El senador recull les seues inquietuds sobre les amenaces exteriors sanitàries i la preocupació per l’entrada de cítrics durant la campanya local

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha visitat la cooperativa agrícola Benihort per oferir-los col·laboració des de la Comissió d’Agricultura i Medi Ambient del Senat, de la qual formen part tant ell com Jordi Navarrete, senador per Castelló de la coalició.

Fruit de la reunió va sorgir el compromís d’intensificar actuacions per intentar introduir canvis legislatius que deixen de malmetre el sector de les hortalisses “perjudicada pels avatars climatològics i sense l’existència d’uns preus mínims per a aquests productes frescos, que si es donen en altres productes com els lactis a Galícia”. Mulet va constatar a més que “abans de l’arribada de Compromís, poc o gens es parlava de l’agricultura valenciana en les Corts Generals, on cultius com el dels cereals, l’olivar andalús, làctics i vinya acaparen l’interès i accions dels pressupostos, el que evidencia l’interès per l’agricultura mediterrània i el resultat d’anys de governs de PP i PSOE, que semblen governar per a altres”, ha assenyalat Mulet.

El senador ha traslladat als directius de Benihort algunes actuacions realitzades reclamant més mitjans i controls en matèria de plagues com el greening, el black spot o la Xylella fastidiosa que poden posar en escac al sector dels cítrics i llenyosos com olivar, vinya …. “Xoquem sempre amb la incomprensió d’una política vista des de Madrid i des d’Europa, que no comprèn les pors dels productors i apel·len al fet que ja es realitzaran modificacions i controls que siguen necessaris, quan la realitat és que tenim cítrics de països tercers en els nostres mercats en plena temporada local i com les malalties segueixen penetrant, imparables al nostre país”, ha lamentat.

Els representants de la coalició traslladaran alguns suggeriments de Benihort en aspectes com les tarifes de l’electricitat en el sector terciari, qüestions sobre la possibilitat de convertir terres a regadiu o la sol·licitud per conèixer quin serà el protocol d’actuació si la xylella es manifesta en el territori peninsular, quarantenes, el moviment d’oliveres des d’Itàlia a Espanya i les partides existents per abordar el control de la crisi.

El senador de Compromís Carles Mulet se reúne con representantes de Benihort

El senador recoge sus inquietudes sobre las amenazas exteriores sanitarias y la preocupación por la entrada de cítricos durante la campaña local

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha visitado la cooperativa agrícola Benihort para ofrecerles colaboración desde la comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Senado, de la que forman parte tanto él como Jordi Navarrete, senador por Castelló de la coalición.

Fruto de la reunión surgió el compromiso de intensificar actuaciones para tratar de introducir cambios legislativos que dejen de penalizar al sector de las hortalizas “perjudicada por los avatares climatológicos y sin la existencia de unos precios mínimos para estos productos frescos, que si se dan en otros productos como los lácteos en Galicia”. Mulet constató además que “antes de la llegada de Compromís, poco o nada se hablaba de la agricultura valenciana en las Cortes Generales, donde cultivos como el de los cereales, olivar andaluz, lácteos y viña acaparan el interés y acciones de los presupuestos, lo que evidencia el interés por la agricultura mediterránea y el resultado de años de gobiernos de PP y PSOE que parecen gobernar para otros”, ha señalado Mulet.

El senador trasladó a los directivos de Benihort algunas actuaciones realizadas reclamando más medios y controles en materia de plagas como el greening, el black spot o la xylella fastidiosa que pueden poner en jaque al sector de los cítricos y leñosos como olivar, viña…. “Chocamos siempre con la incomprensión de una política vista desde Madrid y desde Europa, que no comprende los miedos de los productores y apelan a que ya se realizarán modificaciones y controles que sean necesarios, cuando la realidad es que tenemos cítricos de países terceros en nuestros mercados en plena temporada local y cómo las enfermedades siguen penetrando, imparables en nuestro país”, lamentó.

Los representantes de la coalición trasladarán algunas sugerencias de Benihort en aspectos como las tarifas de la electricidad en el sector terciario, cuestiones sobre la posibilidad de convertir tierras a regadío o la solicitud para conocer cuál va a ser el protocolo de actuación si la xylella se manifiesta en el territorio peninsular, cuarentenas, el movimiento de olivos desde Italia a España y las partidas existentes para abordar el control de la crisis.