Carles Mulet, portaveu Compromís al Senat 

Cada  membre de les Corts Generals, ja siga diputat o senador, cobrem 2.842,05 euros bruts al mes, després caldrà vore quina retenció tinga cada u.  A eixe salari cal sumar els complements que es poden tindre o no, per ser membre d’alguna comissió (president, portaveu, vocal…), o algun òrgan de les cambres (mesa). Eixe complement també està subjecte a retenció , en el meu cas 24,95% . Després alguns aportem als nostres partits un tant per cent d’eixe salari per ajudar a funcionar correctament l’estructura.

Però a banda, hi ha una indemnització, amb 14 pagues de  1.840,60 euros sense cap tipus de  retenció (i per tant, no declarables  i que no t’afecta amb la declaració de la renda), per despeses al viure fora de Madrid; dóna igual si vius en Guadalajara que en les Canàries, es suposa que si no tens habitatge  a Madrid, òbviament quan tens període d’activitat, no tens més remei  que fer nit  a Madrid  (que en casos com Toledo o Guadalajara, per exemple, igual te compensa tornar a casa).

Aquesta indemnització es minora a  877,78 per als senadors i diputats de la circumscripció de Madrid. La justificació de la diferència és justament l’habitatge, hi ha una part que és per les despeses ordinàries (manutenció, s ‘entén, ja que el transport el tenim cobert, com també el servei telefònic), per tant, quasi 1000 euros al mes per poder pagar-te quedar-te en Madrid; els de Madrid, com ja tenen habitatge en Madrid, no tenen dret a eixa indemnització.

Es dóna no obstant una anomalia, ¿Què passa amb els diputats o senadors que o bé tenen “vivienda” en Madrid malgrat ser d’un altra província, o aquells que directament són “paracaigudistes o cuneros”, és a dir, madrilenys i imposats pels aparells del partit estatal com candidats en províncies amb les quals no tenen cap vinculació (coses que passen sovint). ¿tenen dret a cobrar eixa indemnització?, formalment sí, èticament… és un altra cosa.

En el cas dels valencians membres de les Corts Generales, si fem cas de la declaració de béns de cada membre, no tindríem a cap senador valencià amb casa o pis a Madrid, però sí tindríem a quatre diputats amb habitatge a Madrid i cobrant la indemnització per no tindre habitatge, serien Miguel Barrachina (PP), Jose Luis Ávalos (PSOE), Rossana Pastor (Podemos) i Toni Cantó (Ciudadanos).

És correcte?, és ètic?, estem ben pagats els polítics?. Cadascú que valore el que vulga.

Cuatro diputados valencianos cobran indemnización por  vivir fuera de Madrid a pesar de tener vivienda en Madrid

Cada miembro de las Cortes Generales, ya sea diputado o senador, cobramos 2.842,05 euros brutos al mes, después habrá que ver qué retención tenga cada uno. A ese salario hay que sumar los complementos que se pueden tener o no, para ser miembro de alguna comisión (presidente, portavoz, vocal…), o algún órgano de las cámaras (mesa). Ese complemento también está sujeto a retención, en mi caso 24,95% . Después algunos aportamos a nuestros partidos un tanto por cierto de ese salario para ayudar a funcionar correctamente la estructura.

Pero a parte, hay una indemnización, con 14 pagas de 1.840,60 euros sin ningún tipo de retención ( y por lo tanto, no declarables y que no te afecta con la declaración de la renta), por gastos al vivir fuera de Madrid; da igual si vives en Guadalajara que en las Canarias, se supone que si no tienes vivienda en Madrid, obviamente cuando tienes periodo de actividad, no tienes más remedio que hacer noche en Madrid (que en casos como Toledo o Guadalajara, por ejemplo, igual te compensa volver a casa).

Esta indemnización se aminora a 877,78 para los senadores y diputados de la circunscripción de Madrid. La justificación de la diferencia es justamente la vivienda, hay una parte que es por los gastos ordinarios (manutención, se entiende, puesto que el transporte lo tenemos cubierto, como también el servicio telefónico), por lo tanto, casi 1000 euros al mes para poder pagarte quedarte en Madrid; los de Madrid, como ya tienen vivienda en Madrid, no tienen derecho a esa indemnización.

Se da no obstante una anomalía, ¿Qué pasa con los diputados o senadores que o bien tienen “vivienda” en Madrid a pesar de ser de un otra provincia, o aquellos que directamente son “paracaidistas o cuneros”, es decir, madrileños e impuestos por los aparatos del partido estatal como candidatos en provincias con las cuales no tienen ninguna vinculación (cosas que pasan a menudo). ¿Tienen derecho a cobrar esa indemnización?, formalmente sí, éticamente… es un otra cosa.

En el caso del miembros de Cortes Generales valencianos, si hacemos caso de la declaración de bienes de cada miembro, no tendríamos a ningún senador valenciano con casa o piso en Madrid, pero sí tendríamos a cuatro diputados con vivienda en Madrid y cobrando la indemnización para no tener vivienda , serían Miguel Barrachina (PP), Jose Luis Ávalo (PSOE), Rossana Pastor (Podemos ) y Toni Cantó (Ciudadanos).
¿Es correcto?, ¿ es ético?¿ estamos bien  pagados los políticos?. Cada cual que valore lo  que quiera.