Compromís proposa fomentar l’ocupació en el món rural amb beneficis fiscals per als professionals del sector agrícola

Els senadors apunten a la necessitat d’introduir bonificacions de les quotes a la Seguretat Social en zones d’elevada ruralitat

Madrid, 28 novembre de 2018

Els senadors de Compromís, Carles Mulet Jordi Navarrete, han reclamat avui un esforç addicional per frenar l’èxode de persones que viu el món rural. “S’amplia constantment el que s’anomena l’Espanya buida i veiem com, a cada segon que passa, és més difícil viure i treballar en el medi rural, pel que hem proposat a l’Estat que faça un esforç per primar els titulars d’explotacions del sector agrícola“, ha indicat el seu portaveu Carles Mulet.

Els representants de la coalició proposen aprofitar la reforma del sistema de treball autònom per introduir millores que “faciliten i no compliquen encara més” la vida al món rural. Per a això Mulet ha proposat bonificacions de les quotes a la Seguretat Social del SETA (sistema especial per a treballadors per compte propi agraris), sense que això repercutisca en les seues pensions futures. En l’actualitat cotitzen a un tipus del 18,75% de la base mínima del Règim Especial de Treballadors Autònoms i un 26,5% si l’autònom agrari tria una base superior a la mínima “aquestes quotes, tot i ser molt baixes, podrien reduir-se, mantenint les pensions dels autònoms agraris en aquelles zones amb un elevat índex de ruralitat, per la qual cosa s’apliquen mapes en què es té en compte la densitat de població“.

D’altra banda cal que els PGE garantisquen les prestacions per mort i supervivència (viduïtat, orfandat, auxili per defunció i a favor de familiars), així com el finançament de les tarifes planes per a autònoms i de reduccions de les quotes bonificades per l’aplicació de polítiques actives per generar ocupació i autoocupació com a despesa corrent del ministeri competent en matèria de foment de l’ocupació. Compromís recorda el paper estratègic del sector primari en el proveïment d’aliments a la població, de custòdia del territori i de cura del paisatge i en la lluita contra els incendis que realitzen els seus professionals.

Els agricultors i ramaders necessiten més informació, facilitats adaptades a les seues dures realitats, de manera que no es done la bretxa existent en l’actualitat“, ha abundat Mulet. Per a això la coalició proposa bonificacions a la quota de la Seguretat Social en els primers anys d’accés a l’explotació agrària, no elevar l’edat de jubilació en el món rural, millorar les pensions per al Règim Especial Agrari (REASS) i eliminar la discriminacions existents per a l’accés a la pensió d’incapacitat permanent qualificada a més de les esmentades.

Compromís propone fomentar el empleo en el mundo rural con beneficios fiscales para los profesionales del sector agrícola

Los senadores apuntan a la necesidad de introducir bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social en zonas de elevada ruralidad

Madrid, 28 de noviembre de 2018

Los senadores de Compromís, Carles Mulet yJordi Navarrete, han reclamado hoy un esfuerzo adicional para frenar el éxodo de personas que vive el mundo rural. “Se amplía constantemente lo que se denomina la España vacía y vemos como, a cada segundo que pasa, es más difícil vivir y trabajar en el medio rural, por lo que hemos propuesto al Estado que realice un esfuerzo para primar a los titulares de explotaciones del sector agrícola”, ha indicado su portavoz Carles Mulet.

Los representantes de la coalición proponen aprovechar la reforma del sistema de trabajo autónomo para introducir mejoras que “faciliten y no compliquen todavía más” la vida en el mundo rural. Para ello Mulet ha propuesto bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social del SETA (Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios), sin que ello repercuta sus pensiones futuras. En la actualidad cotizan a un tipo del 18,75% de la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y un 26,5% si el autónomo agrario elige una base superior a la mínima “tales cuotas, a pesar de ser muy bajas, podrían reducirse, manteniendo las pensiones de los autónomos agrarios en aquellas zonas con un elevado índice de ruralidad, para lo que se aplican mapas en los que se tiene en cuenta la densidad de población”.

Por otro lado es necesario que los PGE garanticen las prestaciones por muerte y supervivencia (viudedad, orfandad, auxilio por defunción y a favor de familiares), así como la financiación de las tarifas planas para autónomos y de reducciones de las cuotas bonificadas por la aplicación de políticas activas para generar empleo y autoempleo como gasto corriente del Ministerio competente en materia del fomento del empleo. Compromís recuerda el papel estratégico del sector primario en el abastecimiento de alimentos a la población, de custodia del territorio y de cuidado del paisaje y en la lucha contra los incendios que realizan sus profesionales.

Los agricultores y ganaderos necesitan más información, facilidades adaptadas a sus duras realidades, de manera que no se de la brecha existente en la actualidad”, ha abundado Mulet. Para ello la coalición propone bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social en los primeros años de acceso a la explotación agraria, no elevar su edad de jubilación en el mundo rural, mejorar las pensiones para el Régimen Especial Agrario (REASS) y eliminar la discriminaciones existentes para el acceso a la pensión de incapacidad permanente cualificada además de las citadas.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *