Compromís proposa reduir la pressió fiscal a el sector primari afectat per les inclemències meteorològiques

La moció s’emmarca en la pèrdua de prop de 31.000 professionals agraris segons l’EPA de l’últim trimestre del 2019 i la necessitat d’ajudar a agricultors i ramaders

Madrid, 30 de gener de 2020
Compromís ha presentat al Senat una moció que busca contribuir a la reducció de la pressió fiscal amb l’exemció del pagament de l’IBI als professionals de sector primari que s’hagen vist afectats en els últims mesos per les inclemències meteorològiques excepcionals en forma de DANA i borrasca ‘Glòria’.

La moció es refereix a la situació que, per a alguns d’ells, s’ha generat amb la situació que arrossega el sector citrícola després d’anys de mals resultats, atribuïble a la competència que ha suposat la presència de cítrics sud-africans fruit de l’Acord d’Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l’AAE de la SADC i la baixada en la producció de la present campanya com a conseqüència dels efectes dels temporals que han arribat durant 2019 i 2020 en forma de DANA i la borrasca Glòria.

“Molts agricultors i ramaders travessen importants dificultats econòmiques al haver baixat les exportacions, per la pèrdua de collites i fins i tot desaparegut els seus ingressos durant molts anys continuats, de manera que proposem uns acords que considerem positius per mantenir els nostres cultius citrícoles, fixar població al món rural i la viabilitat de cooperatives, productors i treballadors cal donar totes les facilitats als agricultors i ramaders a l’hora de pagar els seus impostos i mantenir així la necessària estructura de l’Estat del Benestar”, ha assenyalat Carles Mulet.

La recent Enquesta de Població Activa (EPA) de 2019 assenyalava que durant aquest any han baixat en 31.000 els professionals del sector primari a Espanya. A aquesta circumstància se li afegeix la pressió que des de molts ajuntaments s’exerceix als agricultors mitjançant l’IBI que, sumada la precarietat arrossegada de la crisi económica, ha generat situacions de precarietat laboral i manca de protecció que no compta amb precedents en el sector primari.

La coalició ha recordat que el cobrament d’aquest impost no suposa grans ingressos en la seua naturalesa rústica per als Consistoris i que han estat molts els perjudicats en granges, explotacions i cultius al llarg de tota la geografia, pel que ha reclamat el suport de les administracions als afectats.

MOCIÓ

1. El Senat insta el Govern a promoure, en coordinació amb els ajuntaments de zones afectades, l’exempció de l’IBI rústic i dels béns vinculats a l’activitat primària en aquelles poblacions productores de cítrics i amb granges ramaderes danyades per les inclemències, per afavorir la viabilitat de les seues explotacions. Per això l’Administració General de l’Estat compensarà als municipis que opten per aquesta opció de suport amb els diners deixat d’ingressar.

2. El Senat insta el Govern a donar suport, en qualsevol cas, als ajuntaments que permeten fraccionaments i ajornaments de pagament de l’IBI rústic en quotes mensuals en cas que es sol·licités i brindar el suport econòmic necessari per garantir que l’adopció d’aquesta mesura no els genera cap problema de liquiditat.

3. El Senat insta el Govern a reduir a zero els mòduls per al període impositiu de 2019 en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles afectades per aquestes circumstàncies excepcionals en els termes municipals afectats.

29012020_mocion_ibi_primario_reg_5508

Compromís propone reducir la presión fiscal al sector primario afectado por las inclemencias meteorológicas

La moción se enmarca en la pérdida de cerca de 31.000 profesionales agrarios según la EPA del último trimestre de 2019 y la necesidad de ayudar a agricultores y ganaderos

Madrid, 30 de enero de 2020
Compromís ha presentado en el Senado una moción que busca contribuir a la reducción de la presión fiscal con la exención del pago del IBI a los profesionales del sector primario que se hayan visto afectados en los últimos meses por las inclemencias meteorológicas excepcionales en forma de DANA y borrasca ‘Gloria’.

La moción se refiere a la situación que, para algunos de ellos, se ha generado con la situación que arrastra el sector citrícola tras años de malos resultados, achacable a la competencia que ha supuesto la presencia de cítricos sudafricanos fruto del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados del AAE de la SADC y la bajada en la producción de la presente campaña como consecuencia de los efectos de los temporales que han llegado durante 2019 y 2020 en forma de DANA y la borrasca Gloria.

“Muchos agricultores y ganaderos atraviesan importantes dificultades económicas al haber descendido las exportaciones, por la pérdida de cosechas e incluso desaparecido sus ingresos durante muchos años continuados, por lo que proponemos unos acuerdos que consideramos positivos para mantener nuestros cultivos citrícolas, fijar población en el mundo rural y la viabilidad de cooperativas, productores y trabajadores es necesario dar todas las facilidades a los agricultores y ganaderos a la hora de pagar sus impuestos y mantener así la necesaria estructura de Estado de Bienestar”, ha señalado Carles Mulet.

La reciente Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019 señalaba que durante este año han descendido en 31.000 los profesionales del sector primario en España. A esta circunstancia se le añade la presión que desde muchos ayuntamientos se ejerce a los agricultores mediante el IBI que, sumada a la precariedad arrastrada de la crisis económica ha generado situaciones de precariedad laboral y falta de protección que no cuenta con precedentes en el sector primario.

La coalición ha recordado que el cobro de este impuesto no supone grandes ingresos en su naturaleza rústica para los Consistorios y que los perjudicados en granjas, explotaciones y cultivos han sido muchos a lo largo de toda la geografía, por lo que ha reclamado el apoyo de las administraciones a los afectados.

MOCIÓN

1. El Senado insta al Gobierno a promover, en coordinación con los ayuntamientos de zonas afectadas, la exención del IBI rústico y de los bienes vinculados a la actividad primaria en aquellas poblaciones productoras de cítricos y con granjas ganaderas dañadas por las inclemencias, para favorecer la viabilidad de sus explotaciones. Para ello la Administración General del Estado compensará a los municipios que opten por esta opción de apoyo con el dinero dejado de ingresar.

2. El Senado insta al Gobierno a apoyar, en cualquier caso, a los ayuntamientos que permitan fraccionamientos y aplazamientos del pago del IBI rústico en cuotas mensuales en caso de que se solicitase y brindarles el apoyo económico necesario para garantizar que la adopción de esta medida no les genera ningún problema de liquidez.

3. El Senado insta al Gobierno a reducir a cero los módulos para el período impositivo de 2019 en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas afectadas por estas circunstancias excepcionales en los términos municipales afectados.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *