Compromís vol implicar totes les administracions a través de mocions per trobar una solució consensuada a la MAT


Els ajuntaments reclamaran una nova avaluació de l’impacte ambiental i la suspensió temporal de l’execució de la construcció de la línia elèctrica 

Compromís promourà pels ajuntaments de les comarques de Castelló mocions contra el Projecte de Xarxa de Molt Alta Tensió “La Plana-Morella” al traçat Almassora-Morella (Castelló) promogut per RED ELECTRICA d’ESPANYA. El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha assenyalat que la MAT suposa “una agressió al nostre territori a la que cal frenar i oferir alternatives”. Així, els ajuntaments sol·licitaran al Ministeri d’Industria la suspensió temporal de l’execució de la construcció de la línia elèctrica de doble circuït a 400 kV denominada “La Plana – Morella 2 i 3” per les afeccions a municipis de les comarques de Els Ports i la Plana. També exigiran a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que avalue l‘impacte ambiental de tota la línia de Molt Alta Tensió (MAT) entre Morella i Castelló.

Un altra línia de treball seria instar al Consell a liderar les negociacions amb el Govern d’Espanya per tal d’aturar el projecte en les actuals condicions fetes públiques. Aquestes negociacions haurien d’incloure convenis de cooperació de la companyia elèctrica amb els ajuntaments “per tal que es plasmen les millores en el traçat o disseny que el facen ambiental i socialment més sostenible, aprofitant zones com infraestructures viàries i carreteres, ja degradades, i s’opte pel soterrament en aquells casos on siga necessari”.

Finalment la moción reclama el trasllat dels seus acords al President del Govern espanyol, als portaveus dels Grups Parlamentaris, a la Mesa de les Corts Valencianes, al Ministeri d’Industria, al de Medi Ambient, als portaveus de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per al seu coneixement.

Un projecte controvertit

L’objectiu principal de la línia de molt alta tensió (MAT), segons el BOE, és el reforç estructural de la xarxa de transport de d’energia elèctrica a 400 KV, que transporta energia a llargues distàncies. És a dir la MAT no beneficiarà les industries de les comarques de Castelló, ni millorarà la qualitat del servei ni és necessària al territori, atès la disminució encadenada de demanda elèctrica que hi ha hagut associada a la crisi econòmica. Entre 2010 i 2015 la demanda ha disminuït any rere any. El projecte és especulatiu i busca merament beneficis empresarials, de posicionament energètic en un suposat escenari europeu o de comerç amb altres continents. Com ja va passar amb altres projectes energètics com el Castor –també estratègics i que comptaven amb el vistiplau de gairebé totes les institucions- es parteix de criteris especulatius adduint beneficis col·lectius, tot i que es constata un vertader menyspreu per les figures de protecció ambiental, la voluntat dels municipis afectats, el nul benefici per als afectats i la realitat i de principis de precaució a l’hora d’establir els traçats de les línies de molt alta tensió (MAT).

Municipis com Almassora, Castelló de la Plana, Borriol, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vall d’Alba, les Useres, Culla, Atzeneta del Maestrat, la Torre d’En Besora, Benassal, Vilafranca, Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres i Morella son els termes afectats.

El seu espectacular paisatge pot veure’s molt afectat per les torres (“apoyos”) de fins a 80 metres col·locades cada 400 metres, el que implica que seran més de 160 els gegants de ferro que creuarien el nostre territori duent en alçada energia elèctrica a 400 KV. La ubicació de les torres, fonaments i treballs de desbrossament afectaran l’activitat ramadera, pastos, arborat, vinya, cereal i secà. Es talaran arbres, espectaculars pinars i es crearan servituds, s’obriran pistes, es crearan franges de seguretat a banda i banda de l’estesa elèctrica i malles elèctriques pel territori, afectant a qui no es beneficiarà de les línies, ja que les masies ni tan sols podran connectar-s’hi de l’energia transportada.

Zona afectada de Culla

Zona afectada de Culla

Red Eléctrica Española ha triat de nou per al traçat de les seues línies zones rurals amb un excepcional patrimoni ambiental i paisatgístic. Zones fràgils, en despoblament continuat des de fa segles per les poques oportunitats i que tenen en el turisme verd, el patrimoni natural i l’agroalimentació les seues immediates possibilitats de prosperar d’una forma sostenible.

Recentment alguns dels municipis afectats van acollir exposicions institucional son es destacava el fet de ser mereixedors de considerar-se territoris sagrats, per la seua contundent riquesa paisatgística.

Però la presència d’aquestes torres, lluny de considerar-se beneficiosa, suposa un perill per a la fauna i flora, així com la seguretat de les persones. L’encara recent en la memòria incendi de l’Alcalatén va ser creat pels treballs en una d’estes torres. Un excés de temperatura en els materials generada per l’envelliment o deteriorament por generar un incendi fortuït en zones de grans masses boscoses (algunes protegides) i sotabosc.

mat mapaLa zona triada de traçat afecta àrees protegides i zones de reserva de fauna. L’avifauna de la zona patirà col·lisions i electrocució en aquestes línies de MAT. La Societat Espanyola d’Ornitologia afirma que moren anualment a Espanya un milió d’aus per impacte i electrocució. Ací no s’ha observat la Directiva 85/337 / CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, en els aspectes relatius a l’avaluació de les repercussions ambientals de l’esmentat projecte al plantejar un itinerari proper a zones poblades i diferents zones protegides. També incompleix la Directiva 92/43 / CEE en travessar zones incloses sota la protecció de Xarxa Natura 2000.

Tampoc s’ha determinat quina és la incidència de la MAT en les persones, quelcom especialment greu per la proximitat a zones poblades. Afecten, a més, nombrosos enclavaments esportius, ecològics i paisatgístics notables, nuclis i pobles reconeguts com alguns dels Pobles més bonics d’Espanya.

 

El traçat contravé el Conveni europeu del Paisatge, que posa de manifest la importància de la protecció i gestió del paisatge en la planificació del territori. És fonamental l’adequada gestió de la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana, que assenyala accions amb incidència territorial promogudes per les administracions i la societat civil, per tal de potenciar la conservació dels hàbitats, espècies i elements naturals clau (LIC, ZEPA de la zona); propiciarà l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic; contribuirà a la prevenció de riscos; reforçarà l’atractiu del territori pel seu valor com a espai lliure, recreatiu, de lleure i de formació per a la població i preservarà els paisatges culturals identitaris de la nostra regió, el que pareix no ser compatible amb l’Alta Tensió, donat l’impacte paisatgístic i mediambiental inassumible que tindrà. Son diversos els ajuntaments afectats que s’han declarat ja o ho faran properament com a lliures de MAT. L’Organització Mundial de la Salut, assenyala a les línies MAT com a causants de greus efectes sobre la salut. Projectes culturals i turístics relacionats estretament amb la qualitat del paisatge com cases rurals, productes agrícoles de qualitat, enoturisme, etc. es poden veure greument afectats en el que suposa una violació del medi, qualitat de vida, impacte visual i deteriorament del paisatge.

 

 

Compromís quiere implicar a todas las administraciones a través de mociones para encontrar una solución consensuada a la MAT

 

Los ayuntamientos reclamarán una nueva evaluación del impacto ambiental y la suspensión temporal de la ejecución de la construcción de la línea eléctrica

 

Castelló, 28 de mayo de 2016

 

Compromís promoverá por los ayuntamientos de las comarcas de Castelló mociones contra el Proyecto de Red de Muy Alta Tensión “La Plana-Morella” al trazado Almassora-Morella (Castellón) promovido por RED ELECTRICA de ESPAÑA. El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, señaló que la MAT supone “una agresión a nuestro territorio a la que hay que frenar y ofrecer alternativas“. Así, los ayuntamientos solicitarán al Ministerio de Industria la suspensión temporal de la ejecución de la construcción de la línea eléctrica de doble circuito a 400 kV denominada “La Plana – Morella 2 y 3” por las afecciones a municipios de las comarcas de Els Ports y la Plana. También exigirán a la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe el impacto ambiental de toda la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Morella y Castelló.

 

Otra línea de trabajo sería instar al Consell a liderar las negociaciones con el Gobierno de España con el fin de detener el proyecto en las actuales condiciones hechas públicas. Estas negociaciones deberían incluir convenios de cooperación de la compañía eléctrica con los ayuntamientos “para que se plasmen las mejoras en el trazado o diseño que lo hagan ambiental y socialmente más sostenible, aprovechando zonas como infraestructuras viarias y carreteras, ya degradadas, y se opte por el soterramiento en aquellos casos donde sea necesario“.

 

Finalmente la moción reclama el traslado de sus acuerdos al Presidente del Gobierno, a los portavoces de los Grupos Parlamentarios, en la Mesa de las Cortes Valencianas, en el Ministerio de Industria, el de Medio Ambiente, los portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para su conocimiento.

 

Un proyecto controvertido

El objetivo principal de la línea de muy alta tensión (MAT), según el BOE, es el refuerzo estructural de la red de transporte de de energía eléctrica a 400 KV, que transporta energía a largas distancias. Es decir la MAT no beneficiará a las industrias de las comarcas de Castelló, ni mejorará la calidad del servicio ni es necesaria en el territorio, dado la disminución encadenada de demanda eléctrica que ha habido asociada a la crisis económica. Entre 2010 y 2015 la demanda ha disminuido año tras año. El proyecto es especulativo y busca meramente beneficios empresariales, de posicionamiento energético en un supuesto escenario europeo o de comercio con otros continentes.

 

Como ya ocurrió con otros proyectos energéticos como el Castor -también estratégicos y que contaban con el visto bueno de casi todas las instituciones- se parte de criterios especulativos aduciendo beneficios colectivos, aunque se constata un verdadero desprecio por las figuras de protección ambiental, la voluntad de los municipios afectados, el nulo beneficio para los afectados y la realidad y de principios de precaución a la hora de establecer los trazados de las líneas de muy alta tensión (MAT).

 

Municipios como Almassora, Castellón, Borriol, San Juan de Moró, Vilafamés, Vall d’Alba, Useras, Culla, Adzaneta, la Torre d’En Besora, Benassal, Vilafranca, Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres y Morella son los términos afectados. Su espectacular paisaje puede verse muy afectado por las torres (“apoyos”) de hasta 80 metros colocadas cada 400 metros, lo que implica que serán más de 160 los gigantes de hierro que cruzarían nuestro territorio llevando en altura energía eléctrica a 400 KV. La ubicación de las torres, fundamentos y trabajos de desbroce afectarán la actividad ganadera, pastos, arbolado, vid, cereal y secano. Se talarán árboles, espectaculares pinares y se crearán servidumbres, se abrirán pistas, se crearán franjas de seguridad a ambos lados del tendido eléctrico y mallas eléctricas por el territorio, afectando a quien no se beneficiará de las líneas, ya que las masías ni siquiera podrán conectarse de la energía transportada.

 

Red Eléctrica Española ha elegido de nuevo para el trazado de sus líneas zonas rurales con un excepcional patrimonio ambiental y paisajístico. Zonas frágiles, en despoblamiento continuado desde hace siglos por las pocas oportunidades y que tienen en el turismo verde, el patrimonio natural y la agroalimentación sus inmediatas posibilidades de prosperar de una forma sostenible.

 

Recientemente algunos de los municipios afectados acogieron exposiciones institucionales donde se destacaba el hecho de ser merecedores de considerarse territorios sagrados, por su contundente riqueza paisajística.

 

Pero la presencia de estas torres, lejos de considerarse beneficiosa, supone un peligro para la fauna y flora, así como la seguridad de las personas. El aún reciente en la memoria incendio del Alcalatén fue creado por los trabajos en una de estas torres. Un exceso de temperatura en los materiales generada por el envejecimiento o deterioro por generar un incendio fortuito en zonas de grandes masas boscosas (algunas protegidas) y sotobosque.

 

La zona elegida de trazado afecta áreas protegidas y zonas de reserva de fauna. La avifauna de la zona sufrirá colisiones y electrocución en estas líneas de MAT. La Sociedad Española de Ornitología afirma que mueren anualmente en España un millón de aves por impacto y electrocución. Aquí no se ha observado la Directiva 85/337 / CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, en los aspectos relativos a la evaluación de las repercusiones ambientales de dicho proyecto al plantear un itinerario cercano a zonas pobladas y diferentes zonas protegidas. También incumple la Directiva 92/43 / CEE al atravesar zonas incluidas bajo la protección de Red Natura 2000.

 

Tampoco se ha determinado cuál es la incidencia de la MAT en las personas, algo especialmente grave por la proximidad a zonas pobladas. Afectan, además, numerosos enclaves deportivos, ecológicos y paisajísticos notables, núcleos y pueblos reconocidos como algunos de los pueblos más bonitos de España.

 

El trazado contraviene el Convenio Europeo del Paisaje, que pone de manifiesto la importancia de la protección y gestión del paisaje en la planificación del territorio. Es fundamental la adecuada gestión de la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, que señala acciones con incidencia territorial promovidas por las administraciones y la sociedad civil, para potenciar la conservación de los hábitats, especies y elementos naturales clave (LIC, ZEPA de la zona); propiciará la estrategia de lucha contra el cambio climático; contribuirá a la prevención de riesgos; reforzará el atractivo del territorio por su valor como espacio libre, recreativo, de ocio y de formación para la población y preservará los paisajes culturales identitarios de nuestra región, lo que parece no ser compatible con la Alta Tensión, dado el impacto paisajístico y medioambiental inasumible que tendrá.

 

Son varios los ayuntamientos afectados que se han declarado ya o lo harán próximamente como libres de MAT. La Organización Mundial de la Salud, señala a las líneas MAT como causantes de graves efectos sobre la salud. Proyectos culturales y turísticos relacionados estrechamente con la calidad del paisaje como casas rurales, productos agrícolas de calidad, enoturismo, etc., pueden verse gravemente afectados en lo que supone una violación del medio, calidad de vida, impacto visual y deterioro del paisaje.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *