Carles Mulet: “els músics de banda i les societats musicals, pel seu caràcter, no poden continuar pagant tants impostos ni que es consideren les compensacions com a rendiments del treball”

MADRID, 15 de desembre de 2020

Compromís ha introduït com a esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat i a la pròpia Llei d’Educació (LOMLOE) que es troba en tramitació a través del senador Carles Mulet, diferents propostes per a millorar la fiscalitat de les societats musicals, les seues escoles i bandes de música, així com dels propis músics. Després de converses amb la Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM) la coalició ha traslladat esmenes tant a totes dues lleis de manera que siga més just el seu esforç fiscal, atesa la voluntarietat dels músics i a la classe de societats, ja que les musicals “manquen de finalitat lucrativa i reverteixen els seus beneficis en activitats d’idèntica naturalesa”.

Les esmenes reclamen reduir el tipus de gravamen aplicable en l’impost de societats als rendiments de les activitats pròpies que desenvolupen les bandes de música (concerts i actuacions de carrer), del 25 al 10% i, d’altra banda demanen que les compensacions que reben els músics voluntaris continuen estant tractades en l’IRPF com a rendiments del treball “quan haurien d’estar-ho com a simples dietes i assignacions per a la manutenció, ja que es tracta d’unes quantitats simbòliques per les molèsties i costos dels seus desplaçaments que porten música i cultura a nombroses places en festes i activitats”, ha assenyalat Mulet.

Compromís ha demanat així mateix via esmenes una subvenció de 300.000 euros a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, entitat que agrupa a quasi 600 societats, més de 40.000 músics i 200.000 socis pel seu paper com a agents de conservació i potenciació del patrimoni cultural de les tradicions musicals i artístiques al llarg de la història. Mulet ha recordat com recentment es va aprovar a iniciativa de Compromís una petició perquè el Govern rebaixe el tipus d’IVA aplicable en l’adquisició dels instruments musicals del 21 al 10% que beneficiaria a més de 3,6 milions de persones amb un impacte molt xicotet anual, pròxim als 11 milions d’euros “quan la mitjana europea està en el 12,5% d’IVA”. En relació a aquesta qüestió, que el Govern no ho ha modificat en els Pressupostos Generals de l’Estat, la coalició ha presentat diferents esmenes en aquest sentit demanant la reducció de l’IVA aplicable.

El PSOE és a temps d’incloure aquestes mesures

Mulet ha reclamat a les formacions del Govern que reflexionen i incloguen en els comptes anuals mesures com les propostes per Compromís. “Encara som a temps de fer uns pressupostos més justos, que tinguen sensibilitat amb entitats com els músics, amb la cultura, així com amb nombroses iniciatives i necessitats que s’han plasmat com a esmenes als PGE i fer-los més inclusius i plurals”, ha conclòs.

Compromís introduce en el Senado enmiendas a los PGE para rebajar la fiscalidad de las sociedades musicales 

Carles Mulet: “los músicos de banda y las sociedades musicales, por su carácter, no pueden seguir pagando tantos impuestos ni que se consideren las compensaciones como rendimientos del trabajo”

MADRID, 15 de diciembre de 2020

Compromís ha introducido como enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y a la propia Ley de Educación (LOMLOE) que se encuentra en tramitación a través del senador Carles Mulet, distintas propuestas para mejorar la fiscalidad de las sociedades musicales, sus escuelas y bandas de música, así como de los propios músicos. Tras conversaciones con la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) la coalición ha trasladado enmiendas tanto a ambas leyes de forma que sea más justo su esfuerzo fiscal, atendiendo a la voluntariedad de los músicos y al tipo de sociedades, puesto que las musicales “carecen de finalidad lucrativa y revierten sus beneficios en actividades de idéntica naturaleza”.

Las enmiendas reclaman reducir el tipo de gravamen aplicable en el impuesto de sociedades a los rendimientos de las actividades propias que desarrollen las bandas de música (conciertos y actuaciones de calle), del 25 al 10% y, por otro lado piden que las compensaciones que reciben los músicos voluntarios sigan estando tratadas en el IRPF como rendimientos del trabajo “cuando deberían estarlo como meras dietas y asignaciones para la manutención, ya que se trata de unas cantidades simbólicas por las molestias y costes de sus desplazamientos que llevan música y cultura a numerosas plazas en fiestas y actividades”, ha señalado Mulet.

Compromís ha pedido asimismo vía enmiendas una subvención de 300.000 euros a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, entidad que agrupa a casi 600 sociedades, más de 40.000 músicos y 200.000 socios por su papel como agentes de conservación y potenciación del patrimonio cultural de las tradiciones musicales y artísticas a lo largo de la historia. Mulet ha recordado como recientemente se aprobó a iniciativa de Compromís una petición para que el Gobierno rebaje el tipo de IVA aplicable en la adquisición de los instrumentos musicales del 21 al 10% que beneficiaría a más de 3,6 millones de personas con un impacto muy pequeño anual, cercano a los 11 millones de euros “cuando la media europea está en el 12,5% de IVA”. En relación a esta cuestión, que el Gobierno no ha modificado en los Presupuestos Generales del Estado, la coalición ha presentado distintas enmiendas en este sentido pidiendo la reducción del IVA aplicable.

El PSOE está a tiempo de incluir estas medidas

Mulet ha reclamado a las formaciones del Gobierno que reflexionen e incluyan en las cuentas anuales medidas como las propuestas por Compromís. “Todavía estamos a tiempo de hacer unos presupuestos más justos, que tengan sensibilidad con entidades como los músicos, con la cultura, así como con numerosas iniciativas y necesidades que se han plasmado como enmiendas a los PGE y hacerlos más inclusivos y plurales”, ha concluido.