Mulet: “la tinent fiscal admet que no pot declarar la seua il·legalització ni instar la mateixa a l’entendre que l’objecte del PP no és el de cometre delictes, cosa que la realitat posa en dubte”

La Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada ha notificat als senadors de Compromís que “no li correspon a aquesta Fiscalia la declaració de dissolució del PP“, i indica als autors de la denúncia que la presente en els òrgans judicials que considere competents.

Compromís va demanar a la Fiscalia Anticorrupció el passat mes de febrer que promoguera la il·legalització del PP com a organització il·lícita per incompliment de la Llei de Partits Polítics, a l’entendre que els casos de corrupció que l’afecten “no són aïllats” sinó que responen a una forma d’actuar organitzada.

Ara la Fiscalia evita donar aquest pas interpretant l’article 515 del Codi Penal, “en el qual es determina que són punibles les associacions il·lícites, tenint la consideració les que tingui per objecte cometre algun delicte i després de constituïdes, promoguin la comissió“. La Fiscalia recorda a més la Jurisprudència que li és favorable al PP, amb la Sentència STS 4-10-2011 “la fi d’associació és delinquir“, “que ha de ser requerit i pretès per la pròpia associació, no pel propòsit individual de algun dels seus membres“. Segons Carles Mulet “la tinent fiscal admet que no pot declarar la seua il·legalització ni instar la mateixa a l’entendre que l’objecte del PP no és el de cometre delictes, cosa que la realitat posa en dubte“.

Per a Compromís “està ben clar que ens trobem en el cas en què centenars de membres del PP utilitzen l’estructura del partit i el seu poder per delinquir encara que, com és obvi, aquesta finalitat no està clarament establerta en els estatuts del partit“, pel que no comparteix el sentir del Decret de la tinent fiscal que cita fins i tot una altra STS de 2013.12.12 en la qual afirma que “l’associació il·lícita no necessita d’estructura i organització altament complexes, bastant un agrupament de diversos amb estructura primària que es diferencia perfectament de la individualitat dels seus membres“.

Ve a dir que, el fet que els seus membres estiguen incorrent en actuacions delictives i nom o per compte de l’associació, no comporta que l’associació (el PP) puga ser tingut com a il·legal i promoga la comissió de fets delictius. No pot ser que la llei deixe impunes fets com les mossegades per comissions il·legals que van a parar d’una manera més o menys clara a partits polítics, esborrat de discos durs, comptabilitat en B, escàndols de trames organitzades en què han caigut grups municipals sencers i ningú vulga veure el que ens sembla obvi i preocupa cada vegada més als ciutadans, com és la corrupció política, una cosa inacceptable“, ha agregat Mulet.

Per a Compromís, la Fiscalia ha optat per esperar que altres òrgans judicials emprenguen mesures contra el PP, però no els exculpa com a estructura que s’ha dedicat o bé a delinquir o a emparar la corrupció.

Compromís va voler amb aquesta denúncia simbòlica posar de manifest la indignació social que està generant el comportament delictiu o còmplice de bona part del PP i, com no s’ha estat actuant per part de la justícia contra el partit, el primer imputat en la història de la democràcia “costa entendre que la Fiscalia obvie que tot el partit està imputat” i ens remet a l’article 38 de la Llei d’Associacions (… les associacions només podran ser suspeses en les seves activitats, o dissoltes, per resolució motivada de l’autoritat judicial competent).

Compromís afirma que “aquesta decisió de la Fiscalia, en cap cas desacredita la petició de la coalició”, al contrari “acredita de nou la diferent velocitat a la qual actua la Justícia i el Ministeri Fiscal a Espanya, amb tots els casos de corrupció, centenars , que impliquen al PP i als seus càrrecs i, amb el propi partit imputat, han preferit l’actitud passiva i esperar, en comptes d’actuar“, ha conclòs.

Fiscalía se inhibe en investigar al PP y remite a Compromís a iniciar acciones en otros órganos jurisdiccionales

 

Mulet: “la Teniente Fiscal admite que no puede declarar su ilegalización ni instar a la misma al entender que el objeto del PP no es el de cometer delitos, algo que la realidad pone en duda”

 

Madrid, 9 de marzo de 2016

 

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha notificado a los senadores de Compromís que “no le corresponde a esta Fiscalía la declaración de disolución del PP”, e indica a los autores de la denuncia que la presente en los órganos judiciales que considere competentes.

 

Compromís pidió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero que promoviera la ilegalización del PP como organización ilícita por incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, al entender que los casos de corrupción que le afectan “no son aislados” sino que responden a una forma de actuar organizada.

 

Ahora la Fiscalía evita dar este paso interpretando el artículo 515 del Código Penal, “en el cual se determina que son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo la consideración las que tenga por objeto cometer algún delito i después de constituidas, promuevan su comisión”. La Fiscalía recuerda además la Jurisprudencia que le es favorable al PP, con la Sentencia STS 4-10-2011 “el fin de asociación es delinquir”, “que ha de ser requerido y pretendido por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros”. Según Carles Mulet “la Teniente Fiscal admite que no puede declarar su ilegalización ni instar a la misma al entender que el objeto del PP no es el de cometer delitos, algo que la realidad pone en duda”.

 

 

Para Compromís “está bien claro que nos encontramos en el caso en el que cientos de miembros del PP utilizan la estructura del partido y su poder para delinquir aunque, como es obvio, esta finalidad no está claramente establecida en los estatutos del partido”, por lo que no comparte el sentir del Decreto de la Teniente Fiscal que cita incluso otra STS de 12/12/2013 en la que afirma que “la asociación ilícita no precisa de estructura y organización altamente complejas, bastando un agrupamiento de varios con estructura primaria que se diferencia perfectamente de la individualidad de sus miembros”.

 

Viene a decir que el hecho que sus miembros incurran en actuaciones delictivas e nombre o por cuenta de la asociación, no conlleva que la asociación (el PP) pueda ser tenido como ilegal y promueva la comisión de hechos delictivos. No puede ser que la ley deje impunes hechos como mordidas por comisiones ilegales que van a parar de una forma más o menos clara a partidos políticos, borrado de discos duros, contabilidad en B, escándalos de tramas organizadas en las que han caído grupos municipales enteros y nadie quiera ver lo que nos parece obvio y preocupa cada vez más a los ciudadanos, como es la corrupción política, algo inaceptable”, ha agregado Mulet.

 

Para Compromís, la Fiscalía ha optado por esperar a que otros órganos judiciales emprendan trámites contra el PP, pero no les exculpa como estructura que se ha dedicado o bien a delinquir o a amparar la corrupción.

 

Compromís quiso con esta denuncia simbólica poner de manifiesto la indignación social que está generando el comportamiento delictivo o cómplice de buena parte del PP y, como no se ha estado actuando por parte de la justicia contra el partido, el primero imputado en la historia de la democracia “cuesta entender que la Fiscalía obvie que todo el partido está imputado” y nos remite al artículo 38 de la Ley de Asociaciones (… las asociaciones solo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la autoridad judicial competente).

 

Compromís afirma que “esta decisión de la Fiscalía en ningún caso desacredita la petición de la coalición”, al contrario “acredita de nuevo la distinta velocidad en la cual actúa la Justicia i el Ministerio Fiscal en España, con todos los casos de corrupción, centenares, que implican al PP y a sus cargos y, con el propio partido imputado, han preferido la actitud pasiva y esperar, en vez de actuar”, ha concluido.