resposta del govern:
Mulet afirma que el govern en funcions és descaradament deslleial amb el camp valencià.València, a 11 de setembre de 2019. El Govern ha contestat a la pregunta escrita registrada pel portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, que explicitava: Ha demanat ja el Govern l’aplicació de la clàusula de salvaguarda a l’acord de la UE amb Sud-àfrica, per la seua greu afecció al sector dels cítrics?

La resposta del Govern en la seua resposta, afirma que s’ha seguit profunda preocupació la conjuntura desfavorable per l’està travessant el sector citrícola en la campanya 2018/19, i en relació amb la possibilitat de sol·licitar a la Comissió Europea l’aplicació de la clàusula de salvaguarda previst en l’Acord d’Associació Econòmica de la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional, s’escuden amb que és una mesura excepcional, “i que abans és necessari iniciar una investigació, que dura aproximadament un any, i en la qual es comproven si es donen les condicions per a això, “

Segons el Govern “ Amb base en les dades disponibles fins ara, no sembla que es donen en aquest moment les circumstàncies per a sol·licitar l’inici d’una investigació d’aquest tipus, ja que no s’ha produït un augment significatiu de les importacions originàries de Sud-àfrica i els seus preus són similars als dels últims anys. No obstant això, sí que sembla necessari un seguiment de les importacions de Sud-àfrica i d’altres països tercers, així com d’altres elements que puguen pertorbar la situació del mercat per a cítrics.·

Per a Mulet, aquesta resposta demostra el gran menyspreu del Govern en funcions cap al camp valencià “ ni demanar que s’inicie una investigació volen, investigació que per part està pràcticament feta, existeixen les dades, no d’un any, sinó de fa varis des de l’entrada de cítrics de Sud-àfrica, fet que s’ha produït abans que tots els partits excepte Compromis, ratificaren al Senat aquest acord. Les entitats i associacions o professionals de la citricultura poden demostrar, sense necessitat de grans investigacions, com Sud-àfrica ha pertorbat el mercat espanyol i europeu, com han existit incompliments sistemàtics en terminis, contingents, control de plagues, etc. Si aquest és el compromís que vol adquirir el govern en funcions, mereix una resposta contundent del sector. És clar que segons les regles de joc abans d’aplicar la clàusula cal documentar el motiu i aportar un informe, el Govern es nega a iniciar els tràmits, al fet que s’investigue, al fet que es puga demostrar documentalment el que tothom ací sap…

 

Gobierno se niega a ni siquiera iniciar investigación para ver si se procede pedir aplicar la cláusula de salvaguarda al acuerdo con Sudáfrica

Mulet afirma que el gobierno en funciones es descaradamente desleal con el campo valenciano.València, a 11 de septiembre de 2019. El Gobierno ha contestado a la pregunta escrita registrada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que explicitaba:   ¿Ha pedido ya el Gobierno la aplicación de la cláusula de salvaguarda al acuerdo de la UE con Sudáfrica, por su grave afección al sector de los cítricos?

La respuesta del Gobierno en su respuesta, afirma que ha seguido profunda preocupación la coyuntura desfavorable por la está atravesando el sector citrícola en la campaña 2018/19, y en  relación con la posibilidad de solicitar a la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia previsto en el Acuerdo de Asociación Económica de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, se escudan con que es una medida excepcional,  “y que antes es necesario iniciar una investigación, que dura aproximadamente un año, y en la que se comprueban si se dan las condiciones para ello, “

Según el Gobierno “ Con base en los datos disponibles hasta ahora, no parece que se den en este momento las circunstancias para solicitar el inicio de una investigación de este tipo, ya que no se ha producido un aumento significativo de las importaciones originarias de Sudáfrica y sus precios son similares a los de los últimos años. No obstante, sí parece necesario un seguimiento de las importaciones de Sudáfrica y de otros países terceros, así como de otros elementos que puedan perturbar la situación del mercado para cítricos.·

Para Mulet, esta respuesta demuestra el gran desprecio del Gobierno en funciones hacia el campo valenciano “ ni pedir que se inicie una investigación quieren, investigación que por parte está prácticamente hecha, existen los datos, no de un año, sino de hace varios desde la entrada de cítricos de Sudáfrica, hecho que se ha producido antes de que todos los partidos excepto Compromis, ratificaran en el Senado este acuerdo. Las entidades y asociaciones o profesionales de la citricultura pueden demostrar, sin necesidad de grandes investigaciones, cómo Sudáfrica ha perturbado el mercado español y europeo, como han existido incumplimientos sistemáticos en plazos, contingentes, control de plagas, etc. Si este es el compromiso que quiere adquirir el gobierno en funciones, merece una respuesta contundente del sector. Está claro que según las reglas de juego antes de aplicar la clausula hay que documentar el motivo y aportar un informe, el Gobierno se niega a iniciar los trámites, a que se investigue, a que se pueda demostrar documentalmente lo que todo el mundo aquí sabe… “