Jordi Navarrete assenyala que l’actual Projecte de Llei es milloraria amb més mesures per actuar de forma efectiva en els territoris afectats

Madrid, 26 gener 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha anunciat el registre de fins a 17 esmenes que han estat consensuades amb la Unió d’Unions i en la qual el sindicat agrari valencià La Unió de Llauradors i Ramaders ha tingut un paper fonamental perquè el Projecte de Llei de Mesures Urgents davant de la sequera tinga una major efectivitat i desenvolupament d’acord amb les necessitats dels afectats.

Es tracta d’esmenes i petició de mesures de molt diferent calat, des d’aquelles que es declara l’aplicació de mesures contra la sequera arreu del territori si es donen les condicions, com per acabar amb les potestats facultatives del Govern i que aquest quede obligat sense excloure cap demarcació afectada, així com preveure moratòries en el pagament d’interessos, exempcions, reducció de cotitzacions a la Seguretat Social, costos de contractació en les petites explotacions i mesures també per 2018, ja que es preveu que no canvien les circumstàncies al llarg de l’actual any, el que evitaria haver de redactar una nova llei“, ha assenyalat Navarrete.

Les mesures contemplades busquen garantir la continuïtat de les explotacions agràries i alleujar els efectes perversos de la sequera sobre l’ocupació agrària, en reduir els costos de contractació, particularment de les petites i mitjanes explotacions agràries o que el conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació contemple les tasques realitzades directament pel titular de l’explotació per la realització d’operacions no necessària o menys necessàries en condicions normals (per exemple, tractaments fitosanitaris en el cas dels cultius o d’atenció al bestiar en les produccions pecuàries), que resulta de difícil acreditació documental.

Així mateix demanen modular les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles dels exercicis 2017 i 2018 que afecte finques, habitatges, locals de treball i similars, de naturalesa rústica, de titularitat d’agricultors i ramaders afectats per la sequera radicats a les zones a les que es refereix la Llei així com les corresponents aportacions patrimonials des del PGE a un fons extraordinari de 1.000 milions d’euros per anualitat d’aquests dos anys. Les mesures també reclamen que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries, iniciarà estudis de viabilitat amb vista a la implantació en el marc del Pla Nacional d’Assegurances Agràries Combinades d’una assegurança de cobertura per les pèrdues i danys ocasionats pel reg de sequera hídrica en els cultius de regadiu, possibilitat molt limitada hui dia.

Tarifes elèctriques especials

Jordi Navarrete ha reclamat de nou que el Govern faça una proposta legislativa de tarifa especial per al regadiu i de reestructuració de les modalitats de contractació de subministrament elèctric, de manera que s’adapten a les condicions de l’activitat agrària i al seu consum estacional. “És quelcom fonamental, doncs trobem activitats, com molins o regants de temporada que han d’utilitzar pous per extreure aigua que es veuen obligats a tenir unes potències contractades que són un llastre en els períodes de l’any que no tenen activitat, ja que s’han duplicat les tarifes elèctriques des de 2008“, ha insistit.

Peticions a Europa

Les esmenes proposen també disposicions transitòries que reclamen que, en el marc de les disposicions reguladores de la política agrària comuna, l’Estat faça les gestions necessàries davant la Unió Europea perquè s’autoritze en l’any de sol·licitud 2018, tant l’increment del percentatge de bestreta de pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda directa i al desenvolupament rural i exempcions a fi de que les circumstàncies esdevingudes com a conseqüència de la sequera no representen impediments afegits per a la percepció de pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

Compromís presenta 17 enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes frente a la Sequía del sector primario

Jordi Navarrete señala que el actual Proyecto de Ley se mejoraría con más medidas para actuar de forma efectiva en los territorios afectados

Madrid, 26 de enero de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha anunciado el registro de hasta 17 enmiendas que han sido consensuadas con la Unión de Uniones y en la que el sindicato agrario valenciano La Unió de Llauradors i Ramaders ha tenido un papel fundamental para que el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes frente a la sequía tenga una mayor efectividad y desarrollo de acuerdo con las necesidades de los afectados.

Se trata de enmiendas y petición de medidas de muy distinto calado, desde aquellas que se declara la aplicación de medidas contra la sequía en cualquier parte del territorio si se dan las condiciones para acabar con las potestades facultativas del Gobierno y que éste quede obligado sin excluir ninguna demarcación afectada, así como prever moratorias en el pago de intereses, exenciones, reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, costes de contratación en las pequeñas explotaciones y medidas también para 2018, ya que se prevé que no cambien las circunstancias a lo largo del actual año, lo que evitaría tener que redactar una nueva ley”, ha señalado Navarrete.

Las medidas contempladas buscan garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias y aliviar los efectos perversos de la sequía sobre el empleo agrario, al reducir los costes de contratación, particularmente de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias o que el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación contemple las labores realizadas directamente por el titular de la explotación por la realización de operaciones no necesaria o menos necesarias en condiciones normales (por ejemplo, tratamientos fitosanitarios en el caso de los cultivos o de atención al ganado en las producciones pecuarias), que resulta de difícil acreditación documental.

Asimismo piden modular las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios 2017 y 2018 que afecte a fincas, viviendas, locales de trabajo y similares, de naturaleza rústica, de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía radicados en las zonas a las que se refiere la Ley así como las correspondientes aportaciones patrimoniales desde el PGE a un fondo extraordinario de 1.000 millones de euros por anualidad de estos dos años. Las medidas también reclaman que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, iniciará estudios de viabilidad con vistas a la implantación en el marco del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados de un seguro de cobertura para las pérdidas y daños ocasionados por el riego de sequía hídrica en los cultivos de regadío, posibilidad muy limitada hoy en día.

Tarifas eléctricas especiales

Jordi Navarrete ha reclamado de nuevo que el Gobierno realice una propuesta legislativa de tarifa especial para el regadío y de reestructuración de las modalidades de contratación de suministro eléctrico, de manera que se adapten a las condiciones de la actividad agraria y a su consumo estacional. “Es algo fundamental, pues encontramos actividades, como molinos o regantes de temporada que deben utilizar pozos para extraer agua que se ven obligados a tener unas potencias contratadas que son un lastre en los períodos del año que no tienen actividad, ya que se han duplicado las tarifas eléctricas desde 2008”, ha insistido.

Peticiones a Europa

Las enmiendas proponen también disposiciones transitorias que reclaman que, en el marco de las disposiciones reguladoras de la Política Agraria Común, el Estado realice las gestiones necesarias ante la Unión Europea para que se autorice en el año de solicitud 2018, tanto el incremento del porcentaje de anticipo de pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda directa y al desarrollo rural y exenciones al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de pagos directos a la agricultura y a la ganadería.