pregunta apocalipsi resposta apocalipsi

El Govern no explica per què no respon a centenars de preguntes i s’esplaia amb la resposta a la pregunta protesta.

Madrid, a 18 d’Abril de 2017. El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar una pregunta protesta al Govern davant la falta de respecte al control parlamentari, al no respondre en massa ocasions a preguntes parlamentàries; en complir en tràmit amb respostes que en cap moment aportaven la informació requerida, o donar per respostes a centenars de preguntes  amb un sol paràgraf incoherent.

El text de la pregunta era el següent:

Veiem amb estupor com la funció de control parlamentari al Govern, es veu constantment impedida per part de l’executiu, quan estem veient com a bona part de les respostes del Govern, preguntes parlamentàries des del Senat per a contestació escrita, no aporten cap tipus informació.

Centenars de preguntes exigint mesures contra els municipis o entitats que incompleixen la llei de memòria històrica, les responen evitant l’assumpte i sense entrar en matèria. Els preguntem per les inversions en tot i cadascun dels municipis valencians, i eviten donar dades.

Hem vist com s’han pogut “ventilar” més de 500 preguntes concretes amb una sola resposta genèrica, com remeten a la legislació que ja coneixem, per a no explicar les accions que ha pogut fer el Govern en casos molt concrets, o com responen vaguetats que gens tenen a veure amb el preguntat.

L’article 111 de la Constitució Espanyola estableix que 1. El Govern i cadascun dels seus membres estan sotmesos a les interpel·lacions i preguntes que se li formulen en les Càmeres. Per a aquesta classe de debat els Reglaments establiran un temps mínim setmanal.

L’article 20 del Reglament del Senat exposa que 2*. Per al millor compliment de les seues funcions parlamentàries, els Senadors, previ coneixement del respectiu Grup Parlamentari, tindran la facultat de recaptar de les Administracions Públiques les dades, informes o documents que obren en poder d’aquestes
Article 169- 1. El Govern haurà de remetre la resposta corresponent a les preguntes de contestació escrita dins dels trenta dies següents a la seua comunicació

Aquests 30 dies, mai es compleix, i a preguntes serioses es contesten moltes vegades respostes que no aporten res (compleixen, per tant, amb la seua obligació formal, però no respecten el control parlamentari efectiu)

Per açò es pregunta, per a veure si es tracta d’un problema de comprensió, atenció o d’interès en la temàtica

Es tracta d’un problema de comprensió, atenció o d’interès en la temàtica? Quins protocols té adoptats el Govern davant la possibilitat d’un apocalipsi zombi?

La respostes que dóna el Govern és la següent:

El Diccionari de la Llengua Espanyola de la Real Acadèmia arreplega dues accepcions de la paraula apocalipsi.

En relació a la primera d’elles, “fi del món”, el Govern informa a La seua Senyoria que no disposa de protocols específics per a aquesta eventualitat, entre altres motius, perquè poc es pot fer arribat eixe moment.

Sobre la segona accepció arreplegada en el Diccionari, “situació catastròfica, ocasionada per agents naturals o humans, que evoca la imatge de la destrucció total”, s’indica, per contra, que Espanya disposa d’un sistema global de procediments concrets i de protocols de prevenció de les emergències, tant en l’àmbit de la protecció civil, en el qual participen el conjunt de les administracions públiques, com en el de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Així mateix, el Govern va articular l’any 2012 un òrgan de coordinació per al control i seguiment de situacions crítiques, el Consell de Seguretat Nacional, departament encarregat de l’adreça de la política de Seguretat Nacional.

Respecte a la possibilitat que el referit apocalipsi que interessa a La seua Senyoria siga, com s’indica en la seua pregunta parlamentària, de caràcter “zombi”, es recorre novament al Diccionari de la Llengua Espanyola de la Real Acadèmia, que com en el cas anterior, arreplega també dues accepcions per al citat vocable.

Així, en relació a la primera d’elles -“persona que se suposa morta i reanimada per art de bruixeria amb la finalitat de dominar la seua voluntat”-, el Govern, davant la possibilitat enunciada per La seua Senyoria que un hipotètic apocalipsi siga protagonitzat per aquest tipus d’éssers, no ha adoptat cap protocol específic més enllà dels prèviament assenyalats, donada la dubtosa probabilitat que es produïsca semblant circumstància sota tals premisses.

Finalment, en relació a la segona de les accepcions assenyalades del terme zombi – “encantat, que es comporta com un autòmat”- s’informa a La seua Senyoria que Espanya i les seues administracions públiques disposen de diverses línies d’actuació, encara que el Govern dubta que els qui es pogueren trobar en les circumstàncies descrites en la citada definició -per molts que siguen- puguen arribar a protagonitzar una situació d’apocalipsi com per la qual s’interessa La seua Senyoria.

Valoració de la resposta i recurs de disconformitat.

El senador Carles Mulet ha presentat ja un recurs de disconformitat amb la resposta, ja que no es contesta en la mateixa a la primera de les dues preguntes ( i la veritablement important) la que feia referència a la mala qualitat o burla habitual en les respostes a preguntes escrites “ Es tracta d’un problema de comprensió, atenció o d’interès en la temàtica?”.

Segons Mulet “ lamentablement hem vist com de nou el Govern, o qui es dedique a respondre als parlamentaris en el seu nom, ha mostrat un grau de cinisme altíssim, ha obviat la pregunta compromesa, i s’ha esplaiat en la resposta a la pregunta protesta, tant de bo tingueren tanta cura i diligència com en aquesta ocasió a l’hora de respondre a les preguntes dels senadors, ja que una de les seues funcions precisament és la de control del Govern.

Per al parlamentari castellonenc, “ aquesta vegada, sabent que aquesta resposta va a ser possiblement llegida per molta gent, han mostrat una cura i dedicació que no sol habitual amb preguntes d’interès”. “ No expliquen quines són línies d’actuació a les quals fan referència amb als zombis “atontado, que es comporta com un autòmat”, però segurament, com es podria d’aquesta afirmació deduir que es podria tractar dels qui voten a partits polítics que retallen drets i són pràcticament estructures dedicades a delinquir o emparar la corrupció, evidentment no va a aplicar aquest Govern cap línia d’actuació, doncs li pot ser beneficiós aquest tipus d’apocalipsi, que evidentment és una situació catastròfica causada per agents humans”. “Tampoc s’explica si quan s’explica que un zombi és una “persona que se suposa morta i reanimada per art de bruixeria amb la finalitat de dominar la seua voluntat”-, s’està fent referència a la vergonyosa abstenció dels diputats del PSOE que van col·locar de nou en el Govern a Mariano Rajoy”.

Mulet ha reiterat la queixa pel menyspreu del Govern a les Corts Generals “ contesten vesprada i malament, ara a respostes absurdes compleixen escrupolosament, però a preguntes concretes i d’interès, donen respostes absurdes”.

En definitiva, el Govern NO té cap protocol d’actuació davant l’apocalipsi zombi, i de la resposta es pot interpretar que el propi Govern en si és en sí un apocalipsi zombi…. Una catàstrofe humana provocat per atontats o persones autòmats

 

El Gobierno responde a la pregunta sobre el apocalipsis zombi

El Gobierno no explica por qué no responde a centenares de preguntas y se explaya con la respuesta a la pregunta protesta.

 

Madrid, a 18 de Abril de 2017. El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó una pregunta protesta al Gobierno ante la falta de respeto al control parlamentario, al no responder en demasiadas ocasiones a preguntas parlamentarias; al cumplir en trámite con respuestas que en ningún momento aportaban la información requerida, o dar por respondidas a centenares de respuestas con un solo párrafo incoherente.

 

El texto de la pregunta era el siguiente:

Vemos con estupor como la función de control parlamentario al Gobierno, se ve constantemente impedida por parte del ejecutivo, cuando estamos viendo como buena parte de las respuestas del Gobierno, preguntas parlamentarias desde el Senado para contestación escrita, no aportan ningún tipo información.

Centenares de preguntas exigiendo medidas contra los municipios o entidades que incumplen la ley de memoria histórica, las responden evitando el asunto y sin entrar en materia. Les preguntamos por las inversiones en todo y cada uno de los municipios valencianos, y evitan dar datos.

Hemos visto como se han podido “ventilar” más de 500 preguntas concretas con una sola respuesta genérica, cómo remiten a la legislación que ya conocemos, para no explicar las acciones que ha podido hacer el Gobierno en casos muy concretos, o cómo responden vaguedades que nada tienen que ver con lo preguntado.

El artículo 111 de la Constitución Española establece que 1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

El artículo 20 del Reglamento del Senado expone que 2*. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Senadores, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstasArtículo 169- 1. El Gobierno deberá remitir la respuesta correspondiente a las preguntas de contestación escrita dentro de los treinta días siguientes a su comunicación

Estos 30 días, nunca se cumple, y a preguntas serias se contestan muchas veces respuestas que no aportan nada (cumplen, por lo tanto, con su obligación formal, pero no respetan el control parlamentario efectivo)

Por ello se pregunta, para ver si se trata de un problema de comprensión, atención o de interés en la temática

¿Se trata de un problema de comprensión, atención o de interés en la temática? ¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?

 

 

La respuestas que da el Gobierno es la siguiente:

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia recoge dos acepciones de la palabra apocalipsis.

En relación a la primera de ellas, “fin del mundo”, el Gobierno informa a Su Señoría que no dispone de protocolos específicos para dicha eventualidad, entre otros motivos, porque poco se puede hacer llegado ese momento.

Sobre la segunda acepción recogida en el Diccionario, “situación catastrófica, ocasionada por agentes naturales o humanos, que evoca la imagen de la destrucción total”, se indica, por el contrario, que España dispone de un sistema global de procedimientos concretos y de protocolos de prevención de las emergencias, tanto en el ámbito de la protección civil, en el que participan el conjunto de las administraciones públicas, como en el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el Gobierno articuló en el año 2012 un órgano de coordinación para el control y seguimiento de situaciones críticas, el Consejo de Seguridad Nacional, departamento encargado de la dirección de la política de Seguridad Nacional.

Respecto a la posibilidad de que el referido apocalipsis que interesa a Su Señoría sea, como se indica en su pregunta parlamentaria, de carácter “zombi”, se recurre nuevamente al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, que como en el caso anterior, recoge también dos acepciones para el citado vocablo.

Así, en relación a la primera de ellas -“persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad”-, el Gobierno, ante la posibilidad enunciada por Su Señoría de que un hipotético apocalipsis sea protagonizado por este tipo de seres, no ha adoptado ningún protocolo específico más allá de los previamente señalados, dada la dudosa probabilidad de que se produzca semejante circunstancia bajo tales premisas.

Por último, en relación a la segunda de las acepciones señaladas del término zombi – “atontado, que se comporta como un autómata”- se informa a Su Señoría que España y sus administraciones públicas disponen de diversas líneas de actuación, aunque el Gobierno duda de que quienes se pudieran encontrar en las circunstancias descritas en la citada definición -por muchos que sean- puedan llegar a protagonizar una situación de apocalipsis como por la que se interesa Su Señoría.

 

Valoración de la respuesta y recurso de disconformidad.

El senador Carles Mulet ha presentado ya un recurso de disconformidad con la respuesta, ya que no se contesta en la misma a la primera de las dos preguntas ( y la verdaderamente importante)  la que hacía referencia a la mala calidad o burla habitual en las respuestas a preguntas escritas “ ¿Se trata de un problema de comprensión, atención o de interés en la temática?”.

Según Mulet “ lamentablemente hemos visto cómo de nuevo el Gobierno, o quién se dedique a responder a los parlamentarios en su nombre,  ha mostrado un grado de cinismo altísimo, ha obviado la pregunta comprometida, y se ha explayado en la respuesta a la pregunta protesta, ojalá tuvieran tanto esmero y diligencia como en esta ocasión a la hora de responder a las preguntas de los senadores, ya que una de sus funciones precisamente es la de control del Gobierno.

Para el parlamentario castellonense, “ esta vez, sabiendo que esta respuesta va a ser posiblemente leída por mucha gente, han mostrado un esmero y dedicación que no suele habitual con preguntas de interés”. “ No explican cuales son líneas de actuación a las cuales hacen referencia con a los zombis “atontado, que se comporta como un autómata”, pero seguramente, como se podría de esta afirmación deducir que se podría tratar de quienes votan a partidos políticos que recortan derechos y son prácticamente estructuras dedicadas a delinquir o amparar la corrupción, evidentemente no va a aplicar este Gobierno ninguna línea de actuación, pues le puede ser beneficioso este tipo de apocalipsis, que evidentemente es una situación catastrófica causada por agentes humanos”. “Tampoco se explica si cuando se explica que un zombi es una “persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad”-, se está haciendo referencia a la vergonzosa abstención de los diputados del PSOE que colocaron de nuevo en el Gobierno a Mariano Rajoy”.

Mulet ha reiterado la queja por el desprecio del Gobierno a las Cortes Generales “ contestan tarde y mal, ahora a respuestas absurdas cumplen escrupulosamente, pero a preguntas concretas y de interés, dan respuestas absurdas”.

En definitiva, el Gobierno NO tiene ningún protocolo de actuación ante el apocalipsis zombi, y de la respuesta se puede interpretar que el propio Gobierno en si es en sí un apocalipsis zombi…. Una catástrofe humana provocado por atontados o personas autómatas