Carles Mulet retrau que el Govern diga que “intentará fer tot el possible” a reduir la contaminació en els ports i transportquan és “implacable” en facilitar les agressions territorials de projectes energètics i línies de Molt Alta Tensió

Madrid, 1 de març de 2023

El Govern segueix sense oferir cap classe de compromisos o respostes a les propostes realitzades dónesde Compromís i que fan referència a mesures per a accelerar la transició ecològica o a reduir les emissions. Si recentment el Govern va eludir concretar les mesures que contempla per a facilitar el desplegament de la mobilitat elèctrica en vehicles que ens equipare a la resta d’Europa (obligatorietat de punts de càrrega, pagament d’ajudes, plans estratègics, facilitats en la tramitació o compliment de la normativa vigent); propostes per a les Comunitats Energètiques Locals o mesures per a penalitzar la contaminació dels vols privats o per a trajectes curts, ara “passa de puntetes” davant una pregunta sobre la reducció de taxes per a les línies regulars de passatge i càrrega que comuniquen el territori espanyol i la possibilitat de reduir les taxes quan empren combustibles alternatius (biocombustibles, gas natural, hidrògen, previstos en la Directiva 2014/94/UE) o electricitat, que permetria reduir en centenars de milers de tones el combustible convencional consumit en els nostres ports. 

El Govern ha respost que “a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), intentará fer tot el possible per impulsar l’adopció  de les mesures a les quals fa referència la seua Señoría”,una explicació que a judici del portaveu de Compromís i autor de la pregunta, Carles Mulet, és “del tot irrespectuosa”, perquè “no es tracta d’allò que qui fa el que pot no està obligat a més, sinó que hem de complir amb els nostres compromisos internacionals i la urgència de la crisi climàtica”.

El senador ha lamentat la desgana amb la qual contesta l’actual Govern davant els reptes per a pal·liar l’emergència climàtica. Per a la coalició “les respostes supuren el nul interès a afavorir xicotetes mesures que poden canviar moltes coses i afavorisquen la sobirania energètica mitjançant l’ús de fonts renovables i gratuïtes enfront dels negocis i interessos de les grans multinacionals”. Per a Mulet “això contrasta enormement amb la inflexibilitat que demostra a l’hora de trepitjar drets, paisatges de rellevància o zones agrícoles i ramaderes a l’hora de facilitar instal·lacions de Molt Alta Tensió entre l’interior i la costa o posar una catifa roja a macroprojectes solars fotovoltàics com Magda per a instal·lar 258.000 panells malgrat l’oposició veïnal, del Consell i Diputació i que implica arrancar 60.000 arbres en plena producció

El Gobierno sigue sin comprometerse con la transición energética y se despacha con una frase ante la petición de primar a los buques no contaminantes

Carles Mulet reprocha que el Gobierno diga que “intentará hacer todo lo posible” en reducir la contaminación en los puertos y transporte cuando es “implacable” al facilitar las agresiones territoriales de proyectos energéticos y líneas de Muy Alta Tensión

Madrid, 1 de marzo de 2023

El Gobierno sigue sin ofrecer ninguna clase de compromisos o respuestas a las propuestas realizadas desde Compromís y que hacen referencia a medidas para acelerar la transición ecológica o a reducir las emisiones. Si recientemente el Gobierno eludió concretar las medidas que contempla para facilitar el despegue de la movilidad eléctrica en vehículos que nos equipare al resto de Europa (obligatoriedad de puntos de carga, pago de ayudas, planes estratégicos, facilidades en la tramitación o cumplimiento de la normativa vigente); propuestas para las Comunidades Energéticas Locales o medidas para penalizar la contaminación de los vuelos privados o para trayectos cortos, ahora “pasa de puntillas” ante una pregunta sobre la reducción de tasas para las líneas regulares de pasaje y carga que comunican el territorio español y la posibilidad de reducir las tasas cuando empleen combustibles alternativos (biocombustibles, gas natural, hidrógeno, previstos en la Directiva 2014/94/UE) o electricidad, que permitiría reducir en cientos de miles de toneladas el combustible convencional consumido en nuestros puertos. 

El Gobierno ha respondido que “a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), intentará hacer todo lo posible por impulsar la adopción de las medidas a las que hace referencia Su Señoría”, una explicación que a juicio del portavoz de Compromís y autor de la pregunta, Carles Mulet, es “del todo irrespetuosa”, pues “no se trata de aquello que quien hace lo que puede no está obligado a más, sino que debemos cumplir con nuestros compromisos internacionales y la urgencia de la crisis climática”.

El senador ha lamentado la desgana con la que contesta el actual Gobierno ante los retos para paliar la emergencia climática. Para la coalición “las respuestas supuran el nulo interés en favorecer pequeñas medidas que pueden cambiar muchas cosas y favorezcan la soberanía energética mediante el uso de fuentes renovables y gratuitas frente a los negocios e intereses de las grandes multinacionales”. Para Mulet “esto contrasta enormemente con la inflexibilidad que demuestra a la hora de pisotear derechos, paisajes de relevancia o zonas agrícolas y ganaderas a la hora de facilitar instalaciones de Muy Alta Tensión entre el interior y la costa o poner alfombra roja a macroproyectos solares fotovoltáicos como Magda para instalar 258.000 paneles pese a la oposición vecinal, del Consell y Diputación y que implica arrancar 60.000 árboles en plena producción”.