Compromís presenta una moció per a una nova regulació del sistema elèctric i de model energètic Espanyol.

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han presentat una moció amb sis punts exigint una nova regulació del sistema elèctric i del model energètic de l’Estat Espanyol, en ple indignació social per l’encariment del subministrament elèctric.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

La Plataforma per un Nou Model Energètic (Px1NME), davant l’encariment reiterat del preu de l’electricitat, reclama una reforma global del sistema elèctric, en el marc d’una llei orgànica de canvi climàtic i transició energètica.

 

Aquesta escalada de preus ocorre en ple hivern, en el més cru de l’onada de fred i quan les temperatures són més baixes, agreujant l’extensió de la pobresa energètica i les conseqüències.
No és acceptable que el ministre d’Energia atribuisca a causes meteorològiques l’augment del preu de l’electricitat, en les seues declaracions als mitjans, quan sap perfectament que en el preu de l’electricitat intervenen molts altres factors a part del règim de pluges i la quantitat de aigua embassada i que molts d’aquests factors són defectes atribuïbles al disseny del sistema, que s’ha convertit en un mecanisme d’extracció de rendes en un mercat captiu i de recaptació d’impostos.
Ha quedat ja palès que el procés de liberalització del sector elèctric, emprès el 1997, ha estat un fracàs: transcorreguts vint anys no s’ha incrementat la competència en el sector, que segueix estant dominat en règim d’oligopoli per un reduïdíssim grup d’empreses, ni s’han contingut els preus, que pugen a l’atzar d’un mercat desregulat.
L’acció de govern ha de reduir els costos d’un parc de generació amb excés de potència instal·lada, tancant immediatament les centrals tèrmiques de carbó i programant el tancament d’instal·lacions nuclears que ja han acabat la seua vida útil. En lloc d’aquestes centrals, s’ha d’afavorir la generació distribuïda, acabant amb el maltractament a les renovables, promovent l’autoconsum amb balanç net i donant entrada a petits i mitjans productors que utilitzen exclusivament tecnologies de generació a partir de fonts renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, geotèrmica i minihidràulica.

 

També s’han d’eliminar els monopolis encara existents en la distribució, paradigma d’un procés de liberalització fallit. Aquests monopolis, que no són naturals sinó una concessió de poder arbitrària a unes poques empreses del sector, són un obstacle al desenvolupament d’un sistema energètic sostenible i a la implantació d’instal·lacions d’autogeneració comunitàries. La supressió d’aquests monopolis podria resoldre incorporant la gestió de la distribució al regulador del transport, Xarxa Electrica Espanyola, i establint un procediment viable perquè els municipis que opten per municipalitzar la seua xarxa de distribució puguen fer-ho.

 

Finalment, s’ha d’establir un nou mecanisme de fixació del preu de l’electricitat. El mercat elèctric actual és un mercat marginalista, que retribueix amb el mateix preu l’electricitat generada per cadascuna de les tecnologies que concorren a l’oferta. Aquest mecanisme només és eficaç en un escenari de competència perfecta, el que no es dóna actualment al nostre sector elèctric, i fa que algunes tecnologies (nuclear i hidroelèctrica sobretot) obtinguen desproporcionats beneficis caiguts del cel a costa dels consumidors.

 

El nou mecanisme de fixació de preus s’ha de regular de manera que cada tecnologia es retribuisca tenint en compte els seus costos i obtinga una rendibilitat raonable, el que pot fer-se a partir d’una auditoria de costos del sistema elèctric.

 

Per tot això, des de Compromís, recollint la veu i propostes de les plataformes que advoquen per un nou model energètic proposen l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER. Instar el Govern a liderar una reforma del sector elèctric que aclarisca el camí de la transició cap a un sistema energètic sostenible, restablisca el caràcter de servei públic de subministrament elèctric, garantisca el dret ciutadà a uns subministraments bàsics i, en definitiva, assegure una activitat econòmica en règim de lliure competència.
SEGON. Coordinar les diferents autoritats perquè les administracions inicien campanyes de conscienciació de la ciutadania per ser conscients de l’energia que utilitzem dia a dia, com ser més eficients (energèticament parlant) i reduir el muntant de la factura elèctrica.

 

TERCER.- Eliminar el càrrec pel terme de potència a l’energia autoconsumida en sistemes d’injecció 0 i permetre instal·lacions d’autoconsum monofàsiques fins 10kw.

 

QUART.- Derogar l’article 9.3 de la llei 24/2013 del sector elèctric i establir ajudes a les instal·lacions d’autoconsum.

 

CINQUÈ.- Eliminar les multes de 6-60.000.000 d’euros per no regularitzar els panells solars i suprimir la multa de 3 a 12 mesos prevista per defraudació de fluid elèctric prevista en el Codi Penal en cas de precarietat manifesta i donar el mateix tractament que a qualsevol delicte d’apropiació indeguda.

 

SISÈ.- Realitzar una auditoria de costos del sistema elèctric.

Compromís presenta una moción para una nueva regulación del sistema eléctrico y de modelo energético Español.

 

 

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han presentado una moción con seis puntos exigiendo una nueva regulación del sistema eléctrico y del modelo energético del Estado Español, en pleno indignación social por el encarecimiento del suministro eléctrico.

 

Texto de la moción:

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), ante el encarecimiento reiterado del precio de la electricidad, reclama una reforma global del sistema eléctrico, en el marco de una ley orgánica de cambio climático y transición energética.

Esta escalada de precios ocurre en pleno invierno, en lo más crudo de la ola de frío y cuando las temperaturas son más bajas, agravando la extensión de la pobreza energética y sus consecuencias.

No es aceptable que el Ministro de Energía atribuya a causas meteorológicas el aumento del precio de la electricidad, en sus declaraciones a los medios, cuando sabe perfectamente que en el precio de la electricidad intervienen otros muchos factores aparte del régimen de lluvias y la cantidad de agua embalsada, y que muchos de esos factores son defectos achacables al diseño del sistema, que se ha convertido en un mecanismo de extracción de rentas en un mercado cautivo y de recaudación de impuestos.

Ha quedado ya patente que el proceso de liberalización del sector eléctrico, emprendido en 1997, ha sido un fracaso: transcurridos veinte años no se ha incrementado la competencia en el sector, que sigue estando dominado en régimen de oligopolio por un reducidísimo grupo de empresas, ni se han contenido los precios, que suben al albur de un mercado desregulado.

La acción de gobierno debe reducir los costes de un parque de generación con exceso de potencia instalada, cerrando inmediatamente las centrales térmicas de carbón y programando el cierre de instalaciones nucleares que ya han acabado su vida útil. En lugar de estas centrales, se debe favorecer la generación distribuida, acabando con el maltrato a las renovables, promoviendo el autoconsumo con balance neto y dando entrada a pequeños y medianos productores que utilicen exclusivamente tecnologías de generación a partir de fuentes renovables: solar térmica y fotovoltaica, eólica, geotérmica y minihidráulica.

También deben eliminarse los monopolios aún existentes en la distribución, paradigma de un proceso de liberalización fallido. Dichos monopolios, que no son naturales sino una concesión de poder arbitraria a unas pocas empresas del sector, son un obstáculo al desarrollo de un sistema energético sostenible y a la implantación de instalaciones de autogeneración comunitarias. La supresión de dichos monopolios podría resolverse incorporando la gestión de la distribución al regulador del transporte, Red Electrica Española, y estableciendo un procedimiento viable para que los municipios que opten por municipalizar su red de distribución puedan hacerlo.

Finalmente, debe establecerse un nuevo mecanismo de fijación del precio de la electricidad. El mercado eléctrico actual es un mercado marginalista, que retribuye con el mismo precio la electricidad generada por cada una de las tecnologías que concurren a la oferta. Ese mecanismo sólo es eficaz en un escenario de competencia perfecta, lo que no se da actualmente en nuestro sector eléctrico, y hace que algunas tecnologías (nuclear e hidroeléctrica sobre todo) obtengan desproporcionados beneficios caídos del cielo a costa de los consumidores. El nuevo mecanismo de fijación de precios deberá regularse de modo que cada tecnología se retribuya teniendo en cuenta sus costes y obtenga una rentabilidad razonable, lo que puede hacerse a partir de una auditoría de costes del sistema eléctrico.

 

Por todo ello, desde Compromís, recogiendo la voz y propuestas de las plataformas que abogan por un nuevo modelo energético proponen la adopción de los siguientes

ACUERDOS

 

PRIMERO. Instar al Gobierno a liderar una reforma del sector eléctrico que despeje el camino de la transición hacia un sistema energético sostenible, restablezca el carácter de servicio público del suministro eléctrico, garantice el derecho ciudadano a unos suministros básicos y, en definitiva, asegure una actividad económica en régimen de libre competencia.

SEGUNDO. Coordinar a las distintas autoridades para que las administraciones inicien campañas de concienciación de la ciudadanía para ser conscientes de la energía que utilizamos día a día, como ser más eficientes (energéticamente hablando) y reducir el montante de la factura eléctrica.

TERCERO.- Eliminar el cargo por el termino de potencia a la energía autoconsumida en sistemas de inyección 0 y permitir instalaciones de autoconsumo monofásicas hasta 10kw.

CUARTO.- Derogar el artículo 9.3 de la ley 24/2013 del Sector Eléctrico  y establecer ayudas a las instalaciones de autoconsumo.

QUINTO.- Eliminar las multas de 6 hasta 60 millones de euros por no regularizar los paneles solares y suprimir la multa de 3 a 12 meses prevista por defraudación de fluido eléctrico prevista en el Código Penal en caso de precariedad manifiesta y dar el mismo tratamiento que a cualquier delito de apropiación indebida.

SEXTO.- Realizar una auditoría de costes del sistema eléctrico.

 

Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. Jorge diu:

    Buenos dias. Soy Valenciano, me gustan la inmensa mayoria de vuestras propuestas políticas. Por eso me.gustaria haceros un comentario constructivo. Fomentar el uso del.valenciano en escuelas, instituciones y nuestra comunidad me parece genial. Pero creo que esta propuesta de reforma es sobre un tema a nivel Nacional, sino Europeo, por lo que pienso que deberiais publicarlo bilingue. Un saludo a todos.

  2. senat diu:

    hecho, gracias

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *