El Govern aposta per mantenir el Concordat amb el Vaticà, però no s’atreveix a verbalitzar-lo.

 

concordato r concordato

Compromís lamenta la falta de valor de l’executiu en avançar en la aconfessionalitat de l’Estat. Madrid, a 29 de novembre de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet ha criticat durament la resposta “covarda” del Govern respecte al manteniment del Concordat amb el Vaticà.

Mulet va registrar aquesta pregunta:

En la passada legislatura es va registrar pregunta per a saber si l’anterior Govern tenia intenció de seguir mantenint el concordat amb el Vaticà arran de la constant crítica social al manteniment de privilegis d’aquesta religió dins d’un estat que es declara aconfessional.
La resposta de l’anterior executiu va ser que, tenint en compte que les circumstàncies que van portar a la signatura l’Acord de Cooperació entre Espanya i la Santa Seu sobre assumptes jurídics, sobre ensenyament i assumptes econòmics no havien variat i tenint en compte les estretes relacions de col·laboració i cooperació mantinguda el Govern considera que les relacions d’Espanya amb l’Església Catòlica han de seguir basant-se en els principis de llibertat religiosa, aconfessionalitat de l’Estat, cooperació i dins del marc de l’ordenament constitucional vigent.


Per açò es pregunta al Govern:

– Va a mantenir el mateix criteri que l’anterior Govern o va a replantejar la relació de l’Estat amb l’Església Catòlica?

La resposta del govern ha sigut la següent:

L’Estat espanyol ha mantingut, històricament, una relació habitual i fluïda amb la Santa Seu, amb subjecció als principis que arreplega la nostra Constitució i la resta de l’ordenament jurídic. 


En aquest context s’emmarca la visita que va realitzar la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat a la Ciutat del Vaticà i la seua trobada amb el Secretari d’Estat de la Santa Seu, cardenal Pietro Parolin, el passat dia 29 d’octubre de 2018, en la qual es van abordar diferents qüestions d’interès per a ambdues parts. Per a més informació, La seua Senyoria pot accedir al comunicat que es va emetre per a adonar dels temes tractats a través del següent enllaç:
http://www.mpr.gob.es/prencom/notas/paginas/2018/291018calvoroma.aspx

Segons Mulet “aquesta resposta és d’una covardia d’antologia, li preguntem concretament sobre les relacions del Govern amb la Santa Seu, o siga, si va a mantenir o no el Concordat i ens remet a una nota de premsa que en cap cas parla d’aquests assumptes, únicament s’ha règim fiscal o sobre el l processe de revisió dels béns immatriculats , o sobre la Vall dels Caiguts, no sobre el Concordat

Per al portaveu valencianista “ es veu que el programa electoral del PSOE és una cosa així com el Codi Ètic del PP, un text de ciència ficció, on es pot engrossar amb promeses per a no complir-se. Aquests acords van ser signats durant la dictadura i modificats cosmèticament durant la transició, però atorgant uns privilegis i prerrogatives a l’Església Catòlica que no expliquen la resta de religions a Espanya, i que atempta directament contra la aconfessionalitat que en teoria blinda la Constitució. Que ara el Govern del PSOE no conteste amb claredat, i diga sense avergonyir-se que pensa incomplir el seu programa electoral, i mantenir el Concordat, retrata a un govern de molt fum i anuncis efectistes, però que traeix les seues pròpies promeses, com estem veient desgraciadament en massa casos”

 

 

 

 

 

El Gobierno apuesta por mantener el Concordato con el Vaticano, pero no se atreve a verbalizarlo.

 

Compromís lamenta la falta de valor del ejecutivo en avanzar en la aconfesionalidad del Estado.

 

Madrid, a 29 de noviembre de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha criticado duramente la respuesta “cobarde” del Gobierno respecto al mantenimiento del Concordato con el Vaticano.

 

Mulet registró esta pregunta:

 

En la pasada legislatura se registró pregunta para saber si el anterior Gobierno tenía intención de seguir manteniendo el concordato con el Vaticano a raíz de la constante crítica social al mantenimiento de privilegios de esta religión dentro de un estado que se declara aconfesional.

La respuesta del anterior ejecutivo fue que, teniendo en cuenta que las circunstancias que llevaron a la firma el Acuerdo de Cooperación entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos económicos no habían variado y habida cuenta de las estrechas relaciones de colaboración y cooperación mantenida el Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento

constitucional vigente.

Por ello se pregunta al Gobierno:

– ¿Va a mantener el mismo criterio que el anterior Gobierno o va a replantear la relación del Estado con la Iglesia Católica?

 

La respuesta del gobierno ha sido la siguiente:

 

El Estado español ha mantenido, históricamente, una relación habitual y fluida con la Santa Sede, con sujeción a los principios que recoge nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En este contexto se enmarca la visita que realizó la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a la Ciudad del Vaticano y su encuentro con el Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, el pasado día 29 de octubre de 2018, en la que se abordaron distintas cuestiones de interés para ambas partes. Para más información, Su Señoría puede acceder al comunicado que se emitió para dar cuenta de los temas tratados a través del siguiente enlace:

http://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Paginas/2018/291018calvoroma.aspx

 

Según Mulet “esta respuesta es de una cobardía de antología, le preguntamos concretamente sobre las relaciones del Gobierno con la Santa Sede, o sea, si va a mentaner o no el Concordato y nos remite a una nota de prensa que en ningún caso habla de estos asuntos, únicamente se ha régimen fiscal o sobre el l proceso de revisión de los bienes inmatriculados , o sobre el Valle de los Caídos, no sobre el Concordato”

 

Para el portavoz valencianista “ se ve que el programa electoral del PSOE es algo así como el Código Ético del PP, un texto de ciencia ficción, donde se puede engrosas con promesas para no cumplirse.  Estos acuerdos fueron firmados durante la dictadura y modificados cosméticamente durante la transición, pero otorgando unos privilegios y prerrogativas a la Iglesia Católica que no cuentan el resto de religiones en España, y que atenta directamente contra la aconfesionalidad que en teoría blinda la Constitución. Que ahora el Gobierno del PSOE no conteste con claridad, y diga sin avergonzarse que piensa incumplir su programa electoral, y mantener el Concordato, retrata a un gobierno de mucho humo y anuncios efectistas, pero que traiciona sus propias promesas, como estamos viendo desgraciadamente en demasiados casos”

 

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *