Compromís urgeix al Govern perquè els cítrics s’incloguen en la llista Europea de Vegetals d’Alt Risc

 

Mulet recorda l’acord tirat avant al Senat gràcies a la proposta de Compromís i recorda que l’amenaça de Sud-àfrica també és per falta de controls fitosanitaris.

València a 26 de desembre de 2018. El portaveu de Compromís al Senat Carles Mulet, ha exigit al Govern que deixe el seu paper passiu i es prenga de debò les amenaces al sector citrícola, i a més d’exigir a Europa aplicar la clàusula de salvaguarda respecte a l’acord entre la UE i cinc països del sud d’Àfrica, per incompliment aquests últims dels punts de l’acord, que prenga altres mesures com les exigides des del Senat d’incloure els cítrics espanyols en la llista europea de vegetals d’alt risc, petició aprovada fa tres mesos en la cambra alta a instàncies de Compromís, però encara no aplicada.

Mulet ha recordat que es va aprovar instar al Govern prendre les mesures oportunes perquè els cítrics figuren en la Llista Europea de Vegetals d’Alt Risc, contemplada en l’article 42 del Reglament europeu 2016/2031 sobre mesures de protecció contra plagues dels vegetals traslladant la petició als organismes oportuns, i instar a les autoritats europees i estatals que redoblen els esforços en els controls sanitaris en frontera per a evitar l’arribada als controls duaners de vectors, agents nocius i problemes sanitaris, apostar pels ports més preparats i que l’arribada de països tercers no perjudique la sanitat vegetal espanyola.

Mulet ha recordat que tant PP com PSOE s’han vingut votat reiteradament en contra d’aquest tipus de mesures quan s’estaven exigint.” Recordem que hem presentat diverses mocions alertant dels riscos dels acords amb Sud-àfrica, perquè podrien implicar els problemes que després, amb el temps, ens han donat la raó. El Grup Popular ens va titllar d’alarmistes i després el temps ens ha donat la raó, per la qual cosa s’ha vist obligat després a assumir que l’acord amb Sud-àfrica comportava una sèrie de problemes gravíssims per als cítrics, especialment els valencians El PP va votar en contra de les nostres mesures en dues ocasions en la comissió i en una en el Ple; fins i tot en Ple van ratificar l’acord amb Sud-àfrica a l’abril d’enguany, aquest acord que alertàvem que era perjudicial i nociu per als cítrics valencians; van votar a favor, ací el van ratificar el Grup Popular i el Grup Socialista. Cal recordar que les organitzacions agràries valencianes van fer una campanya en la qual titllaven de traïdors als eurodiputats que van votar a favor d’aquest tractat, que van ser els eurodiputats del Partit Popular; els del Partit Socialista es van abstindre. Per tant, nosaltres ja alertàvem que l’acord amb Sud-àfrica seria letal i nociu per als cítrics valencians quant a les importacions, no solament perquè afonaven el mercat, sinó també per l’entrada de tota mena de plagues”.

Segons Mulet “Nosaltres som molt crítics amb la política fitosanitària que hi ha a nivell de la Unió Europea, perquè en aquest cas s’han detectat, com déiem, des de l’aprovació del tractat amb Sud-àfrica diverses plagues de la taca negra, per exemple, es van detectar més de 24 incidents en 2016 o en 2017, i el cas és que és el propi país emissor, Sud-àfrica, qui decideix quan i com suspendre les exportacions a la Unió Europea. Veiem com els criteris de control fitosanitaris en els ports espanyols i europeus varien moltíssim; no és el mateix que entren cítrics per ports valencians que per ports del nord o portuguesos o per Rotterdam; els criteris no són els mateixos en tots els ports. Per tant, nosaltres demanàvem modificar les decisions d’execució perquè s’establisquen criteris de sanitat vegetal, de manera que siga la mateixa Unió Europea i no els països emissors qui aplique mesures per a protegir-se de les plagues i malalties de quarentena. També demanàvem establir una harmonització a nivell europeu perquè tots els controls fitosanitaris en els ports europeus siguen els mateixos.

El portaveu de Compromís al Senat ha reiterat “ Ens oposàvem i ens continuem oposant al tractat amb Sud-àfrica, perquè pensem que no ha sigut positiu per als interessos espanyols i valencians. Continuarem reivindicant la renegociació o l’abandó i tornar a començar de zero amb aquest tipus de tractats. I demanàvem una sèrie de mesures concretes, com incloure als cítrics valencians en la catalogació de vegetals d’alt risc, tal com s’estableix en la llista europea, i també redoblar els esforços en els controls fitosanitaris, reivindicant, com hem dit, que siga la Unió Europea la que impose mínims i no els països emissors. Quan els valencians exportem cítrics a altres països, com els Estats Units, són aqueixos països els que ens diuen quins poden eixir i quins no poden eixir dels nostres ports, quins controls fitosanitaris fan falta, etcètera, però en aquest cas és a l’inrevés, és Sud-àfrica la que té la paella pel mànec, per la qual cosa estem completament desprotegits

 

 

Compromís apremia al Gobierno para que los cítricos se incluyan en la lista Europea de Vegetales de  Alto Riesgo

Mulet recuerda el acuerdo sacado adelante en el Senado gracias a la propuesta de Compromís y recuerda que la amenaza de Sudáfrica también es por falta de controles fitosanitarios.

 

Valencia a 26 de diciembre de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado Carles Mulet, ha exigido al Gobierno que deje su papel pasivo y se tome en serio las amenazas al sector citrícola, y además de exigir a Europa aplicar la cláusula de salvaguarda respecto al acuerdo entre la UE y cinco países del sur de África, por incumplimiento estos últimos de los puntos del acuerdo, que tome otras medidas como las exigidas desde el Senado de incluir los cítricos en la lista europea de vegetales de alto riesgo, petición aprobada hace tres meses en la cámara alta a instancias de Compromís, pero todavía no aplicada.

Mulet ha recordado que se aprobó instar al Gobierno tomar las medidas oportunas para que los cítricos figuren en la Lista Europea de Vegetales de Alto Riesgo, contemplada en el artículo 42 del Reglamento europeo 2016/2031 sobre medidas de protección contra plagas de los vegetales trasladando la petición a los organismos oportunos, e instar a las autoridades europeas y estatales a que redoblen los esfuerzos en los controles sanitarios en frontera para evitar la llegada a los controles aduaneros de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios, apostar por los puertos más preparados y que la llegada de países terceros no perjudique la sanidad vegetal española.

 

Mulet ha recordado que tanto PP como PSOE se han venido  votado reiteradamente en contra de este tipo de medidas cuando se estaban exigiendo.” Recordemos que hemos presentado varias mociones alertando de los riesgos de los acuerdos con Sudáfrica, porque podrían acarrear los problemas que luego, con el tiempo, nos han dado la razón. El Grupo Popular nos tachó de alarmistas y luego el tiempo nos ha dado la razón, por lo que se ha visto obligado luego a asumir que el acuerdo con Sudáfrica comportaba una serie de problemas gravísimos para los cítricos, especialmente los valencianos El PP votó en contra de nuestras medidas en dos ocasiones en la comisión y en una en el Pleno; incluso en Pleno ratificaron el acuerdo con Sudáfrica en abril de este año, este acuerdo que alertábamos que era perjudicial y nocivo para los cítricos valencianos; votaron a favor, aquí lo ratificaron el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Cabe recordar que las organizaciones agrarias valencianas hicieron una campaña en la que tildaban de traidores a los eurodiputados que votaron a favor de este tratado, que fueron los eurodiputados del Partido Popular; los del Partido Socialista se abstuvieron. Por tanto, nosotros ya alertábamos de que el acuerdo con Sudáfrica sería letal y nocivo para los cítricos valencianos en cuanto a las importaciones, no solo porque hundían el mercado, sino también por la entrada de todo tipo de plagas”.

 

Según Mulet “Nosotros somos muy críticos con la política fitosanitaria que hay a nivel de la Unión Europea, porque en este caso se han detectado, como decíamos, desde la aprobación del tratado con Sudáfrica diversas plagas de la mancha negra, por ejemplo, se detectaron más de 24 incidentes en 2016 o en 2017, y el caso es que es el propio país emisor, Sudáfrica, quien decide cuándo y cómo suspender las exportaciones a la Unión Europea. Vemos cómo los criterios de control fitosanitarios en los puertos españoles y europeos varían muchísimo; no es lo mismo que entren cítricos por puertos valencianos que por puertos del norte o portugueses o por Rotterdam; los criterios no son los mismos en todos los puertos. Por lo tanto, nosotros pedíamos modificar las decisiones de ejecución para que se establezcan criterios de sanidad vegetal, de modo que sea la propia Unión Europea y no los países emisores quien aplique medidas para protegerse de las plagas y enfermedades de cuarentena. También pedíamos establecer una armonización a nivel europeo para que todos los controles fitosanitarios en los puertos europeos sean los mismos.

 

El portavoz de Compromís en el Senado ha reiterado “ Nos oponíamos y nos seguimos oponiendo al tratado con Sudáfrica, porque pensamos que no ha sido positivo para los intereses españoles y valencianos. Continuaremos reivindicando la renegociación o el abandono y volver a empezar de cero con este tipo de tratados. Y pedíamos una serie de medidas concretas, como incluir a los cítricos valencianos en la catalogación de vegetales de alto riesgo, tal y como se establece en la lista europea, y también redoblar los esfuerzos en los controles fitosanitarios, reivindicando, como hemos dicho, que sea la Unión Europea la que imponga mínimos y no los países emisores. Cuando los valencianos exportamos cítricos a otros países, como Estados Unidos, son esos países los que nos dicen cuáles pueden salir y cuáles no pueden salir de nuestros puertos, qué controles fitosanitarios hacen falta, etcétera, pero en este caso es al revés, es Sudáfrica la que tiene la sartén por el mango, por lo que estamos completamente desprotegidos”

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *