Dades del Govern:

Sol·licituds de moratòria presentades 228.322 Sol·licituds de moratòria concedides 65.559 (28,7%)
Sol·licituds de suspensió presentades 296.924 Sol·licituds de suspensió concedides 59.163 (19,9
%)

València a 28 de juny de 2020. El senador de Compromís, Carles Mulet va presentar una llarga pregunta escrita al Govern en la qual es recordava que la immensa majoria sol·licituds de moratòria hipotecària es deneguen i demanava flexibilitzar els requisits.

La resposta que dóna el Govern a aquesta petició és donar-se per satisfets amb una mesura inaplicable en la majoria dels casos.
Per a Mulet, aquesta resposta és una vergonya “ advertim que les mesures anunciades per a aconseguir una moratòria bancària són insuficients, els requisits desproporcionats i abandonen a la gent afectada per aquesta crisi a haver de negociar directament amb els bancs acceptant les seues condicions, generant-los a la llarga un sobreendeutament en haver d’afrontar mes interessos, i es donen per satisfets amb unes mesures que van vendre com la panacea però solament serveix ni per a un terç de la gent que arriba a sol·licitar-lo. Desgraciadament, davant una emergència social com aquesta, veiem a un executiu més preocupat pels anuncis que pels efectes reals de les mesures que es queden en pura propaganda inservible per a la gran majoria. Ho veiem encara més exagerat en el cas dels crèdits personals no hipotecaris”

  • La pregunta:

Mulet exposava que el Govern, en una recent resposta en ser preguntat sobre les intencions per a recuperar els diners públics destinats al rescat bancari, va respondre a aquest que el rebutjava sobre la base de que “ En aquest context econòmic generat per la pandèmia, el sector bancari està destinat a jugar un paper rellevant, ja que la provisió de liquiditat i crèdit a l’economia real, en particular a pimes i autònoms, serà fonamental per a minimitzar els efectes econòmics negatius derivats d’aquesta crisi sanitària”.
Això era al mateix temps que el Govern criminalitzava a les entitats bancàries per no concedir préstecs ICO quan era el propi Govern qui estava dificultant la tramitació en canviar constantment de criteris i obligant a començar quasi de zero les peticions, tot això en ple estat d’alarma i obligació de confinament.
Ara, les mesures adoptades en Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, referents a les moratòries hipotecària, únicament estaria beneficiant a entre un 10 a un 20% en el millor dels casos de les sol·licituds, a causa d’una rigidesa excessiva dels quatre requisits a complir.
Hi ha molta gent que ha patit un ERTO o pèrdues del 40% d’ingressos de facturació, que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no supera tres vegades el IPREM, Que la quota hipotecària, resulta superior o igual al 35 per cent dels ingressos de la unitat familiar , o que a conseqüència de l’emergència sanitària, han patit una alteració significativa de les seues circumstàncies , però és molt difícil fer complir rigorosament estrictament tots i cadascun els requisits, això advoca al fet que gent, moltíssima, amb una situació molt complicada, quede exclosa d’aquesta moratòria.
És absurd que el Reial decret t’exigisca una sèrie de documentació ( per exemple un certificat d’empadronament, o un llibre de família) que mai t’exigiria una entitat financera per a la concessió d’un crèdit. És absurd que siga més complicat demanar ajornar dos, tres o quatre terminis d’una hipoteca que quasi formalitzar una hipoteca a 30 anys. Aquestes mesures haurien de ser més àmplies, fàcils, flexibles, perquè la gent necessita ara aquest alleujament en les seues obligacions, i no convertir-se-li en una carrera d’obstacles a sumar a la seua situació ja complicada per una crisi tremenda com aquesta . I recordar, que no és perdonar el deute, simplement, ajornar-la
Igualment, que tota la tramitació s’haja de fer online fa que a moltes persones sense accés a les noves tecnologies se’ls complique encara més la tramitació.
Segons un estudi fet per l’Associació d’Usuaris Financers, ASUFIN, de les persones que sol·liciten aquesta moratòria:
1. un 82% compleix el requisit d’haver patit ERTO o pèrdues del 40% dels ingressos.
2. Un 20% aproximat han vist multiplicat per 1,3 l’esforç a assumir la càrrega hipotecària.
3. Un 51% de sol·licitants en condició han acreditat que les càrregues hipotecàries i els subministraments bàsics ja suposen el 35%.
4. i un 20% aproximat han vist multiplicat per 1,3 l’esforç a assumir la càrrega hipotecària .
Això suposa, segons aquesta associació que una moratòria hipotecària tan exigent suposa que a penes una de cada deu famílies podrà acollir-se a l’ajornament, deixant a més del 70% sense possibilitats i a més del 15%, en situació de vulnerabilitat abans del COVID-19, sense cap opció. Amb una lleu modificació dels supòsits podria arribar a triplicar el nombre de beneficiaris (complint solament els punts 1 i 3 per exemple).
La petició d’aquesta moratòria, si es demana per tantes persones afectades, és perquè realment hi ha una necessitat de poder ajornar aquestes obligacions, els requisits són excessivament estrictes, solament que incomplisques amb una dècima del baremat, no pots acollir-te a aquesta moratòria del reial decret; les entitats bancàries han d’acollir-se als estipulat en ell , i davant això, bona part dels bancs han optat per oferir les seues pròpies moratòries, les quals generen interessos a abonar, i que a la llarga encaren per tant el crèdit.
Si t’aculls a les moratòries no contemplades pel Reial decret i oferides pels bancs, cal tindre en compte que l’Euribor ha pujat així com la prima de risc, en un mes, un 0,30 ., la qual cosa en el marc actual, és una barbaritat, i pot suposar que al novar la hipoteca amb una moratòria s’aprofite per a modificar les condicions
S’exclouen igualment les hipoteques per habitatges no habituals o aquella segons habitatges o habitatges arrendats sempre que el llogat no es veja també afectat per la crisi i deixat de rebre ingressos per a pagar el lloguer (que també li tocarà acreditar).
Per tot, es pregunta al Govern Quines mesures adoptarà el Govern per a flexibilitzar les condicions i rebaixen els requisits (per exemple, amb autoritzar amb complir solament dos d’ells.) i intente universalitzar al màxim la gent desprotegida o amb dificultats que puga acollir-se a aquesta moratòria sense interessos.

  • Resposta del Govern:

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) R ÉS PU ÉS TA :
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, adopta una mesura de caràcter urgent dirigida a assegurar la protecció dels deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat després de l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.
La norma, de caràcter tuïtiu, preveu la suspensió automàtica per imperatiu legal durant el termini de tres mesos del pagament de les quotes hipotecàries comprensives de capital i interessos, així com la no meritació d’interessos durant aqueix termini. La mesura s’ha configurat com a obligatòria per a les entitats i opera de manera automàtica sempre que se sol·licite per als préstecs contemplats en la mateixa i pels deutors, fiadors i avalistes, persones físiques, que es troben en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la crisi sanitària.
S’han establit mesures d’informació en l’aplicació de la moratòria. Aquesta es pot consultar en una nota publicada pel Banc d’Espanya el passat 8 de maig, i que s’actualitzarà regularment, en la qual es recull la informació disponible sobre el nombre de sol·licituds de moratòria tramitades:

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Bri efing_notes/es/notabe080520.pdf

Finalment, cal assenyalar que en l’actual context i per a assegurar que les mesures pal·liatives aprovades i, en particular les moratòries en els contractes de finançament hipotecari i no hipotecària, són correctament aplicades per les entitats supervisades i que es faça amb la celeritat que requereix l’especial situació que s’està vivint, el Banc d’Espanya realitza el seguiment de les mateixes a través de les seues funcions consultives al públic, de reclamacions i supervisora.