Mulet “ el Govern té a les seues mans fer una nova partió per a salvar Torre de la Sal, si vol, pot”

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha explicat hui que encara està pendent de debatre’s al Senat la moció presentada de Compromís entre les propostes de la qual inclou exigir una nova partió del terme municipal de Cabanes per a salvar el Poblat de la Torre de la Sal “ presentem aquesta proposta al maig, fins ara no ha pogut debatre’s, no obstant això estem disposat fins a cedir l’autoria i defensa de la mateixa per a setembre o octubre quan es reinicie la activitat en la Cambra Alta, per a que puga tirar avant, però això és només un pas, les mocions es poden complir o no, per això exigim al Govern prenga la iniciativa i acorde iniciar una nova partió”

Mulet afirma que ara és el moment d’adoptar mesures “ el Govern ha rebutjat les al·legacions presentades pel centenar de persones propietàries d’habitatges en el Poblat de Torre de la Sal de Cabanes, argumentat que la partió de 1975 i el 1993 estan ben fets, al contrari del que afirmen les persones afectades, però indistintament d’aquest extrem, en la resposta a les pròpies persones al·legantsm l’executiu remarca que “ Això no obsta al fet que, de produir-se els supòsits necessaris, es puguen posar en pràctica els mecanismes excepcionals de revisió tant dels actes administratius com de les sentències fermes que l’ordenament jurídic proveeix i dels quals, si l’interessat desitja fer ús, haguera de procedir a instar en expedient separat juntament amb la documentació que avale les seues pretensions. Tampoc s’impedeixen, de ser el cas, futures modificacions o revisions d’aquestes partions seguint els procediments que a aquest efecte les normes regulen.

La llei de Costes no impedeix fer noves partions en zones on s’han practicat ( correctament o no) i estableix que aquest s’incoarà d’ofici o a petició de qualsevol persona interessada, i serà aprovat per l’Administració de l’Estat, i en el procediment seran sentits els propietaris confrontants, prèvia notificació, i altres persones que acrediten la condició d’interessats. Així mateix, se sol·licitarà informe a la Comunitat Autònoma i a l’Ajuntament corresponent. Segons Mulet, si existeix un consens generalitzat entre ajuntament, Generalitat, i opcions polítiques, per a traure a Torre de la Sal d’aquesta línia arbitrària del domini marítim, sembla fàcil aconseguir el consens per a una nova partió que salve al poblat.

Mulet ha remarcat que seria molt més simple per a solucionar l’actual malifeta que l’administració reconeguera que les partions del 75 i del 93 no es van finalitzar de tramitar correctament i per tant el poblat no estaria afectat “ D’eixa forma tan senzilla no seria necessari iniciar noves partions ja que això només suposen despeses innecessàries i molt temps per al seu estudi, redacció, i execució. Però si el PSOE es vol enrocar en què sí que es va tramitar correctament, li donem la següent opció per a demostrar que realment volen salvar el poblat i no és pur postureo, que inicien una nova partió. Nosaltres ho sotmetrem a votació al Senat quan ens toque, però davant el Govern pura activar aquesta mesura automàticament, i paralitzar tot l’actual procés de “recuperació possessòria”


Mulet “ el Gobierno tiene en sus manos hacer un nuevo deslinde para salvar Torre de la Sal, si quiere, puede”

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha explicado hoy que todavía está pendiente de debatirse en el Senado la moción  presentada de Compromís entre cuyas propuestas incluye exigir un nuevo deslinde del término municipal de Cabanes para salvar el Poblado de la Torre de la Sal “ presentamos esta propuesta en mayo, hasta ahora no ha podido debatirse, no obstante estamos dispuesto hasta ceder la autoría y defensa de la misma para septiembre u octubre cuando se reinicie la activitat en la Cámara Alta, para ue pueda salir adelante, pero esto es solo un paso, las mociones se pueden cumplir o no, por ello exigimos al Gobierno tome la iniciativa y acuerde iniciar un nuevo deslinde”

Mulet afirma que ahora es el momento de adoptar medidas “ el Gobierno ha rechazado las alegaciones presentadas por el centenar de personas propietarias de viviendas en el Poblado de Torre de la Sal de Cabanes, argumentado que el deslinde de 1975 y el 1993 están bien hechos, al contrario de lo que afirman las personas afectadas, pero indistintamente de este extremo, en la respuesta a las propias personas afectadas el ejecutivo remarca que “ Ello no obsta a que, de producirse los supuestos necesarios, se puedan poner en práctica los mecanismos excepcionales de revisión tanto de los actos administrativos como de las sentencias firmes que el ordenamiento jurídico provee y de los que, si el interesado desea hacer uso, debiera proceder a instar en expediente separado junto con la documentación que avale sus pretensiones. Tampoco se impiden, de ser el caso, futuras modificaciones o revisiones de dichos deslindes siguiendo los procedimientos que al efecto las normas regulan.

La ley de Costas no impide hacer nuevos deslindes en zonas donde se han practicado ( correctamente o no) y establece que este se incoará de oficio o a petición de cualquier persona interesada, y será aprobado por la Administración del Estado, y en el procedimiento serán oídos los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados. Asimismo, se solicitará informe a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento correspondiente. Según Mulet, si existe un consenso generalizado entre ayuntamiento, Generalitat, y opciones políticas, para sacar a Torre de la Sal de esta línea arbitraria del dominio marítimo, parece fácil conseguir el consenso para un nuevo deslinde que salve al poblado.

Mulet ha remarcado que sería mucho más simple para solucionar el actual entuerto que la administración reconociera que los deslindes del 75 y del 93 no se finalizaron de tramitar correctamente  y por lo tanto  el poblado no estaría afectado “  De esa forma tan sencilla no sería necesario iniciar nuevos deslindes ya que ello sólo suponen gastos innecesarios y mucho tiempo para su estudio, redacción, y ejecución. Pero si el PSOE se quiere enrocar en que sí se tramitó correctamente, le damos la siguiente opción para demostrar que realmente quieren salvar el poblado y no es puro postureo, que inicien un nuevo deslinde. Nosotros lo vamos a someter a votación en el Senado cuando nos toque, pero ante el Gobierno pura activar esta medida automáticamente, y  paralizar todo el actual proceso de “recuperación posesoria”