Càrrecs de Compromís demanen al Ministeri que es faça càrrec de les dessaladores d’Acuamed ‘perquè formen part del PHN’

La coalició coordina als seus càrrecs per dir al Govern que ni volen ni poden pagar unes dessaladores pensades per a l’especulació

Moncofa, 14 de setembre de 2018

Càrrecs de Compromís en ajuntaments, diputacions i Senat han posat en comú la seua posició contrària al fet que hagen de ser els ajuntaments afectats els que hagen de fer-se càrrec del cost de les dessaladores d’Acuamed. “Aquestes formaven part del Pla Hidrològic Nacional (PHN), una ferramenta de l’Estat per obtenir aigua i el cost de les quals en altres punts del país no s’ha repercutit als ajuntaments, per la qual cosa ha de ser el Govern, via confederacions, qui es faça càrrec del seu cost“, han indicat fonts de la coalició.

Des de la coalició recorden que treballen de forma unànime en les diputacions de Castelló i València, al Senat, diputacions i ajuntaments amb la mateixa posició de rebuig a la solució d’Acuamed que, de forma abusiva, imposava als ajuntaments el cost d’explotació i construcció de aquestes plantes per fer viable uns projectes urbanístics fantasma qüestionats per la manca de recursos hídrics i que no han d’acabar pagant els seus veïns.

En aquest sentit Compromís traslladarà als seus representants en les institucions que la gestió i cost els assumisca el Govern d’Espanya com passa en altres parts de l’Estat. “Si són de l’Estat ha de pagar l’Estat i han de formar part de la conca hidrològica i el PHN“, indiquen.

Davant la proposta “oportunista i insolidària” del Grup Popular de la Diputació que demanava únicament el pagament de la dessaladora d’Orpesa, el grup de Compromís a la Diputació de Castelló, ha aconseguit modificar-la i incloure les dues dessaladores de la província, marcant així en l’agenda política aquesta greu situació heretada de l’època del pelotasso i que “ha de resoldre qui les va propiciar, que no és altre que el Govern espanyol“, han afegit fonts de la coalició.

El senador Jordi Navarreteha criticat la “nefasta” política de l’Estat seguida en els últims anys en matèria hídrica “amb una planificació irracional, amb obres per començar i altres molt necessàries de sanejament, prevenció d’avingudes, al calaix i mentre veiem com la Diputació de Castelló, que ha estat la gran desapareguda en aquest enorme problema per a molts municipis, tracta ara de treure rèdit, quelcom indecent“, ha manifestat el senador.

Aquest rebuig també ha estat expressat pels diputats Xavier TrencoPau Ferrandoi regidors de Compromís a l’Ajuntament de Benicàssim. Segons el seu portaveu, Joan Bonet, “els diferents governs de l’Estat han ignorat aquest problema heretat d’una nefasta planificació urbanística duta a terme pel PP i ARB, que donava per suposat un increment d’habitatges que, finalment i com era previsible, no es s’ha produït“.

Cargos de Compromís piden al Ministerio que se haga cargo de las desaladoras de Acuamed ‘porque forman parte del PHN’

La coalición coordina a sus cargos para decir al Gobierno que ni quieren ni pueden pagar unas desaladoras pensadas para la especulación

Moncofa, 14 de septiembre de 2018

Cargos de Compromís en ayuntamientos, diputaciones y Senado han puesto en común su posición contraria a que tengan que ser los ayuntamientos afectados quienes deban hacerse cargo del coste de las desaladoras de Acuamed. “Éstas formaban parte del Plan Hidrológico Nacional (PHN), una herramienta del Estado para obtener agua y cuyo coste en otros puntos del país no se ha repercutido a los ayuntamientos, por lo que debe ser el Gobierno, vía confederaciones, quien se haga cargo de su coste”, han indicado fuentes de la coalición.

Desde la coalición recuerdan que trabajan de forma unánime en las diputaciones de Castelló y València, en el Senado y ayuntamientos con la misma posición de rechazo a la solución de Acuamed que, de forma abusiva, imponía a los ayuntamientos el coste de explotación y construcción de estas plantas para viabilizar unos proyectos urbanísticos fantasma cuestionados por la falta de recursos hídricos y que no deben acabar pagando sus vecinos.

En este sentido Compromís trasladará a sus representantes en las instituciones que la gestión y coste los asuma el Gobierno de España como ocurre en otras partes del Estado. “Si son del Estado debe pagar el Estado y deben formar parte de la cuenca hidrológica y el PHN”, indican.

Ante la propuesta “oportunista e insolidaria” del grupo Popular de la Diputación que pedía únicamente el pago de la desaladora de Orpesa, el grupo de Compromís en la Diputació de Castelló, ha conseguido modificarla e incluir las dos desaladoras de la provincia, marcando así en la agenda política esta grave situación heredada de la época del pelotazo y que “debe resolver quien las propició, que no es otro que el Gobierno central”, han agregado fuentes de la coalición.

El senadorJordi Navarrete ha criticado la “nefasta” política del Estado seguida en los últimos años en materia hídrica “con una planificación irracional, con obras por comenzar y otras muy necesarias de saneamiento, prevención de avenidas, en el cajón y mientras vemos como la Diputació de Castelló, que ha sido la gran desaparecida en este enorme problema para muchos municipios, trata ahora de sacar rédito, algo indecente”, ha manifestado el senador.

Este rechazo también ha sido expresado por los diputados Xavier Trenco y Pau Ferrando y concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Benicàssim. Según su portavoz, Joan Bonet, “los diferentes gobiernos del Estado han ignorado este problema heredado de una nefasta planificación urbanística llevada a cabo por el PP y ARB, que daba por supuesto un incremento de viviendas que, finalmente y como era previsible, no se ha producido”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *