Manifesta el suport de la coalició a les organitzacions no governamentals que estan treballant en campanyes de conscienciació social sobre aquests objectius

Madrid, 15 d’abril de 2021

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha registrat una moció en la Comissió de Sanitat de la qual forma part per a cercar la implicació d’aquest òrgan del Senat per a aconseguir que tots els Estats cooperen a escala mundial i s’eliminen els possibles obstacles que impedisquen garantir que les vacunes es desenvolupen i fabriquen a bastament  i distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món.

La moció insta al Govern espanyol i a la Comissió Europea a assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen a cap país garantir el dret a la salut de la seua població, promovent en el marc de cooperació europeu, la liberalització immediata de les patents i altres mesures de propietat intel·lectual en medicaments, vacunes, proves de diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19 mentre dure la pandèmia, fins que s’aconseguisca la immunitat de grup mundial. 

Són necessàries polítiques per a garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris contra la COVID-19 per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap classe”, assenyala el representant valencià, “el que passa per compartir coneixement tecnològic i recursos COVID-19 com la tecnologia, dades i patents sobre les seues innovacions o garantir que almenys el personal de salut i les persones més vulnerables de tots els països tenen accés a la vacuna”. 

Així mateix la moció insta a la Comissió a mostrar el suport a les organitzacions no governamentals que estan treballant en diverses campanyes de conscienciació social sobre aquests objectius. 

Tenim per fi vacunes, però no s’ha trobat la fórmula – o no s’ha volgut fer-ho – per a superar el coll de botella que planteja una gegantesca producció que responga a una descomunal escala global. Des de gener, assistim a un context de profunda tensió entre la capacitat de fabricació de vacunes, i la demanda i urgència d’aquestes a nivell mundial. Dins de la mateixa Unió Europea, les notícies sobre tensions amb diverses farmacèutiques per distorsions en el calendari de lliuraments previstos són una bona prova. En molts altres llocs, senzillament, la vacuna no ha arribat.

Un fet que genera greus desigualtats i que pot allargar molt la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia. Una situació que, com la pròpia OMS ha reiterat, només podrem superar si ho fem totes i tots, sense deixar cap població arrere, per a poder controlar de manera efectiva la propagació mundial del virus.

Aquesta iniciativa sorgeix del grup parlamentari de Compromís en les Corts  Valencianes que va presentar una petició al País Valencià en idèntics termes i que, ara, s’eleva a les Corts Generals.

Compromís pide en la Comisión de Sanidad acuerdos internacionales para garantizar vacunas contra la Covid-19 suficientes a escala global

Manifiesta el apoyo de la coalición a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en campañas de concienciación social sobre estos objetivos

Madrid, 15 de abril de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado una moción en la Comisión de Sanidad de la que forma parte para buscar la implicación de este órgano del Senado para conseguir que todos los Estados cooperen a escala mundial y se eliminen los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y distribuyen a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo.

La moción insta al Gobierno español y a la Comisión Europea a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud de su población, promoviendo en el marco de cooperación europeo, la liberalización inmediata de las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure la pandemia, hasta que se consiga la inmunidad de grupo mundial. 

Son necesarias políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas, garantizando su gratuidad y sin discriminación de ningún tipo”, señala el representante valenciano, “algo que pasa por compartir conocimiento tecnológico y recursos COVID-19 como la tecnología, datos y patentes sobre sus innovaciones o garantizar que al menos el personal de salud y las personas más vulnerables de todos los países tienen acceso a la vacuna”. 

Asimismo la moción insta a la Comisión a mostrar el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en varias campañas de concienciación social sobre estos objetivos. 

Tenemos por fin vacunas pero no se ha encontrado la fórmula – o no se ha querido hacerlo – para superar el cuello de botella que plantea una gigantesca producción que responda en una descomunal escala global. Desde enero, asistimos a un contexto de profunda tensión entre la capacidad de fabricación de vacunas, y la demanda y urgencia de estas a nivel mundial. Dentro de la propia Unión Europea, las noticias sobre tensiones con varias farmacéuticas por distorsiones en el calendario de entregas previstas son una buena prueba. En otros muchos lugares, sencillamente, la vacuna no ha llegado.

Un hecho que genera graves desigualdades y que puede alargar mucho la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Una situación que, como la propia OMS ha reiterado, solo podremos superar si lo hacemos todas y todos, sin dejar ninguna población atrás, para poder controlar de manera efectiva la propagación mundial del virus.

Esta iniciativa surge del grupo parlamentario de Compromís en les Corts Valencianes que presentó una petición en el País Valenciano en idénticos términos y que, ahora, se eleva a las Cortes Generales.