La coalició recorda el desequilibri territorial que sempre beneficia a les dues majors ciutats de l’Estat i la maçada que suposa per als laboratoris valencians la reagrupació i creació a Lugo d’un únic Laboratori Nacional de Referència en Sanitat Vegetal

València, 19 de juny de 2020
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat hui el desenvolupament de la Llei General de Sanitat, “inexplicablement pendent des de 2011 i dotar a la Salut Pública dels recursos que precisa” i ha proposat situar en alguna de les capitals valencianes el Centre Estatal de Salut Pública previst en la llei. “La pandèmia, la falta de múscul sanitari i les manques detectades ens han fet veure la necessitat de blindar la Sanitat Pública, apostar per un finançament adequat, revertir els processos de privatitzacions i afavorir la I+D+i en l’àmbit de la salut i així el debatrem en el pròxim Ple en la moció que portarà Compromís”, ha assenyalat el representant valencià.

El representant de la coalició ha recordat el deure que s’ha imposat la coalició de rescatar la gestió pública d’hospitals privatitzats actualment en mans de concessions i de dignificar la sanitat. “El País Valencià -ha dit Mulet- ha invertit en hospitals i material i actuat amb responsabilitat des del primer moment de la pandèmia i reclama un finançament just del territori que tracte com mereix l’autonomia que concentra la tercera i cinquena ciutats de l’Estat, que es veu diluïda pel desequilibri territorial que imposa la visió centralista que les inversions van a Madrid o a Barcelona” i ha reclamat “corregir l’anunci del ministre Planas de desmantellar laboratoris valencians per a reagrupar i crear a Lugo un únic Laboratori Nacional de Referència en Sanitat Vegetal, apostant per la descentralització real i situar en el nostre territori el Centre Estatal de Salut Pública previst en la Llei”.

Mulet ha recordat que el PSOE va rebutjar en el Ple d’aquesta setmana del Senat una esmena de la coalició sobre la creació d’un Centre Estatal de Salut Pública que s’encarregue de coordinar la seua activitat amb els centres nacionals d’Epidemiologia, Microbiologia, Sanitat Ambiental, Medicina Tropical, Escola Nacional de Sanitat i Escola Nacional de Medicina del Treball, i altres unitats, centres i organismes de titularitat estatal que tinguen entre les seues competències el desenvolupament de funcions en matèria de salut pública en connexió amb el desenvolupament d’activitats d’investigació.

La moció conseqüència d’interpel·lació de Compromís, que es debatrà en el pròxim Ple, precisament proposa la inclusió de la Sanitat com un dret protegit en la Constitució o en la Llei de Salut Pública enfront d’ànsies privatitzadores o temptacions de restar recursos a la sanitat i altres serveis públics com l’educació o la investigació, “quelcom que pot tornar a posar en perill vides i drets fonamentals”, a més d’assenyalar la necessitat de realitzar modificacions normatives per a afavorir l’estabilitat del personal investigador i garantir un mínim de la I+D+i en l’àmbit de la salut.

Compromís reclama en el Senado que el Centro Estatal de Salud Pública previsto en la Ley General de 2011 se ubique en territorio valenciano

La coalición recuerda el desequilibrio territorial que siempre beneficia a las dos mayores ciudades del Estado y el mazazo que supone para los laboratorios valencianos la reagrupación y creación en Lugo de un único Laboratorio Nacional de Referencia en Sanidad Vegetal

València, 19 de junio de 2020
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado hoy el desarrollo de la Ley General de Sanidad, “inexplicablemente pendiente desde 2011 y dotar a la Salud Pública de los recursos que precisa” y ha propuesto ubicar en alguna de las capitales valencianas el Centro Estatal de Salud Pública previsto en la ley. “La pandemia, la falta de músculo sanitario y las carencias detectadas nos han hecho ver la necesidad de blindar la Sanidad Pública, apostar por una financiación adecuada, revertir los procesos de privatizaciones y favorecer la I+D+i en el ámbito de la salud y así vamos a debatirlo en el próximo Pleno en la moción que llevará Compromís”, ha señalado el representante valenciano.

El representante de la coalición ha recordado el deber que se ha impuesto la coalición de rescatar la gestión pública de hospitales privatizados actualmente en manos de concesiones y de dignificar la sanidad. “El País Valenciano -ha dicho Mulet- ha invertido en hospitales y material y actuado con responsabilidad desde el primer momento de la pandemia y reclama una financiación justa del territorio que trate como merece una autonomía que concentra la tercera y quinta ciudades del Estado, que se ve diluida por el desequilibrio territorial que impone la visión centralista de que las inversiones van a Madrid o a Barcelona” y ha reclamado “corregir el anuncio del ministro Planas de desmantelar laboratorios valencianos para reagrupar y crear en Lugo un único Laboratorio Nacional de Referencia en Sanidad Vegetal, apostando por la descentralización real y ubicar en nuestro territorio el Centro Estatal de Salud Pública previsto en la Ley”.

Mulet ha recordado que el PSOE rechazó en el Pleno de esta semana del Senado una enmienda de la coalición sobre la creación de un Centro Estatal de Salud Pública que se encargue de coordinar su actividad con los centros nacionales de Epidemiología, Microbiología, Sanidad Ambiental, Medicina Tropical, Escuela Nacional de Sanidad y Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, y otras unidades, centros y organismos de titularidad estatal que tengan entre sus competencias el desarrollo de funciones en materia de salud pública en conexión con el desarrollo de actividades de investigación.

La moción consecuencia de interpelación de Compromís, que se debatirá en el próximo Pleno, precisamente propone la inclusión de la Sanidad como un derecho protegido en la Constitución o en la Ley de Salud Pública frente a ansias privatizadoras o tentaciones de restar recursos a la sanidad y otros servicios públicos como la educación o la investigación, “algo que puede volver a poner en peligro vidas y derechos fundamentales”, además de señalar la necesidad de realizar modificaciones normativas para favorecer la estabilidad del personal investigador y garantizar un mínimo de la I+D+i en el ámbito de la salud.