RECUPEREM LES ILLES COLUMBRETES PER A GARANTIR UN FUTUR SOSTENIBLE A CASTELLÓ DE LA PLANA

 

Es demana una moratòria en totes les prospeccions a la Mediterrània i una sèrie d’actuacions a l’Estat

Castelló, 21 de maig de 2018.  El portaveu d’Iniciativa-Compromís a la ciutat de Castelló, Jesús Broch, i el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, han presentat avui una sèrie d’iniciatives polítiques impulsades per la formació ecosocialista, que es materialitzaran principalment via esmenes des del Senat als Pressupostos Generals de l’Estat 2018.

Broch i Mulet han exposat que a pesar de ser el Parc Natural una competència autonòmica, la gestió de la Reserva Marina de l’entorn és competència de l’Estat, i per tant, les afeccions a qualsevol de les figures protegides repercuteix en l’altra, i no és la primera vegada que hi ha una implicació de l’administració general en ajuts a Parcs Naturals, i destaquen que front l’infafinançament al qual es sotmet al País Valencià cal que l’Estat assumisca inversions necessàries.

La primera proposta es centra en destinar 500.000 euros per restaurar íntegrament el Far de Columbretes i el seu edifici  i la seua integració i adequació energètica ( habitatges i magatzem),  i les construccions existents a la illa, per millorar la seua conservació i integració en l’entorn. Respecte al Far, aquest pertany a l’autoritat portuària de Castelló, i està en funcionament des de 1859, pel “Pla General d’Enllumenat Marítim de les Costes i Ports d’Espanya i illes adjacents”. Està catalogat per la Direcció General de Belles Arts i Patrimoni Cultural del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, com un dels fars amb valor patrimonial de les comarques de Castelló (catalogació que sols comparteix amb el d’Orpesa i Peníscola). La proposta demana també una adequació energètica amb la renovació del sistema de plaques solars“ Cal una restauració integral per millorar el seu ús com a Museu, redescobrint la seua història, a més a més d’evitar les patologies cròniques de l’edifici” ha manifestat, Jesús Broch.

Un altra de les esmenes demana 350.000 euros per un Pla integral de Recuperació de l’entorn de les Illes Columbretes, que el Govern Central, mitjançant el CSIC comence a dotar a aquest territori de la protecció i infraestructures necessàries per a treballar en la divulgació científica de l’entorn de les illes. Paral·lelament col·laborar colze a colze amb la Generalitat Valenciana per a desenvolupar  un pla de protecció més estricte. Així es deurà restringir l’ús a les activitats sostenibles, impedint aquelles qualificades com nocives per a la conservació  tant de la Reserva Marina, com del Parc Natural (protecció específica de la flora endèmica i de l’avifauna del PN). El govern mitjançant CSIC i el col·laboració amb la GVA, ha de complir la normativa europea, fent un estudi en temps i forma, per a saber en quina situació es troba tant l’avifauna marina com la qualitat de l’aigua. Igualment, que hi haja un control exhaustiu de les activitats esportives perilloses per a l’entorn i limitar l’accés a les zones de nidificació d’aus.

Tal i com ha explicat el portaveu d’Iniciativa-Compromís a Castelló, Jesús Broch “ Tots aquests estudis i protecció afavoriran una millora progressiva en captures de la pesca i en la sostenibilitat de les espècies marines (molt important per al Grau de Castelló). Cal fer polítiques de prevenció per garantir un futur en condicions dels paisatges culturals i naturals als ciutadans de Castelló, i en especial a aquells que encara viuen de la pesca i que tradicionalment han fondejat els voltants de les illes Columbretes . La protecció de l’entorn de les Columbretes garantirà un futur verd, i saludable per a Castelló, per al País Valencià i per  a tot l’Estat”.

Moratòria

Igualment, s’ha reiterat via una bateria de preguntes parlamentàries, l’exigència al Govern Central a aplicar una moratòria a totes les prospeccions petrolíferes que amenacen la Mediterrània, com el nou projecte Medsalt-2 junt a les Balears, on Compromís ha vingut exigint al Govern Central arxive definitivament el  projecte i no temporalment com ha fet ara, a causa d’una mala tramitació “ Volem que hi haja un voluntat clara, ara diu el Govern Central està tramitant la Declaració com Àrea Marina Protegida el Corredor de Cetacis de la Mediterrània, nosaltres, volem que es materialitze eixa declaració amb la major extensió i urgència possible, però també eixa moratòria en tot el territori marítim de l’Estat, i que s’anul·len tots els permisos previs a eixa declaració, ja que el risc és massa gran” ha exposat el senador Carles Mulet.

RECUPEREMOS LAS ISLAS COLUMBRETES PARA GARANTIZAR UN FUTURO SOSTENIBLE PARA CASTELLÓ DE LA PLANA

Compromís presenta una propuesta vía enmienda PGE para proteger y poner en valor las islas Columbretes y su entorno.

Se pide una moratoria en todas las prospecciones a la Mediterránea y una serie de actuaciones al Estado

Castelló, 21 de mayo de 2018. El portavoz de Iniciativa-Compromís en la ciudad de Castelló, Jesús Broch, y el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, han presentado hoy una serie de iniciativas políticas impulsadas por la formación ecosocialista, que se materializarán principalmente vía enmiendas desde el Senado a los Presupuestos Generales del Estado 2018.

Broch y Mulet han expuesto que a pesar de ser el Parque Natural una competencia autonómica, la gestión de la Reserva Marina del entorno es competencia del Estado, y por lo tanto, las afecciones a cualquier de las figuras protegidas repercute en la otra, y no es la primera vez que hay una implicación de la administración general en ayudas a Parques Naturales, y destacan que frente la infrafinanciación  al cual se somete al País Valencià  hace falta que el Estado  asuma inversiones necesarias.

La primera propuesta se centra en destinar 500.000 euros para restaurar íntegramente el Faro de Columbretes y su edificio y su integración y adecuación energética ( viviendas y almacén), y las construcciones existentes en la isla, para mejorar su conservación e integración en el entorno. Respecto al Faro, este pertenece a la autoridad portuaria de Castelló, y está en funcionamiento desde 1859, por el “Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e islas adyacentes”. Está catalogado por la Dirección general de bellas artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como uno de los faros con valor patrimonial de las comarcas de Castelló (catalogación que sólo comparte con el de Orpesa y Peñíscola). La propuesta pide también una adecuación energética con la renovación del sistema de placas solares“ Hace falta una restauración integral para mejorar su uso como Museo, redescubriendo su historia, además de evitar las patologías crónicas del edificio” ha manifestado, Jesús Broch.

Otra de las enmiendas pide 350.000 euros para un Plan integral de Recuperación del entorno a las Islas Columbretes, que el Gobierno Central, mediante el CSIC empiece a dotar en este territorio de la protección e infraestructuras necesarias para trabajar en la divulgación científica del entorno de  las islas. Paralelamente colaborar codo a codo con la Generalitat Valenciana para desarrollar un plan de protección más estricto. Así se deberá de restringir el uso a las actividades sostenibles, impidiendo aquellas cualificadas como nocivas para la conservación tanto de la Reserva Marina, como del Parque Natural (protección específica de la flora endémica y de la avifauna del PN). El gobierno mediante CSIC y la  colaboración con la GVA, tiene que cumplir la normativa europea, haciendo un estudio en tiempo y forma, para saber en qué situación se encuentra tanto la avifauna marina como la calidad del agua. Igualmente, que haya un control exhaustivo de las actividades deportivas peligrosas para el entorno y limitar el acceso a las zonas de nidificación de aves.

Tal y cómo ha explicado el portavoz de Iniciativa-Compromís en Castelló, Jesús Broch “ Todos estos estudios y protección favorecerán una mejora progresiva en capturas de la pesca y en la sostenibilidad de las especies marinas (muy importante para el Grado de Castelló). Hay que hacer políticas de prevención para garantizar un futuro en condiciones de los paisajes culturales y naturales a los ciudadanos de Castelló, y en especial a aquellos que todavía viven de la pesca y que tradicionalmente han fondeado los alrededores de las islas Columbretes . La protección del entorno e las Columbretes garantizará un futuro verde, y saludable para Castelló, para el País Valenciano y para todo el Estado”.

Moratoria
Igualmente, se ha reiterado vía una batería de preguntas parlamentarias, la exigencia al Gobierno Central a aplicar una moratoria a todas las prospecciones petrolíferas que amenazan la Mediterránea, como el nuevo proyecto Medsalt-2 junto en las Baleares, donde Compromís ha venido exigiendo al Gobierno Central  archive definitivamente el proyecto y no temporalmente cómo ha hecho ahora, debido a una mala tramitación “ Queremos que haya una voluntad clara, ahora dice el Gobierno Central está tramitando la Declaración como Área Marina Protegida Corredor de Cetáceos de la Mediterránea, nosotros, queremos que se materialice esa declaración con la mayor extensión y urgencia posible, pero también esa moratoria en todo el territorio marítimo del Estado, y que se anulen todos los permisos previos a esa declaración, puesto que el riesgo es demasiado grande” ha expuesto el senador Carles Mulet.