Carles Mulet: “El compliment efectiu dels programes electorals hauria de ser vinculant i s’hauria de penar la seua inobservança”

El senador retreu l’engany dels socialistes al pactar amb el PP o les promeses de Rajoy assegurant que no pujarien els impostos

Passar olímpicament del programa electoral amb el qual s’incorre a les eleccions hauria d’estar penalitzat. És l’opinió del senador de Compromís, Carles Mulet, que insisteix que els que redacten un programa electoral estan èticament obligats a complir el que han plasmat i imprès en milers de documents, en falques electorals o  les xarxes socials i hiperespai. “No fer-ho hauria d’estar penat, per respecte a la democràcia, als seus electors perquè no té sentit obtenir una representació amb uns compromisos que després s’ignoren a la primera de canvi“.

Així, per Mulet, “dir que no es pujaran els impostos com l’IVA per a posteriorment fer-ho com va fer Mariano Rajoy en l’anterior legislatura o, recentment, veure un PSOE pactant amb el PP forçant als seus càrrecs electes a renunciar als seus principis sota amenaça d’expulsió per donar aire a les polítiques neoliberals i conservadores de Mariano Rajoy, és un frau i, com a tal, hauria d’estar prohibit“, ha indicat.

El senador ha assenyalat que en la cultura dels valencians “ser un home o dona de paraula no és una frase feta, sinó que té una importància transcendental, l’incompliment et converteix en algú en qui no es pot confiar per no complir amb la paraula donada“. Aquest control social, present en el món rural durant dècades “tenia més valor que un document signat davant notari, la gent complia amb la seua paraula, costum que ara acaba en paper mullat entre càrrecs polítics i representants de tota mena, que obliden sota excuses de tota classe les seues promeses i principis“.

Fa anys que persisteixen d’una manera vergonyosa aquests enganys i paranys, com quan Rajoy va accedir al govern després que Zapatero caigués en el descrèdit “per acabar fent precisament el que va dir que no faria”, és a dir “amb un programa electoral que marcava distàncies amb les polítiques austericides del PSOE“. Ara, el PSOE del “No és No” a Rajoy, que va prometre en campanya electoral, “ha passat a ser el PSOE del “no ni poc”, mentint de nou al seu electorat“.

Per això, per a Compromís, els programes electorals i les promeses realitzades durant campanya electoral, “haurien de deixar de ser simples promeses no vinculants, a ser contractes d’obligada observança i tenir després una repercussió penal en cas d’incompliment flagrant, considerant-se com estafa o la figura que el codi penal puga recollir com més propera“.

Aquestes mesures acabarien en bona mesura amb el descrèdit de la classe política, amb el joc brut, amb les mentides, davant les propostes ètiques d’altres opcions que no pinten promeses populistes i de venda fàcil, assenyala el senador territorial de Compromís.

Per això, caldria que qui menteix premeditadament, carregara després amb repercussions legals“, ha indicat Mulet. Qualsevol professional pot acabar davant els tribunals si fa malament la seua feina, si estafa als ciutadans, si el producte final que dóna al consumidor no és el que estava compromès en el contracte. Per això, incomplir allò escrit als programes electorals ha de comportar repercussions jurídiques. “Estafar no pot quedar impune“, ha conclòs.

Carles Mulet: “El cumplimiento efectivo de los programas electorales debería ser vinculante y debería penarse su inobservancia”

El senador reprocha el engaño de los socialistas al pactar con el PP o las promesas de Rajoy asegurando que no subirían los impuestos

València, 31 de octubre de 2016

Pasar olímpicamente del programa electoral con el que se incurre a las elecciones debería estar penalizado. Es la opinión del senador de Compromís, Carles Mulet, que insiste en que quienes redactan un programa electoral están éticamente obligados a cumplir lo que han plasmado e impreso en miles de documentos, en falcas electorales o en las redes sociales e hiperespacio. “No hacerlo debería estar penado, por respeto a la democracia, a sus electores porque no tiene sentido obtener una representación con unos compromisos que luego se ignoran a la primera de cambio”. Así, para Mulet, “decir que no se van a subir los impuestos como el IVA para posteriormente hacerlo como hizo Mariano Rajoy en la anterior legislatura o, recientemente, ver un PSOE pactando con el PP forzando a sus cargos electos a renunciar a sus principios bajo amenaza de expulsión para dar aire a las políticas neoliberales y conservadoras de Mariano Rajoy, es un fraude y, como tal, debería estar prohibido”, ha indicado.

El senador ha señalado que en la cultura de los valencianos “ser un hombre o mujer de palabra no es una frase hecha, sino que tiene una importancia transcendental, cuyo incumplimiento te convierte en alguien en quien no se puede confiar por no cumplir con la palabra dada”. Este control social, presente en el mundo rural durante décadas “tenía más valor que un documento firmado ante notario, la gente cumplía con su palabra, costumbre que ahora acaba en papel mojado entre cargos políticos y representantes de todo tipo, que olvidan bajo excusas de toda clase sus promesas y principios”.

Hace años que persisten de una forma vergonzosa tales engaños y trampas, como cuando Rajoy accedió al gobierno después de que Zapatero cayera en el descrédito “para acabar haciendo precisamente lo que dijo que no haría”, es decir con un programa electoral que marcaba distancias con las políticas austericidas del PSOE”. Ahora, el PSOE del “No es No” a Rajoy, que prometió en campaña electoral, “ha pasado a ser el PSOE del “no ni poco”, mintiendo de nuevo a su electorado”.

Por ello, para Compromís, los programas electorales y las promesas realizadas durante campaña electoral, “deberían dejar de ser simples promesas no vinculantes, a ser contratos de obligada observancia y tener después una repercusión penal en caso de incumplimiento flagrante, considerándose como estafa o la figura que el código penal pueda recoger como más cercana”.

Tales medidas acabarían en buena medida con el descrédito de la clase política, con el juego sucio, con las mentiras, frente a las propuestas éticas de otras opciones que no pintan promesas populistas y de venta fácil, señala el senador territorial de Compromís.

Por ello, sería necesario que quien mienta premeditadamente, acarreara después con repercusiones legales”, ha indicado Mulet. Cualquier profesional puede acabar ante los tribunales si hace mal su trabajo, si estafa a los ciudadanos, si el producto final que da al consumidor no es lo que estaba comprometido en el contrato. Por eso, incumplir lo escrito en los programas electorales debe acarrear repercusiones jurídicas. “Estafar no puede quedar impune”, ha concluido.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *