulada la indemnización al proyecto por el Constitucional y que el Supremo obligue a devolver a los consumidores los pagos atribuibles al almacén Castor, se les sigan cobrando los costes y peajes previstos en las órdenes ministeriales anuales”, ha reprochado Navarrete.

Para el senador de la coalición “el silencio, la opacidad que rodea a Castor y los intereses en juego que han existido por la connivencia con la clase política deben acabar. Los consumidores deben tener acceso a la información existente, abrir las ventanas a la transparencia y que los ciudadanos dejen de ser los paganos de una chapuza de la que nadie ha asumido responsabilidades y que el PP evita investigar a toda costa”.

Los actuales Presupuestos del Estado contienen 96 millones de euros en indemnizaciones vinculadas a los costes de operación y para la hibernación de Castor que realiza Enagás. Navarrete ha reprochado que estas cantidades se estén abonando “a pesar que nadie nos ha facilitado todavía ninguna auditoría sobre el estado de la planta, su correcto funcionamiento y diseño y castigando a los consumidores por encima de los verdaderos causantes de este despropósito de la ingeniería y del sistema energético”, por lo que ha anunciado que reclamará nueva información al Gobierno y les ha conminado a que se siente de una vez a analizar las distintas alternativas con las que cuenta la ministra de cara a desmantelar el proyecto, para que deje de suponer un peligro para las comarcas más cercanas y un agravio para los consumidores.