mulet senatMadrid , 18 de novembre de 2015
El senador per Compromís, Carles Mulet, ha afirmat avui que cal que les infraestructures públiques deixen de ser objecte del mercadeig partidista i s’aparten del debat electoralista i es replantege globalment el paradigma perquè fins ara s’han emprat com arma de confrontació i s’han oblidat les prioritats reals.

Segon Mulet “ les infraestructures haurien de ser en teoria les dotacions i elements bàsics per assegurar un bon funcionament de la nostra societat i economia; i aquestes es fan amb els diners de tots i totes, i per això, cal que a l’hora de decidir en quines invertir i prioritzar es faça des d’una anàlisi de diàleg social, de necessitat real i des d’un plantejament estratègic, perquè no hem de perdre de vista que no són gratuïtes ni pagades de la butxaca del polític de torn, sinó que són de diners de tots, i el que s’inverteix en elles, es deixa d’invertir en altres prioritats com les socials, educatives o sanitàries, i també té un cost ambiental i paisatgístic en tant que transforma el territori. Per això, volem que es deixe de patrimonialitzar partidistament les mateixes, com si foren un favor personal del càrrec polític”.

El senador de Compromís ha remarcat que per eixa visió de les infraestructures s’ha abusat en prioritzar les grans actuacions faraòniques, en lloc de les menudes i mitjanes “ un polític megalòman vol inaugurar les carreteres més grans, els hospitals més grans, els pavellons més grans, com si foren la seua particular piràmide, i s’obliden que si eixes grans obres de grans titulars són les necessàries, o en lloc d’autovies amb diversos carrils on no hi ha trànsit, millorar els accessos i comunicacions amb els menuts pobles que sí ho necessiten, si en lloc de grans dessaladores que ningú vol, en fer pous als pobles de l’interior, en lloc d’AVE elitistes, invertir en rodalies, i un llarg etcètera”.

Mulet ha remarcat que òbviament, en polítics al servei de les grans empreses constructores, com sovint s’ha vist, queda clar on tenen la seua prioritat, en pagar els favors amb les grans obres, siga amb el 3%, amb les trames a l’estil de la Gürtel, i tantes misèries conegudes fins ara.

En eixe extrem, el portaveu de Compromís en la Cambra Alta, ha exposat que ara en ple període electoral, de nou el debat sobre els incompliments en els terminis o els errors en les aprovacions de les grans infraestructures torna i tornarà a centrar la confrontació partidista “ no anem a debatre sobre models econòmics i socials diferents, sinó simplement al “i tu més”, amb promeses de vore quí durà abans l’AVE o qui la va empastar més amb la carretera cap on siga, o amb la dessaladora de més enllà, tot alimentant de nou el model de la bombolla de les infraestructures, vistes com a únic fi i mitja per fer política des de les institucions. Quan allò que necessita la nostra economia i el nostre territori és un canvi de paradigma en les obres públiques; prioritzar allò necessari, optimitzar l’aprofitament màxim d’alló existent , repensar el maltracte al sòl pensant en sols en fer cada cop més carreteres perquè hi vagen més de pressa els vehicles particulars..etc. Ara és el moment de confrontar models, no de vore qui fa la promesa més grossa de en què vol malgastar el nostres diners, o quin lobby donar-li’l

 

 

 

Mulet pide que las infraestructuras dejen de ser elementos de confrontación y mercadeo

 partidista”
Madrid , 18 de noviembre de 2015

El senador por Compromís, Carles Mulet, ha afirmado hoy que hace falta que las infraestructuras públicas dejen de ser objeto del mercadeo partidista y se aparten del debate electoralista y se replantee globalmente el paradigma porque hasta ahora se han empleado como arma de confrontación y se han olvidado las prioridades reales.
Segundo Mulet “ las infraestructuras tendrían que ser en teoría las dotaciones y elementos básicos para asegurar un buen funcionamiento de nuestra sociedad y economía; y estas se hacen con el dinero de todos y todas, y por eso, hace falta que a la hora de decidir en qué invertir y priorizar se haga desde un análisis de diálogo social, de necesidad real y desde un planteamiento estratégico, porque no tenemos que perder de vista que no son gratuitas ni pagadas del bolsillo del político de turno, sino que son de dinero de todos, y lo que se invierte en ellas, se deja de invertir en otras prioridades como las sociales, educativas o sanitarias, y también tiene un coste ambiental y paisajístico en cuanto que transforma el territorio. Por eso, queremos que se deje de patrimonializar partidistamente las mismas, como si fueran un favor personal del cargo político”.

 
El senador de Compromís ha remarcado que por esa visión de las infraestructuras se ha abusado al priorizar las grandes actuaciones faraónicas, en lugar de las pequeñas y medianas “ un político megalómano quiere inaugurar las carreteras más grandes, los hospitales más grandes, los pabellones más grandes, como si fueran su particular pirámide, y se olvidan que si esas grandes obras de grandes titulares son las necesarias, o en lugar de autovías con varios carriles donde no hay tráfico, mejorar los accesos y comunicaciones con los peuqeños pueblos que sí lo necesitan, si en lugar de grandes desaladoras que nadie quiere, al hacer pozos a los pueblos del interior, en lugar de AVE elitistas, invertir en cercanías, y un largo etcétera”.
Mulet ha remarcado que obviamente, en políticos al servicio de las grandes empresas constructoras, como a menudo se ha visto, queda claro dónde tienen su prioridad, en pagar los favores con las grandes obras, sea con el 3%, con las tramas al estilo de la Gürtel, y tantas miserias conocidas hasta ahora.
En ese extremo, el portavoz de Compromís  en la Cámara alta, ha expuesto que ahora en pleno periodo electoral, de nuevo el debate sobre los incumplimientos en los plazos o los errores en las aprobaciones de las grandes infraestructuras vuelve y volverá a centrar la confrontación partidista “ no vamos a debatir sobre modelos económicos y sociales diferentes, sino simplemente al ” y tú más”, con promesas de ver quien llevará antes el AVE o quien la pifió más con la carretera hacia donde sea, o con la desaladora de más allá, alimentando de nuevo el modelo de la burbuja de las infraestructuras, vistas como único fin y medida para hacer política desde las instituciones. Cuando lo que necesita nuestra economía y nuestro territorio es un cambio de paradigma en las obras públicas; priorizar en lo necesario, optimizar el aprovechamiento máximo de aquello  existente , repensar el maltrato al territorio  pensando en sólo hacer cada vez más carreteras porque vayan más deprisa los vehículos particulares..etc. Ahora es el momento de confrontar modelos, no de ver quién hace la promesa más grande de en qué quiere malgastar nuestro dinero, o aqué lobby dárselo”