Compromís reclama al Senat un canvi de rumb en matèria energètica enfront dels lobbies i les portes giratòries

El senador Jordi Navarrete ha remarcat que “s’han de censurar iniciatives com el fracking o el projecte Castor”. Carles Mulet retreu al PSOE que done el Govern a qui ha imposat als ajuntaments les mesures de la Troica

El grup de Compromís, a través de Jordi Navarrete, ha reclamat hui al Senat “una política energètica basada en criteris de sostenibilitat mediambiental, social, independència energètica de l’exterior i dels combustibles d’origen fòssil i allunyada dels lobbies energètics“. El senador ha insistit que són necessaris subministraments a un cost competitiu i sostenible per a ciutadans i indústries i que asseguren el compliment dels objectius contra el canvi climàtic.

Així el representant de la coalició ha proposat al Grup Popular la inclusió de termes que permeten la generació energètica i la sostenibilitat “mitjançant subvencions i reducció d’impostos, la incentivació de l’autoconsum, l’eliminació del conegut com a impost al Sol i el pagament per part de els usuaris finals del suposat dèficit tarifari espanyol“. Altres propostes han passat per la incentivació i desenvolupament d’un sector basat en la rehabilitació energètica dels edificis com a font de creació de llocs de treball mitjançant la incentivació fiscal d’aquesta classe de treballs, que incloguen l’autoconsum i l’eliminació del dèficit tarifari.

El senador castellonenc ha retret que el PP “haja estat tan vulnerable als consells d’administració de les empreses energètiques i els lobbies enfront d’alguns exemples com el del Govern valencià que bonifica via IRPF la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum per contrarestar l’injust Decret espanyol o aposte pel desenvolupament de combustibles fòssils, ja siga mitjançant tècniques agressives com el fracking o amb els dubtes sobre si tancar, o no, el projecte Castor“.

Paradoxalment, ha estat la representant del PP, la castellonenca Mercedes Mallol, que ha assegurat que aquestes esmenes buscaven “la confrontació“, afirmació que no comparteix la coalició.

Llei de Racionalització
Per la seua banda el senador Carles Mulet ha retret que el PSOE plantege una moció en la qual insta el Govern a derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tants maldecaps està donant a l’administració més propera als problemes i necessitats dels ciutadans “i done el Govern al Partit Popular, davant de la possibilitat d’altres governs de canvi, de manera que el dia de Difunts tindrem nou Govern“.

Protesta del Grup Mixt
El senador Jordi Navarrete, ha guardat un minut de silenci en la seua intervenció com a manera de manifestar el seu malestar i el de Compromís per l’escàs temps en què les formacions que integren el mixt poden defensar les seves propostes i que en ocasions no passa del minut. “Davant l’absència de mesures, anem a manifestar el nostre malestar davant l’escàs temps per realitzar les nostres funcions guardant un minut de silenci“, ha assenyalat enmig d’aplaudiments el senador valencià.


Compromís reclama en el Senado un cambio de rumbo en materia energética frente a los lobbies y las puertas giratorias

El senador Jordi Navarrete ha remarcado que “se deben censurar iniciativas como el fracking o el proyecto Castor”. Carles Mulet reprocha al PSOE que dé el Gobierno a quien ha impuesto a los ayuntamientos las medidas de la Troika

 

Madrid, 26 de octubre de 2016

 

El grupo de Compromís, a través de Jordi Navarrete, ha reclamado hoy en el Senado “una política energética basada en criterios de sostenibilidad medioambiental, social, independencia energética del exterior y de los combustibles de origen fósil y alejada de los lobbies energéticos”. El senador ha insistido en que son necesarios suministros a un coste competitivo y sostenible para ciudadanos e industrias y que aseguren el cumplimiento de los objetivos contra el cambio climático.

Así el representante de la coalición ha propuesto al Grupo Popular la inclusión de términos que permitan la generación energética y la sostenibilidad “mediante subvenciones y reducción de impuestos, la incentivación del autoconsumo, la eliminación del conocido como impuesto al Sol y el pago por parte de los usuarios finales del supuesto déficit tarifario español”. Otras propuestas han pasado por la incentivación y desarrollo de un sector basado en la rehabilitación energética de los edificios como fuente de creación de puestos de trabajo mediante la incentivación fiscal de esta clase de trabajos, que incluyan el autoconsumo y la eliminación del déficit tarifario.

El senador castellonense ha reprochado que el PP “haya sido tan vulnerable a los consejos de administración de las empresas energéticas y los lobbies frente a algunos ejemplos como el del Gobierno valenciano que bonifica vía IRPF la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo para contrarrestar el injusto Decreto español o apueste por el desarrollo de combustibles fósiles, ya sea mediante técnicas agresivas como el fracking o con las dudas sobre si cerrar, o no, el proyecto Castor”.

Paradójicamente, ha sido la representante del PP, la castellonense Mercedes Mallol, quien ha asegurado que tales enmiendas buscaban “la confrontación”, afirmación que no comparte la coalición.

Ley de Racionalización
Por su parte el senador Carles Mulet ha reprochado que el PSOE plantee una moción en la que insta al Gobierno a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que tantos quebraderos de cabeza está dando a la administración más cercana a los problemas y necesidades de los ciudadanos “y dé el Gobierno al Partido Popular, frente a la posibilidad de otros gobiernos de cambio, de manera que el día de Difuntos tendremos nuevo Gobierno”.

Protesta en el Grupo Mixto
El senador Jordi Navarrete, ha guardado un minuto de silencio en su intervención como manera de manifestar su malestar y el de Compromís por el escaso tiempo en el que las formaciones que integran el mixto pueden defender sus propuestas y que en ocasiones no pasa del minuto. “Ante la ausencia de medidas, vamos a manifestar nuestro malestar ante el escaso tiempo para realizar nuestras funciones guardando un minuto de silencio”, ha señalado ante aplausos el senador valenciano.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *