Compromís demana inversions reals per a l’eix cantàbric-mediterrani i no només anuncis

Mulet recorda que els terminis s’han anat incomplint des de 2004 i que els governs no pareixen prendre’s amb la diligència necessària la vertebració ferroviària de la perifèria

València, 8 d’octubre de 2018

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha avançat hui que exigiran per una part que s’aporten les dades d’inversió real al corredor Cantàbric-Mediterrani en 2018 i que els PGE per 2019 incorporen les partides suficients per complir amb les previsions fins 2021. “Estem farts de promeses, d’incompliments, d’oblits, l’estudi informatiu entre Terol i Sagunt va caducar a l’octubre de 2015 i ha passat dos anys desapercebut per part de totes les administracions, fet que evidencia el total oblit i nul·la atenció per part dels gestors“, ha assenyalat Mulet que ha ressaltat el revulsiu que suposaria per a Aragó i el port de València una correcta connexió fèrria.

Mulet, que va acudir ahir al costat de la resta de membres de Compromís, a la manifestació per aquest tren a València, va preguntar recentment per escrit al Govern sobre les previsions de la renovació integral del tram ferroviari Saragossa-Terol-Sagunt.

La resposta del Govern aportada ara per escrit afirma que:

En relació amb l’assumpte interessat, s’assenyala que el Govern, a través del Ministeri de Foment, està treballant en un pla integral de millora de la línia Sagunt-Terol-Saragossa que preveu una inversió de 386.800.000 d’euros (IVA inclòs ) fins a 2021 (d’acord amb la proposta dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2018). La millora integral de la línia inclou:

  1. Actuacions per assegurar la capacitat de càrrega, augmentant-la per eix de 20 a 22,5 t en 11 estructures existents entre Terol i Sagunt.
  2. Augment de la longitud de les vies d’estacionament en set estacions fins als 750 m (estacions d’Estivella-Albalat, Navaixes, Barraques, Pobla de Valverde, Terol, Ferreruela i Carinyena).
  3. Renovació integral de la línia, per a millora de la infraestructura i via, actuant en trinxeres, terraplens, drenatges, cunetes, etc.
  4. Electrificació: a 25 kV C.A. i construcció de subestacions.
  5. Instal·lacions de Seguretat i Senyalització.

D’altra banda, s’ha constituït una comissió de seguiment del projecte de la línia Sagunt-Terol-Saragossa, que es reuneix periòdicament.

Segons Mulet “estem parlant d’una miserable inversión. Garantir aquestes inversions és exactament el que costen 15,5 quilòmetres d’AVE, aquest tren elitista per al que no tenen cap problema en desplegar-lo, sense atendre a una demanda social real.Mentrestant, per a trens com aquest, regategen, prometen i no compleixen. No es tracta ara de posar pegats una xarxa tercermundista amb pedaços, cal deixar clar que el corredor ferroviari cantàbric-mediterrani per Terol, electrificat i per a ús mixt de passatgers i mercaderies, és prioritari i una qüestió d’Estat i de futur per a aquests territoris, farts d’estar maltractats d’una manera tan evident i premeditada, en deixar fora de les previsions aquesta obra durant dècades“.

La preocupació òbvia s’ha incrementat en veure que en la revisió de les prioritats de finançament de la Xarxa Transeuropea de Transport per al període 2021-2027, mitjançant el Mecanisme Connectar Europa (CEF), havia desaparegut el tram Sagunt-Terol-Saragossa, tot i ser part integrant de la Xarxa Bàsica que s’ha d’executar amb horitzó temporal màxim fins a l’any 2030. El portaveu de Compromís ha afirmat que la coalició serà exigent en el compliment d’aquest projecte.

tren aragón rtren aragón

Compromís pide inversiones reales para el eje cantábrico-mediterráneo y no solo anuncios

Mulet recuerda que los plazos se han ido incumpliendo desde 2004 y que los Gobiernos no parecen tomarse con la diligencia necesaria la vertebración ferroviaria de la periferia

València, 8 de octubre de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha avanzado hoy que van a exigir por una parte que se aporten los datos de inversión real en el corredor Cantábrico-Mediterráneo en 2018 y que los PGE para 2019 incorporen las partidas suficientes  para cumplir con las previsiones hasta 2021. “Estamos hartos de promesas, de incumplimientos, de olvidos, el estudio informativo entre Teruel y Sagunto caducó en octubre de 2015 y ha pasado dos años desapercibido por parte de todas las administraciones, hecho que evidencia el total olvido y nula atención por parte de los gestores”, ha señalado Mulet que ha resaltado el revulsivo que supondría para Aragón y el puerto de València una correcta conexión férrea.

Mulet, que acudió ayer junto a demás miembros de Compromís, a la manifestación por este tren en València, preguntó recientemente por escrito al Gobierno sobre las previsiones de la renovación integral del tramo ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunt.

La respuesta del Gobierno aportada ahora por escrito afirma que :

En relación con el asunto interesado, se señala que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, está trabajando en un plan integral de mejora de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza que prevé una inversión de 386,8 millones de euros (IVA incluido) hasta 2021 (de acuerdo con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018). La mejora integral de la línea incluye:

  1. Actuaciones para asegurar la capacidad portante aumentando la carga por eje de 20 a 22,5 t en 11 estructuras existentes entre Teruel y Sagunto.
  2. Aumento de la longitud de las vías de estacionamiento en siete estaciones hasta los 750 m (estaciones de Estivella-Albalat, Navajas, Barracas, Puebla de Valverde, Teruel, Ferreruela y Cariñena).
  3. Renovación integral de la línea, para mejora de la infraestructura y vía, actuando en trincheras, terraplenes, drenajes, cunetas, etc.
  4. Electrificación: a 25 kV c.a. y construcción de subestaciones.
  5. Instalaciones de Seguridad y Señalización.

Por otro lado, se ha constituido una Comisión de Seguimiento del proyecto de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, que se reúne periódicamente.

Según Mulet “estamos hablando de una mísera inversión. Garantizar estas inversiones son exactamente lo que cuestan 15,5 quilómetros de AVE, este tren elitista que no tienen ningún problema en desplegar, sin atender a una demanda social real. Mientras, para trenes como éste, regatean, prometen y no cumplen. No se trata ahora de parchear una red tercermundista con remiendos, hay que dejar claro que el corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo por Teruel, electrificado y para uso mixto de pasajeros y mercancías, es prioritario y una cuestión de Estado y de futuro para estos territorios, hartos de estar maltratados de una forma tan evidente y premeditada, al dejar fuera de las previsiones esta obra durante décadas”.

La preocupación obvia se ha incrementado al ver que en la revisión de las prioridades de financiación de la red Transeuropea de Transporte para el periodo 2021-2027, mediante el Mecanismo Conectar Europa (CEF), había desaparecido el tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, pese a ser parte integrante de la Red Básica que debe ejecutarse con horizonte temporal máximo hasta el año 2030. El portavoz de Compromís ha afirmado que la coalición va a ser exigente en el cumplimento de este proyecto.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *