Govern reconeix a Compromís 1.836.325,33 € de despesa a l’any per mantenir El Valle de los Caídos però evita respostes concretes.


Mulet enlletgeix al Govern que únicament faça cas a les recomanacions de la Comissió d’Experts que ideològicament li convenen.
Madrid, 6 de juny 2017. El Govern ha respost a part de les 14 preguntes escrites formulades pel Senador de Compromís, Carles Mulet, sobre El Valle de los Caídos; moltes d’elles no han sigut ateses i ja s’ha recorregut la falta de resposta.
Mulet enlletgia que l’excusa de l’informe elaborat en el seu moment per la Comissió d’Experts, únicament ho utilitzaven aquelles recomanacions que ideològicament els eren còmodes, ( com el cas de les restauracions), però no les que demanaven ressignificar el conjunt. :

NO ES CONTESTA

 • PREGUNTA 2 : En quin ha consistit aquestes obres?

NO ES CONTESTA

 • PREGUNTA 3: En quina data es van fer aquestes obres?

NO ES CONTESTA

 • PREGUNTA 4 :Quines obres de restauració, reparació o manteniment s’han dut a terme en els últims 20 anys?

NO ES CONTESTA.

 • PREGUNTA5 :-Quin cost anual en tots els conceptes ( manteniment, subministraments, personal, seguretat..etc) suposa el manteniment del Valle de los Caídos?

  RESPOSTA: Finalment, quant al cost anual en tots els conceptes (manteniment, subministraments, personal, seguretat, etc) que suposa el manteniment del Valle de los Caídos, s’indica que les despeses d’explotació del Valle de los Caídos sufragats amb càrrec al pressupost del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional contingut anualment en la Secció 25 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, incloent la subvenció de 340.000 euros a l’Abadia benedictina, beneficiària de la Fundació de la Santa Creu del Valle de los Caídos, en l’exercici 2016, van ser els que es detallen a continuació:

 

DESPESES D’EXPLOTACIÓ
2016

Despeses de personal 1.045.000,00

Despeses corrents en béns i serveis  327.722,78

Transferències corrents 340.000,00

Inversions 123.602,55

TOTAL
1.836.325,33

 • PREGUNTA 6,7

Les recomanacions incloses en aquestes conclusions són del màxim interès i requereixen, tal com elles mateixes estableixen, els més amplis consensos socials i polítics. A més, des d’un punt de vista material s’han dut a terme des de Patrimoni Nacional obres de reparació per a detenir la deterioració (recomanació
22), sent la voluntat del Govern aconseguir els “amplis consensos socials i polítics” que recomana la Comissió, sense els quals resultaran inviables altres actuacions (recomanació 21). Especialment, la tasca de “resignificación” del monument, labor que, també en paraules de la Comissió, es presenta com “summament complexa tenint en compte les contraposades emocions i imatges
que del Valle tenen avui dia els ciutadans espanyols” (recomanació 23).
Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 21 ” necessitat de més amplis consensos”?
Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 29 reclamacions d’identificació, exhumació, i devolució de familiars,?
RESPOSTA:
Pel que concerneix la recomanació 22, inclosa en les conclusions del citat Informe, referida a la reclamació d’identificació, exhumació i devolució de familiars, s’indica que aquestes qüestions plantegen diverses qüestions jurídiques davant l’actual mal estat de les sepultures en el cementeri del Valle de los Caídos i les dificultats que, com a conseqüència d’aqueixa situació, presumiblement existeixen per a la identificació de les restes de les persones inhumades en elles (extrems ja assenyalats en l’informe realitzat en 2011 per especialistes en medicina forense del Ministeri de Justícia que va ser utilitzat per a l’Informe de la Comissió d’Experts d’aqueix mateix any), així com per la possible afecció de drets de tercers. 


En conseqüència, a la vista de les peticions d’exhumació rebudes i de l’Acte de 30 de març de 2016 del Jutjat de Primera Instància no 2 de Sant Lorenzo de l’Escorial, s’informa que, tal com va respondre la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials davant el Ple del Congrés dels Diputats el passat 5 d’abril en pregunta oral (180/000224), el Consell d’Administració de Patrimoni Nacional és un òrgan interinstitucional que està fent tot quant està en la seua mà per a poder complir aqueix expedient de jurisdicció voluntària. 


L’acte del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sant Lorenzo de l’Escorial va reconèixer el dret a la digna sepultura d’aqueixes persones que poden amb alta probabilitat trobar-se en El Valle de los Caídos. 


No obstant açò, va advertir d’una sèrie de dificultats i limitacions: 


– Que fóra viable l’accés a la planta tercera de la cripta on poden estar les restes.
– Que aqueixes restes es puguen traslladar garantint-se la seua integritat, el seu respecte i la seua memòria. 


– Que puguen identificar-se els columbaris afectats i practicar-se les proves d’ADN.
Patrimoni Nacional va intentar escometre aquestes actuacions, però va haver-hi oposició de tercers. Va acudir al jutjat i aquest es va manifestar indicant que Patrimoni Nacional no era interessat i en ser un expedient de jurisdicció voluntària no es pot despatxar execució.
Patrimoni Nacional ha sol·licitat informe a l’Advocacia de l’Estat. El Govern disposa de dos informes que remetrà a les famílies i que aconsellen -i és el que està analitzen Patrimoni- recaptar un informe de l’Institut de les Ciències de la Construcció Eduardo Torroja perquè es pronuncie sobre la viabilitat de l’accés i, si és possible, sobre les obres necessàries per a arribar. 


Si aqueix dictamen és afirmatiu i es poguera accedir, haurà de sol·licitar-se un dictamen al Consell Mèdic Forense perquè es pronuncie sobre el procediment de localització, identificació i exhumació de les restes i la possibilitat de la pràctica de la prova de l’ADN. 


Per tant, el Govern, a través de Patrimoni Nacional, està fent tot quant està en la seua mà en col·laboració amb l’Advocacia de l’Estat. 


En qualsevol cas, qualsevol iniciativa en aquest àmbit requereix els màxims consensos polítics i socials i, per tant, el Govern haurà de cercar els més amplis acords parlamentaris per a l’adopció de qualsevol mesura així com de l’esmentada autorització de l’Església.

• PREGUNTA 8,9,10

 • Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 23; fer del Valle de los Caídos un lloc per a la memòria de víctimes i morts de la Guerra Civil”,?
 • Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 24; una re significació integral,?
 • Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 31 que José Antonio Primo de Rivera o Franco no tinga un lloc preeminent en la Basílica”?

RESPOSTA:
En relació amb les preguntes de referència, i quant a la reconversió del Valle de los Caídos en un lloc per a la memòria de totes les víctimes i morts de la Guerra Civil i la “re-significació integral” del conjunt arquitectònic s’ha de posar l’accent que la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, tanca el marc normatiu del Valle de los Caídos, dedicant-li dos preceptes: l’article 16 i la Disposició Addicional sisena, on es reprodueixen les conclusions contemplades en l’Informe General de la Comissió per a l’estudi de la situació de les víctimes de la guerra civil i del franquisme creada per Reial decret 1891/2004, de 10 de setembre, i elevat al Govern el 28 de juliol de 2006. En concret, aquests preceptes disposen:
“Article 16. Valle de los Caídos.

 1. El Valle de los Caídos es regirà estrictament per les normes aplicables amb caràcter general als llocs de culte i als cementeris públics.
 2. En cap lloc del recinte podran dur-se a terme actes de naturalesa política ni exaltadores de la Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del franquisme.”

“Disposició addicional sisena.
La fundació gestora del Valle de los Caídos inclourà entre els seus objectius honrar i rehabilitar la memòria de totes les persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil de 1936-1939 i de la repressió política que la va seguir a fi d’aprofundir en el coneixement d’aquest període històric i dels valors constitucionals. Així mateix, fomentarà les aspiracions de reconciliació i convivència que hi ha en la nostra societat. Tot açò amb plena subjecció al que es disposa en l’article 16”.
D’altra banda, si ben l’Informe presentat reconeix que la Comissió d’Experts per al Futur del Valle de los Caídos és conscient de les dificultats de revertir la situació creada pels enterraments en la Basílica de les restes de José Antonio Primo de Rivera i de Francisco Franco, així mateix, recorda que qualsevol actuació del Govern a l’interior de la Basílica exigeix una actitud de col·laboració per part de l’Església “que és a qui s’ha confiat la custòdia de les seues restes i que és qui, donada la qualificació legal de la Basílica com a lloc de culte, ha de donar la preceptiva autorització.
Qualsevol iniciativa en aquest àmbit requereix els màxims consensos polítics i socials i, per tant, el Govern haurà de cercar els més amplis acords parlamentaris per a l’adopció de qualsevol mesura, així com de l’esmentada autorització de l’Església”.

 • PREGUNTES

-Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 26; la creació d’un centre d’interpretació?
Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 27, un programa de recerca sobre el Valle,?

-Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 28; Basílica, un nou conveni església- Estat sobre el seu ús?
Per què s’ha fet cas a la recomanació 22 i no a la 30, dignificació de cementeri?

 

 

Gobierno reconoce a Compromís 1.836.325,33 € de gasto al año por mantener el Valle de los Caídos pero evita respuestas concretas.

Mulet afea al Gobierno que únicamente haga caso a las recomendaciones de la Comisión de Expertos que ideológicamente le convienen.

Madrid, 6 de junio 2017. El Gobierno ha respondido a parte de las 14 preguntas escritas formuladas por el Senador deCompromís, Carles Mulet, sobre el Valle de los Caídos; muchas de ellas no han sido atendidas y ya se ha recurrido la falta de respuesta.

Mulet afeaba que la excusa del informe elaborado en su día por la Comisión de Expertos, únicamente lo utilizaban aquellas recomendaciones que ideológicamente les eran cómodos, ( como el caso de las restauraciones), pero no las que pedían resignificar el conjunto. :

 • PREGUNTA 1: respecto a las obras de reparación para detener el deterioro (recomendación 22), ¿Qué coste han tenido estas obras?

NO SE CONTESTA

 • PREGUNTA 2 : ¿ En qué ha consistido estas obras?

 

 • PREGUNTA 3: ¿En qué fecha se hicieron estas obras?

NO SE CONTESTA

 

 • PREGUNTA 4 :¿Qué obras de restauración, reparación o mantenimiento se han llevado a cabo en los últimos 20 años?

NO SE CONTESTA.

 • PREGUNTA5 :-¿Qué coste anual en todos los conceptos ( mantenimiento, suministros, personal, seguridad..etc) supone el mantenimiento del Valle de los Caídos?

RESPUESTA: Por último, en cuanto al coste anual en todos los conceptos (mantenimiento, suministros, personal, seguridad, etc) que supone el mantenimiento del Valle de los Caídos, se indica que los gastos de explotación del Valle de los Caídos sufragados con cargo al presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional contenido anualmente en la Sección 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la subvención de 340.000 euros a la Abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el ejercicio 2016, fueron los que se detallan a continuación:

DESPESES D’EXPLOTACIÓ
2016

Despeses de personal 1.045.000,00

Despeses corrents en béns i serveis  327.722,78

Transferències corrents 340.000,00

Inversions 123.602,55

TOTAL
1.836.325,33

 

 

 • PREGUNTA 6,7

Las recomendaciones incluidas en dichas conclusiones son del máximo interés y requieren, tal y como ellas mismas establecen, los más amplios consensos sociales y políticos. Además, desde un punto de vista material se han llevado a cabo desde Patrimonio Nacional obras de reparación para detener el deterioro (recomendación22), siendo la voluntad del Gobierno alcanzar los “amplios consensos sociales y políticos” que recomienda la Comisión, sin los cuales resultarán inviables otras actuaciones (recomendación 21). En especial, la tarea de “resignificación” del monumento, labor que, también en palabras de la Comisión, se presenta como “sumamente compleja habida cuenta de las contrapuestas emociones e imágenesque del Valle tienen hoy en día los ciudadanos españoles” (recomendación 23).

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 21 ” necesidad de más amplios consensos”?

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 29 reclamaciones de identificación, exhumación, y devolución de familiares,?

RESPUESTA:

En lo concerniente a la recomendación 22, incluida en las conclusiones del citado Informe, referida a la reclamación de identificación, exhumación y devolución de familiares, se indica que estas cuestiones plantean diversas cuestiones jurídicas ante el actual mal estado de las sepulturas en el cementerio del Valle de los Caídos y las dificultades que, como consecuencia de esa situación, presumiblemente existen para la identificación de los restos de las personas inhumadas en ellas (extremos ya señalados en el informe realizado en 2011 por especialistas en medicina forense del Ministerio de Justicia que fue utilizado para el Informe de la Comisión de Expertos de ese mismo año), así como por la posible afección de derechos de terceros.

En consecuencia, a la vista de las peticiones de exhumación recibidas y del Auto de 30 de marzo de 2016 del Juzgado de Primera Instancia no 2 de San Lorenzo de El Escorial, se informa que, tal y como respondió la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ante el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 5 de abril en pregunta oral (180/000224), el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional es un órgano interinstitucional que está haciendo todo cuanto está en su mano para poder cumplir ese expediente de jurisdicción voluntaria.

El auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial reconoció el derecho a la digna sepultura de esas personas que pueden con alta probabilidad encontrarse en el Valle de los Caídos.

No obstante, advirtió de una serie de dificultades y limitaciones:

– Que fuera viable el acceso a la planta tercera de la cripta donde pueden estar los restos.

– Que esos restos se puedan trasladar garantizándose su integridad, su respeto y su memoria.

– Que puedan identificarse los columbarios afectados y practicarse las pruebas de ADN.

Patrimonio Nacional intentó acometer estas actuaciones, pero hubo oposición de terceros. Acudió al juzgado y éste se manifestó indicando que Patrimonio Nacional no era interesado y al ser un expediente de jurisdicción voluntaria no se puede despachar ejecución.

Patrimonio Nacional ha solicitado informe a la Abogacía del Estado. El Gobierno dispone de dos informes que remitirá a las familias y que aconsejan -y es lo que está analizan Patrimonio- recabar un informe del Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para que se pronuncie sobre la viabilidad del acceso y, si es posible, sobre las obras necesarias para llegar.

Si ese dictamen es afirmativo y se pudiera acceder, deberá solicitarse un dictamen al Consejo Médico Forense para que se pronuncie sobre el procedimiento de localización, identificación y exhumación de los restos y la posibilidad de la práctica de la prueba del ADN.

Por tanto, el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, está haciendo todo cuanto está en su mano en colaboración con la Abogacía del Estado.

En cualquier caso, cualquier iniciativa en este ámbito requiere los máximos consensos políticos y sociales y, por lo tanto, el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios para la adopción de cualquier medida así como de la mencionada autorización de la Iglesia.

 

 • PREGUNTA 8,9,10

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 23; hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil”,?

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 24; una re significación integral,?

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 31 que José Antonio Primo de Rivera o Franco no tenga un lugar preeminente en la Basílica”?

RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, y en cuanto a la reconversión del Valle de los Caídos en un lugar para la memoria de todas las víctimas y muertos de la Guerra Civil y la “re-significación integral” del conjunto arquitectónico se debe hacer hincapié en que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, cierra el marco normativo del Valle de los Caídos, dedicándole dos preceptos: el artículo 16 y la Disposición Adicional sexta, donde se reproducen las conclusiones contempladas en el Informe General de la Comisión para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo creada por Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, y elevado al Gobierno el 28 de julio de 2006. En concreto, estos preceptos disponen:

“Artículo 16. Valle de los Caídos.

 1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
 2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.”

“Disposición adicional sexta.

La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16”.

Por otro lado, si bien el Informe presentado reconoce que la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos es consciente de las dificultades de revertir la situación creada por los enterramientos en la Basílica de los restos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco, asimismo, recuerda que cualquier actuación del Gobierno en el interior de la Basílica exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia “que es a quien se ha confiado la custodia de sus restos y que es quien, dada la calificación legal de la Basílica como lugar de culto, debe dar la preceptiva autorización.

Cualquier iniciativa en este ámbito requiere los máximos consensos políticos y sociales y, por lo tanto, el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios para la adopción de cualquier medida, así como de la mencionada autorización de la Iglesia”.

 

 • PREGUNTAS

 

-¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 26; la creación de un centro de interpretación?

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 27, un programa de investigación sobre el Valle,?

 

-¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 28; Basílica, un nuevo convenio iglesia- Estado sobre su uso?

 

¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 30, dignificación de cementerio?

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *