Els senadors es van reunir amb representants d’afectats, que denuncien l’excessiva dilació dels concursos de creditors i la sensació d’indefensió en què es troben milers d’afectats per la compra d’habitatges

Madrid, 9 febrer 2018

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete han reclamat al Govern conèixer “quines actuacions s’han emprès per agilitzar i dotar de garanties addicionals i si cal reforços en els jutjats“, davant de casos com el concurs de creditors de la promotora Nou Temple, que ha deixat a l’estacada a 700 creditors i més de 700 clients a les autonomies del Mediterrani on comptava amb promocions immobiliàries.

La firma va deixar paralitzades el 2008 en entrar en concurs de creditors al voltant de 1.500 habitatges al País Valencià, Catalunya i Balears però, tot i les promeses, del conveni i del pla de viabilitat, els afectats han assegurat als senadors de la coalició la “excessiva dilació amb què s’està tramitant“, alhora que qüestionen “el procés d’aprovació del conveni seguit, la manca de transparència, les poques garanties que la Llei Concursal atorga als afectats davant del concursat i els moviments de Nou Temple per prolongar en el temps complir les seues obligacions, ja que no compten amb personal suficient“, han assenyalat afectats com José Manuel Aceña, representant de Tajomar Constructora i, a més, vocal d’un ampli nombre de creditors del concurs.

La societat va deixar més de 40 promocions en marxa a les localitats valencianes de Calicanto, Ribaroja, València, la Pobla de Farnals, Dénia, Peníscola, Vinaròs, Castellnovo, Benissanó, Torrent, Vila-real, Xàbia, Jesús Pobre i a Menorca, entre altres. La majoria estan sense acabar i són moltes les famílies que van dipositar els seus estalvis en uns pisos o xalets i van prestar serveis sense rebre les contrapartides pactades. Molts d’ells han demandat a la promotora.

Compromís tractarà de realitzar des del Senat un seguiment de les actuacions realitzades des de l’administració central, proposarà canvis en la legislació, transparència en l’adjudicació de concursos i agilitzar els procediments si cal amb la creació o el reforç de jutjats mercantils per dotar-los de més recursos davant el volum de procediments com el de Nou Temple, el segon concurs de creditors més gran que ha afectat el territori valencià. L’objectiu és que els perjudicats i les diferents casuístiques afectades tinguen el màxim de garanties i els processos deixen d’eternitzar-se per a desesperació dels clients, el que dóna una molt mala imatge del nostre país a l’exterior i una sensació d’indefensió i inseguretat inacceptable“, ha assenyalat el portaveu al Senat, Carles Mulet.

Compromís pide al Gobierno que agilice y haga transparentes la resolución de casos como el de Nou Temple

Los senadores se reunieron con representantes de afectados, que denuncian la excesiva dilación de los concursos de acreedores y la sensación de indefensión en la que se encuentran miles de afectados por la compra de viviendas

Madrid, 09 de febrero de 2018.

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete han reclamado al Gobierno conocer “qué actuaciones han emprendido para agilizar y dotar de garantías adicionales y si es necesario refuerzos en los juzgados”, ante casos como el concurso de acreedores de la promotora Nou Temple, que ha dejado en la estacada a 700 acreedores y más de 700 clientes en las autonomías del Mediterráneo donde contaba con promociones inmobiliarias.

La firma dejó paralizadas en 2008 al entrar en concurso de acreedores alrededor de 1.500 viviendas en el País Valenciano, Cataluña y Baleares pero, a pesar de las promesas, del convenio y del plan de viabilidad, los afectados han asegurado a los senadores de la coalición la “excesiva dilación con la que se está tramitando”, a la vez que cuestionan “el proceso de aprobación del convenio seguido, la falta de transparencia, las pocas garantías que la Ley Concursal otorga a los afectados frente al concursado y los movimientos de Nou Temple para prolongar en el tiempo cumplir con sus obligaciones, ya que no cuentan con personal para ello”, han señalado afectados como José Manuel Aceña, representante de Tajomar Constructora y además vocal de un amplio número de acreedores del concurso

La sociedad dejó más de 40 promociones en marcha en las localidades valencianas de Calicanto, Ribaroja, València, la Pobla de Farnals, Dénia, Peníscola, Vinaròs, Castellnovo, Benisanó, Torrent, Vila-real, Xàbia, Jesús Pobre y en Menorca, entre otras. La mayoría están sin terminar y son muchas las familias que depositaron sus ahorros en unos pisos o chalets y prestaron servicios sin recibir las contrapartidas pactadas. Muchos de ellos han demandado a la promotora.

Compromís tratará de realizar desde el Senado un seguimiento de las actuaciones realizadas desde la administración central, propondrá cambios en la legislación, transparencia en la adjudicación de concursos y agilizar los procedimientos si es necesario con la creación o el refuerzo de juzgados mercantiles para dotarlos de más recursos ante el volumen de procedimientos como el de Nou Temple, el segundo concurso de acreedores más grande que ha afectado al territorio valenciano. El objetivo es que los perjudicados y las distintas casuísticas afectadas tengan el máximo de garantías y los procesos dejen de eternizarse para desespero de los clientes, lo que da una muy mala imagen de nuestro país en el exterior y una sensación de indefensión e inseguridad inaceptable”, ha señalado el portavoz en el Senado, Carles Mulet.