Compromís proposa que les quotes de les AMPES puguen deduir-se en la declaració de la renda

La mesura serviria per millorar la captació de socis i les activitats i posició estratègica d’aquestes associacions en el sector educatiu, que es mouen en la precarietat

Madrid, 23 setembre 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha explicat hui que la coalició ha presentat al Senat una moció per incloure en els supòsits deduïbles en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les quotes de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES) del nostre país.

En l’actualitat sindicats, partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals i altres donacions a activitats prioritàries de mecenatge poden beneficiar-se de les deduccions que preveu la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També són deduïbles de la quota de l’IRPF els donatius a, entre altres, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, els incentius fiscals al mecenatge, a les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) i a l’Església, però no les quotes a les AMPES.

El senador ha elogiat el paper de les AMPES i l’esforç que suporten. “A dia d’avui aquestes associacions són una part important del funcionament del centre, ja que és una de les vies a través de les quals les famílies participen en el desenvolupament de les activitats de l’escola i tenen un paper formatiu, informatiu i de representació ‘vital’ dins de l’estructura de les escoles“, ha indicat.

Un estudi de la Fundació d’Ajuda a la Drogoaddicció (FAD) en col·laboració amb el BBVA i la UNESCO ‘Les AMPES en el sistema escolar espanyol: com són, què necessiten i en què creuen’elaborat a partir d’una enquesta a 161 AMPES d’Espanya que representen a més de 21.000 famílies en centres públics, privats i concertats, conclou que la meitat d’aquestes organitzacions no disposen de dotacions (ni local, ni ordinador ni telèfon) i que el 80% té menys de 20 integrants compromesos que es desenvolupen en la “precarietat”. Segons l’informe, menys del 5% compta amb personal auxiliar. Més de la meitat no disposa de cap suport econòmic ni material que no siga el de les quotes de socis. De l’escàs 50% que sí que rep algun tipus de suport, tres de cada 10 ho reben de l’ajuntament i només un 10% de la comunitat autònoma corresponent.

Navarrete ha explicat que “els que estem o hem estat dins d’un AMPA som conscients que les necessitats d’aquestes entitats són creixents, com també ho són els problemes que experimenten molts centres i alumnes“. Pel senador castellonenc, “una col·laboració de l’Estat amb una cosa tan senzilla, com la inclusió de les aportacions a les AMPES entre els supòsits deduïbles, suposaria un reconeixement important al treball diari i incansable que realitzen aquestes entitats, dinamitzaria els seus projectes, potencialitats i facilitaria que molts pares i mares sense associar, es feren socis i sòcies d’aquestes entitats, la qual cosa redundaria en més recursos de tota mena“. La moció demana també que s’informe a les confederacions d’AMPA d’aquests beneficis fiscals.

L’activitat de les AMPES

Les AMPA i els seus membres, que tenen un funcionament totalment altruista, sense ànim de lucre i amb un objectiu clar centrat en la millora de l’educació dels fills escolaritzats, suporten una intensa activitat al llarg de l’any, amb reunions del Consell Escolar, propostes de realització d’activitats complementàries i extraescolars i col·laboren en el desenvolupament de les mateixes o de foment de la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa.

Entre els principals objectius de les AMPES hi figuren el trasllat de la comunicació entre la direcció de l’escola i els pares i mares, conèixer i participar en el Projecte Educatiu de Centre i la Programació, activitats, en la gestió econòmica del centre i poder conèixer a què es destina aquests diners. També participen i promouen cursos de formació destinats tant als pares i mares (gestió d’emocions, alfabetització, absentisme, relació amb els fills, prevenció de les drogues, assetjament escolar, rendiment acadèmic, tècniques d’estudi, primers auxilis, hàbits saludables, sexualitat dels seus fills, gestió del banc de llibres) i un llarg etcètera.

21092018_mocioAMPES_reg_124053

Compromís propone que las cuotas de las AMPAS puedan deducirse en la declaración de la renta

La medida serviría para mejorar la captación de socios y las actividades y posición estratégica de estas asociaciones en el sector educativo, que se mueven en la precariedad

Madrid, 23 de septiembre de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha explicado hoy que la coalición ha presentado en el Senado una moción para incluir en  los supuestos deducibles en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las cuotas de las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro país.

En la actualidad sindicatos, partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales y otras donaciones a actividades prioritarias de mecenazgo pueden beneficiarse de las deducciones previstas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También son deducibles de la cuota del IRPF los donativos a, entre otros, las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, los incentivos fiscales al mecenazgo, a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y a la Iglesia, pero no las cuotas a las AMPAS.

El senador ha elogiado el papel de las AMPAS y el esfuerzo que soportan. “A día de hoy estas asociaciones son una parte importante del funcionamiento del centro, ya que es una de las vías a través de las cual las familias participan en el desarrollo de las actividades de la escuela y tienen un papel formativo, informativo y de representación ‘vital’ dentro de la estructura de las escuelas”, ha indicado.

Un estudio de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) en colaboración con el BBVA y la UNESCO ‘Las AMPAS en el sistema escolar español: cómo son, qué necesitan y en qué creen’elaborado a partir de una encuesta a 161 AMPAS de España que representan a más de 21.000 familia en centros públicos, privados y concertados concluye que la mitad de estas organizaciones no disponen de dotaciones (ni local, ni ordenador ni teléfono) y que el 80% tiene menos de 20 integrantes comprometidos que se desenvuelven en la “precariedad”. Según el informe, menos del 5% cuenta con personal auxiliar. Más de la mitad no dispone de ningún apoyo económico ni material que no sea el de las cuotas de socios. Del escaso 50% que sí recibe algún tipo de apoyo, tres de cada 10 lo reciben del ayuntamiento y solo un 10% de la comunidad autónoma correspondiente.

Navarrete ha explicado que “quienes estamos o hemos estado dentro de un AMPA somos conscientes que las necesidades de estas entidades son crecientes, como también lo son los problemas que experimentan muchos centros y alumnos”. Para el senador castellonense, “una colaboración del Estado con algo tan sencillo, como la inclusión de las aportaciones a las AMPAS entre los supuestos deducibles, supondría un espaldarazo importante al trabajo diario e incansable que realizan estas entidades, dinamizaría sus proyectos, potencialidades y facilitaría que muchos padres y madres sin asociar, se hicieran socios y socias de estas entidades, lo que redundaría en más recursos de todo tipo”. La moción pide también que se informe a las confederaciones de AMPAS de estos beneficios fiscales.

La actividad de las AMPAS

Las AMPAS y sus miembros, que tienen un funcionamiento totalmente altruista, sin ánimo de lucro y con un objetivo claro centrado en la mejora de la educación de los hijos escolarizados, soportan una intensa actividad a lo largo del año, con reuniones del Consejo Escolar, propuestas de realización de actividades complementarias y extraescolares y colaboran en el desarrollo de las mismas o de fomento de la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Entre los principales objetivos de las AMPAS figuran el traslado de la comunicación entre la dirección del colegio y los padres y madres, conocer y participar en el Proyecto Educativo de Centro y la Programación, actividades, en la gestión económica del centro y poder conocer a qué se destina dicho dinero. También participan y promueven cursos de formación destinados tanto a los padres y madres (gestión de emociones, alfabetización, absentismo, relación con los hijos, prevención de las drogas, acoso escolar, rendimiento académico, técnicas de estudio, primeros auxilios, hábitos saludables, sexualidad de sus hijos, gestión del banco de libros) y un largo etcétera.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *