El senador Jordi Navarrete presenta ara una proposta que insta el Govern a encarregar informes per al desmantellament de les instal·lacions, dirimir si estava o no operatiu quan es va compensar a l’empresa de forma urgent i una comissió supervisora dels treballs formada per experts

Castelló, 3 d’octubre de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha informat hui de la presentació d’una moció al Senat en la qual es proposa el desmantellament de la planta i creació d’una auditoria tècnica sobre el projecte Castor de cara a reclamar possibles responsabilitats pel seu mal funcionament en el moment en què l’empresa Escal UGS va ser compensada econòmicament.

La planta no realitzava correctament les operacions per a les quals va ser dissenyada, de manera que al marge d’un més que probable erroni disseny i construcció, es van poder donar greus negligències tant al persistir en els treballs d’injecció del gas com en compensar de forma exprés i sense les auditories suficients a l’empresa que va desenvolupar aquest fracassat projecte energètic“, ha remarcat Navarrete.

En aquest punt el senador castellonenc ha insistit en l’obligació de començar a abordar d’una vegada el necessari desmantellament de la planta, que porta ja paralitzada per ordre judicial des de setembre de 2013. “No es pot perpetuar al mar una cara estructura a la intempèrie que suposa restriccions al trànsit marítim, un impacte visual i que tan sols pot comportar alguna desgràcia“, ha afegit.

La moció reclama que en aquests treballs de desmantellament s’implique a experts i que estiguen representats els ajuntaments i governs autonòmics afectats pel Projecte Castor i que aquestes operacions de clausura i segellat no comporten ni riscos mediambientals ni nous sismes a la zona. D’altra banda reclama la realització d’auditories tècniques independents del projecte, recuperar les retribucions, un peritatge de danys, reclamar responsabilitats a l’empresa ja que fins al moment no han estat assumides i redactar i aplicar un Pla de Restauració Ambiental i del Paisatge dels espais afectats per aquest projecte energètic.

Un projecte sota sospita

Segons un informe redactat el 2012 per la mateixa Secretaria d’Estat d’Energia, pertanyent al Ministeri d’Indústria, ACS podria haver incrementat fins al 17% el seu benefici industrial gràcies a la construcció del Castor. El 13 de juny de 2013 es va començar a injectar el gas natural al magatzem submarí i després de registrar-centenars de terratrèmols, el 26 de setembre el Ministeri d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas. Una instal·lació que encara estava en fase de proves, i per tant no estava operativa.

Ja al juliol de 2014, Escal UGS renúncia a l’explotació del Projecte Castor. A l’octubre de 2014 el Govern mitjançant un Reial decret llei encarrega a l’Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) la hibernació i manteniment de les instal·lacions del fallit Projecte Castor així com el pagament de la indemnització en un termini exprés de 35 dies per valor de 1.350 milions d’euros.

El 28 de juny de l’any passat, en solitari, el PP es va negar a investigar al Senat els nyaps que van envoltar la tramitació del projecte Castor. La Comissió d’investigació va estar liderada per Compromís i per PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya i Units Podem-En Comú Podem- En Marea. Ciutadans i PSOE es van sumar a la petició d’investigar les presumptes irregularitats en un assumpte d’interès general. “Com hem vist en les últimes comissins de Justícia, la voluntat majoritària dels vots representats al Senat xoquen sempre amb la majoria que suposen el 30% dels vots que té el PP, que impedeixen investigar les coses. Esperem que almenys deixen desmuntar aquests despropòsits“, ha conclòs.

02102018_moccastorexpertsdesmantell_reg_125544

Compromís propone en el Senado una moción para abordar el desmantelamiento de las instalaciones del almacén Castor

El senador Jordi Navarrete presenta ahora una propuesta que insta al Gobierno a encargar informes para el desmantelamiento de las instalaciones, dirimir si estaba o no operativo cuando se compensó a la empresa de forma urgente y una comisión supervisora de los trabajos formada por expertos

Castelló, 3 de octubre de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha informado hoy de la presentación de una moción en el Senado en la que se propone el desmantelamiento de la planta y creación de una auditoría técnica sobre el proyecto Castor de cara a reclamar posibles responsabilidades por su mal funcionamiento en el momento en el que la empresa Escal UGS fue compensada económicamente.

La planta no realizaba correctamente las operaciones para las que fue diseñada, por lo que al margen de un más que probable erróneo diseño y construcción, se pudieron dar graves negligencias tanto al persistir en los trabajos de inyección del gas como al compensar de forma exprés y sin las auditorías suficientes a la empresa que desarrolló este fracasado proyecto energético”, ha remarcado Navarrete.

En este punto el senador castellonense ha insistido en la obligación de comenzar a abordar de una vez el necesario desmantelamiento de la planta, que lleva ya paralizada por orden judicial desde septiembre de 2013. “No se puede perpetuar en el mar una cara estructura a la intemperie que supone restricciones al tráfico marítimo, un impacto visual y que tan solo puede conllevar alguna desgracia”, ha abundado.

La moción reclama que en estos trabajos de desmantelamiento se implique a expertos y que estén representados los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados por el Proyecto Castor y que estas operaciones de clausura y sellado no conlleven ni riesgos medioambientales ni nuevos seísmos en la zona. Por otra parte reclama la realización de auditorías técnicas independientes del proyecto, recuperar las retribuciones , un peritaje de daños, reclamar responsabilidades a la empresa ya que hasta el momento no han sido asumidas y redactar y aplicar un Plan de Restauración Ambiental y del Paisaje de los espacios afectados por este proyecto energético.

Un proyecto bajo sospecha

Según un informe redactado en 2012 por la misma Secretaría de Estado de Energía, perteneciente al Ministerio de Industria, ACS podría haber incrementado hasta el 17 % su beneficio industrial gracias a la construcción del Castor. El 13 de junio de 2013 se comenzó a inyectar el gas natural en el almacén submarino y después de registrarse centenares de terremotos, el 26 de septiembre el Ministerio de Industria y Energía ordenaba el cese de la actividad del almacén de gas. Una instalación que aún estaba en fase de pruebas, y por tanto no estaba operativa.

Ya en julio de 2014, Escal UGS renuncia a la explotación del Proyecto Castor. En octubre de 2014 el Gobierno mediante un Real Decreto-Ley encarga a la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) la hibernación y mantenimiento de las instalaciones del fallido Proyecto Castor así como el pago de la indemnización en un plazo exprés de 35 días por valor de 1.350 millones de euros.

El 28 de junio del año pasado, en solitario, el PP se negó a investigar en el Senado las chapuzas que rodearon la tramitación del proyecto Castor. La Comisión de investigación estuvo liderada por Compromís i per PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Ciudadanos y PSOE se sumaron a la petición de investigar las presuntas irregularidades en un asunto de interés general. “Como hemos visto en las última comisión de Justicia, la voluntad mayoritaria de los votos representados en el Senado chocan siempre con la mayoría que suponen el 30% de los votos que tiene el PP, que impiden investigar las cosas. Esperemos que por lo menos dejen desmontar estos despropósitos”, ha concluido.