El senador territorial Carles Mulet constata que aquest organisme pot i ha d’actuar, “ja que el Govern fa mesos que no atén les peticions i preguntes”

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha presentat un escrit davant l’oficina de la Defensora del Poble, Soledad Becerril, pels efectes que les obres del tercer fil estan causant sobre la paciència dels usuaris i la vulneració dels seus drets a uns serveis dignes, especialment en el transport de curta distància al País Valencià. A més recorda a la Defensora la seua obstinació -en les extintes X ª i XIa legislatura- per obtenir respostes del Govern, que no ha contestat les qüestions i queixes que li han traslladat per trobar-se en funcions.

S’han eliminat freqüències en els trens de rodalies, s’ha incrementat dràsticament el temps del trajecte i causat retards de fins a diverses hores, gairebé sempre sense preavís als usuaris; fent-los arribar tard al seu lloc de treball o estudi, el que vulnera els seus drets“, explica Mulet.

Malgrat aquestes avaries constants, les mesures anunciades o no s’han executat (reducció del cost del bitllet un 50%), o no han suposat cap avantatge per als usuaris (autobusos llançadora). “L’actual prestació del servei ferroviari a la xarxa de rodalies està afectant d’una manera molt directa no només en l’àmbit personal, sinó també en el laboral i professional dels usuaris en una línia i sector ferroviari mancat d’inversions substancials en la xarxa de rodalies en els últims anys“, relata Mulet en el seu comunicat.

El senador ha recordat que Compromís ha mantingut reunions reclamant solucions amb el Ministeri de Foment, Adif i Renfe i que fins i tot ha plantejat la gratuïtat temporal del bitllet de tren entre Castelló i València mentre no es pogueren garantir uns serveis dignes com els preexistents als treballs i per facilitar les reclamacions als usuaris, tal com va passar amb les obres d’AVE a Barcelona, o que les obres es facen únicament per la nit per no produir més interferències. “Però sempre, amb els nostres interlocutors, l’excusa era que aquest tipus de decisions no els correspondria a ells, si no als alts responsables del Ministeri“, ha recordat.

Durant la X legislatura al Senat demanem al Govern mesures com la Compareixença de la ministra de Foment, Ana María Pastor Julián, davant la Comissió de Foment, per informar sobre el desmantellament del servei ferroviari de la Comunitat Valenciana i una sèrie de preguntes escrites al respecte, encara que cap d’aquestes peticions es va resoldre amb l’excusa de la dissolució de les Corts Generals.

A la XI legislatura, vam tornar a demanar explicacions al Govern amb preguntes escrites o sol·licituds d’informe, compareixences, o mocions. “La major part d’ella tot i tramitar-se davant la taula del Senat des del principi de legislatura, no es van arribar a qualificar o enviar al govern pel propi Senat per estar al govern en funcions i així han passat les setmanes i els mesos“.

Des de Compromís entenem que “tenir des d’octubre el govern en funcions, no és sinònim a permetre o donar per bo un abandó de funcions per part seua“. Les obres del tercer fil no haurien d’anar en detriment de la xarxa ferroviària de curt recorregut ni de la qualitat que es mereixen els usuaris. L’execució d’unes obres d’aquest tipus no pot justificar les penoses situacions de retards, avaries, supressió de trajectes, aglomeracions de persones, manca d’informació als usuaris, entre d’altres, que s’han succeït de manera habitual i reiterada en els últims mesos . S’han incomplert més els compromisos de millora anunciats a la premsa valenciana.

“El meu treball es veu coartat”
Segons li explica Mulet a la Defensora del Poble, Soledad Becerril, “en el meu cas, com a senador designat per les Corts Valencianes, la meva activitat encomanada de fiscalització dels òrgans de govern i de proposta, es veuen coartats en tenir un govern en funcions amb serioses disfuncions. El meu manat està determinat pel període legislatiu valencià i no pel de les Corts Generals (no perd la meua condició de senador quan es dissol el Senat sinó les Corts Valencianes, segons la pròpia llei valenciana de designació de senadors territorials). Per això, la falta de sensibilitat dels últims governs, en funcions i no, han impedit poder exercir la meua funció, a més de no posar solució a unes intolerables pertorbacions en la vida diària dels ciutadans i el seu dret a la mobilitat i a uns serveis públics dignes“, pel que li ha demanat que prenga les mesures oportunes i actue obrint les investigacions i consultes necessàries per revertir la situació denunciada.


 

Compromís lleva a la Defensora del Pueblo la inacción del Gobierno y Fomento ante el caos de la línea C-6 por las obras del tercer carril

El senador territorial Carles Mulet constata que este organismo puede y debe actuar, “ya que el Gobierno lleva meses sin atender las peticiones y preguntas”

21 de mayo  de 2016

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha presentado un escrito ante la oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por los efectos que las obras del tercer hilo están causando sobre la paciencia de los usuarios y la vulneración de sus derechos a unos servicios dignos, especialmente en el transporte de corta distancia en el País Valenciano. Además recuerda a la Defensora su empeño –en las extintas Xª y XIª Legislatura- por obtener respuestas del Gobierno, que no ha contestado las cuestiones y quejas que le han trasladado por hallarse en funciones.

Se han eliminado frecuencias en los trenes de cercanías, se ha incrementado drásticamente el tiempo del trayecto y causado retrasos de hasta varias horas, casi siempre sin preaviso a los usuarios; haciéndoles llegar tarde a su lugar de trabajo o estudio, lo que vulnera sus derechos”, explica Mulet.

A pesar de estas averías constantes, las medidas anunciadas o no se han ejecutado (reducción del coste del billete un 50%), o no han supuesto ninguna ventaja para los usuarios (autobuses lanzadera). “La actual prestación del servicio ferroviario en la red de cercanías está afectando de una forma muy directa no sólo en el ámbito personal, sino también en el laboral y profesional de los usuarios en una línea y sector ferroviario carente de inversiones sustanciales en la red de cercanías en los últimos años”, relata Mulet en su comunicado.

El senador ha recordado que Compromís ha mantenido reuniones reclamando soluciones con el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe y que incluso ha planteado la gratuidad temporal del billete de tren entre Castellón y Valencia mientras no se pudieran garantizar unos servicios dignos como los preexistentes a los trabajos y para facilitar las reclamaciones a los usuarios, tal y como ocurrió con las obras de AVE en Barcelona, o que las obras se hagan únicamente por la noche para no producir más interferencias. “Pero siempre, con nuestros interlocutores, la excusa era que este tipo de decisiones no les correspondería a ellos, si no a los altos responsables del Ministerio”, ha recordado.

Durante la X legislatura en el Senado pedimos al Gobierno medidas como la Comparecencia de la Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián, ante la Comisión de Fomento, para informar sobre el desmantelamiento del servicio ferroviario de la Comunitat Valenciana y una serie de preguntas escritas al respecto, aunque ninguna de estas peticiones se resolvió con la excusa de la disolución de las Cortes Generales.

En la XI legislatura, volvimos a pedir explicaciones al Gobierno con preguntas escritas o solicitudes de informe, comparecencias, o mociones. “La mayor parte de ella a pesar de tramitarse ante la mesa del Senado desde el principio de legislatura, no se llegaron a calificar o enviar al gobierno por el propio Senado por estar el gobierno en funciones y así han pasado las semanas y los meses”.

Desde Compromís entendemos que “tener desde octubre el gobierno en funciones, no es sinónimo a permitir o dar por bueno una dejación de funciones por su parte”. Las obras del tercer hilo no deberían ir en detrimento de la red ferroviaria de corto recorrido ni de la calidad que se merecen los usuarios. La ejecución de unas obras de este tipo no puede justificar las penosas situaciones de retrasos, averías, supresión de trayectos, aglomeraciones de personas, falta de información a los usuarios, entre otros, que se han sucedido de forma habitual y reiterada en los últimos meses. Se han incumplido además los compromisos de mejora anunciados en la prensa valenciana.

“Mi trabajo se ve coartado”
Según le explica Mulet a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, “en mi caso, como senador designado por las Cortes Valencianas, mi actividad encomendada de fiscalización de los órganos de gobierno y de propuesta, se ven coartados al tener un gobierno en funciones con serias disfunciones. Mi mandado está determinado por el periodo legislativo valenciano y no por el de las Cortes Generales (no pierdo mi condición de senador cuando se disuelve en Senado sino las Cortes Valencianas, según la propia ley valenciana de designación de senadores territoriales).Por ello, la falta de sensibilidad de los últimos gobiernos, en funciones y no, han impedido poder ejercer mi función, además de no poner solución a unas intolerables perturbaciones en la vida diaria de los ciudadanos y su derecho a la movilidad y a unos servicios públicos dignos”, por lo que le ha pedido que tome las medidas oportunas y actúe abriendo las investigaciones y consultas necesarias para revertir la situación denunciada.