El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va tornar a insistir per mitjà de dues preguntes escrites sobre la devolució titularitat de la residència de sotsoficiales del carrer Alcalde Tàrrega a la ciutat de Castelló, acompanyada d’una consignació pressupostària per a rehabilitar l’edifici sense ús i en un estat d’abandó considerable.

En altres ocasions, des de l’executiu es descartava la cessió que es va produir en 1944, perquè aquesta “va ser perpetuïtat”, donant carpetada així a un petició que s’havia manifestat de manera reiterada en el temps per part del ajuntament de la capital de Plana.

Ara, la resposta abans categòriques, obri la porta a “ buscar una solució”. “
En relació amb l’assumpte interessat, s’assenyala que la Residència de Sotsoficiales és un immoble propietat del Ministeri de Defensa que, en el moment en què es produïsca la seua desafectació, serà posat a la disposició de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED) per als fins que li són propis.
El INVIED, conforme l’estipulat pel Reial decret 1080/2017, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el seu Estatut, en el seu article 8, lletra b), té com a funcions, entre altres, “L’alienació a títol onerós de béns immobles que siguen desafectats pel Ministeri de Defensa i llocs a la seua disposició, ajustant-se tals alienacions al que es preveu en l’article 71.cinc de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, i a les disposicions d’aquest Estatut”.
No obstant això, s’indica que el Govern, a través del Ministeri de Defensa, col·labora amb les Administracions Locals i Autonòmiques en la cerca de solucions que integren els diferents interessos manifestats sobre aquest tema


Fins hui, el Govern evitava buscar cap acord amb l’administració local.

Aquest immoble es va cedir a l’Estat per part de la ciutat en 1944 per a construir habitatges per a oficials i sotsoficials. Ara aquest edifici porta sense ús des de fa dècades i es continua degradant. Segons afig Carles Mulet, “no demanem que es regale sinó que torne al seu propietari original, que és la ciutat. Si es va cedir per a un ús concret i aqueix ús ja no existeix, el lògic i legítim és retornar-lo als seus propietaris i no que de Defensa o l’Administració central puga fer negoci subhastant el solar que, òbviament, així no tindria un ús posterior per a la ciutat”.

Per al senador de Compromís, “un altre ús assenyat seria cedir-lo encara que siga temporalment a qualsevol altra Administració de l’Estat, ja que recordem, és una vergonya que l’Estat pague una important quantitat de diners en lloguers a Castelló quan disposa d’immobles als quals no es dóna ús. El total del desemborsament en llogares és de 680.131 euros ( per exemple, paga per l’antic Banc d’Espanya 277.625 euros a l’any)”, conclou.

El Gobierno abre por primera vez la puerta a buscar una solución a la cesión de la residencia de Suboficiales de Castelló.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, volvió a insistir por medio de dos preguntas escritas sobre la devolución titularidad de la residencia de suboficiales de la calle Alcalde Tàrrega a la ciudad de Castelló, acompañada de una consignación presupuestaria para rehabilitar el edificio sin uso y en un estado de abandono considerable.

En otras ocasiones, desde el ejecutivo se descartaba la cesión que  se produjo en 1944, porque esta “fue perpetuidad”, dando carpetazo así a un petición que se había manifestado de manera reiterada en el tiempo por parte del ayuntamiento de la capital de Plana.
Ahora, la respuesta antes tajantes, abre la puerta a “ buscar una solución”.  “

En relación con el asunto interesado, se señala que la Residencia de Suboficiales es un inmueble propiedad del Ministerio de Defensa que, en el momento en que se produzca su desafectación, será puesto a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) para los fines que le son propios.
El INVIED, conforme lo estipulado por el Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueba su Estatuto, en su artículo 8, letra b), tiene como funciones, entre otras, “La enajenación a título oneroso de bienes inmuebles que sean desafectados por el Ministerio de Defensa y puestos a su disposición, ajustándose tales enajenaciones a lo previsto en el artículo 71.cinco de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y a las disposiciones de este Estatuto”.
No obstante, se indica que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, colabora con las Administraciones Locales y Autonómicas en la búsqueda de soluciones que integren los distintos intereses manifestados al respecto

Hasta la fecha, el Gobierno evitaba buscar ningún acuerdo con la administración local.

Este inmueble se cedió al Estado por parte de la ciudad en 1944 para construir viviendas para oficiales y suboficiales. Ahora este edificio lleva sin uso desde hace décadas y se continúa degradando. Según añade Carles Mulet, “no pedimos que se regale sino que vuelva a su propietario original, que es la ciudad. Si se cedió para un uso concreto y ese uso ya no existe, lo lógico y legítimo es devolverlo a sus propietarios y no que de Defensa o la Administración central pueda hacer negocio subastando el solar que, obviamente, así no tendría un uso posterior para la ciudad”.

Para el senador de Compromís, “otro uso sensato sería cederlo aunque sea temporalmente  a cualquier otra Administración del Estado, puesto que recordemos, es una vergüenza que el Estado pague una importante cantidad de dinero en alquileres en Castelló cuando dispone de inmuebles a los que no se da uso. El total del desembolso en alquilares es de 680.131 euros ( por ejemplo, paga por el antiguo Banco de España 277.625 euros al año)“, concluye.