Mulet afirma que, de nou, l’executiu manté les evasives sense respondre sobre la gestió privada 

Castelló, 20 de setembre de 2018

Una setmana després que el PSOE es despenjara al Senat i no donara suport a la moció de Compromís que exigia que a partir l’1 de gener de 2020 no hi haja cap tipus de gestió privada, ni peatge a l’ombra ni explotació que supose a l’Estat pagar a un tercer per a la gestió de l’autopista AP-7, el Govern espanyol torna a aprofundir en el malestar, en no aclarar-ho a les preguntes formulades per escrit.

La moció que no va secundar el PSOE, però si la resta dels grups de la Cambra Alta, exigia a més de bonificacions en el territori valencià per als usuaris de l’AP7 idèntiques a les aplicades a Catalunya, un posicionament ferm i inequívoc respecte a la gestió de l’autopista. 

Mulet va registrar dues preguntes escrites

1- En anteriors respostes del Govern, no ha descartat una vegada recuperada la titularitat pública de l’AP7 en territori valencià, implantar qualsevol tipus de cobrament per ús d’aquest vial. A data de hui encara no ha descartat aquesta opció, per això es pregunta si ja sap el Govern si un cop recuperada la gestió de l’AP7 en 2019, va implantar peatges a l’ombra, tous, eurovinyetes o altres opcions.

 2- Quina previsió té respecte al futur de l’AP7? ¿Serà gratuïta per als usuaris o preveu un altre tipus d’explotació com peatges a l’ombra, eurovinyetes o altres?

De nou, la resposta del Govern evita abordar les qüestions i es limita a l’reiterat mantra: “En relació amb la finalització de la concessió de l’autopista AP-7, Tarragona-València-Alacant, s’indica que la intenció del Govern és no prorrogar el termini concessional. Finalitzat el termini, revertirà a l’Administració General de l’Estat i el citat tram d’autopista passarà a ser lliure de peatge“.

Mulet ha explicat com aquesta mateixa qüestió, de si contempla peatges a l’ombra, tous, eurovinyetes o concedir la gestió a una empresa privada, tot això sempre sense que supose un peatge a les persones usuàries, “mai ha estat descartada pel ministre del PP De la Serna, ni pel del PSOE, Ábalos“, tot i la reiteració en les preguntes “i que de nou, ens diguen el que ja sabem, però obvien el que ens inquieta, quelcom que incrementa la desconfiança. Temem que algú, de nou, puga fer negoci amb aquesta autopista i encara que no paguen peatges les persones usuàries, ho faça l’Estat i en definitiva, es continue beneficiant a les grans empreses continuant amb el greuge cap als valencians i valencianes“, ha conclòs.

ap7 AP7 R ap7 2 ap7 2 r

Compromís critica que el Gobierno continúe eludiendo hablar del futuro de la AP7 en territorio valenciano

Mulet afirma que, de nuevo, el ejecutivo mantiene las evasivas sin responder sobre la gestión privada.

Castelló a 20 de septiembre de 2018

Una semana después de que el PSOE se descolgara en el Senado y no apoyara la moción de Compromís que exigía que a partir del 1 de enero de 2020 no existiera ningún tipo de gestión privada, ni peaje en la sombra ni explotación que suponga al Estado pagar a un tercero por la gestión de la autopista AP-7, el Gobierno central vuelve a ahondar en el malestar, al no aclararlo en las preguntas formuladas por escrito.

La moción que no secundó el PSOE, pero si el resto de los grupos de la Cámara Alta, exigía además de bonificaciones en el territorio valenciano para los usuarios de la AP7 idénticas a las aplicadas en Catalunya,un posicionamiento firme e inequívoco respecto a la gestión de la autopista.

Mulet registró dos preguntes escritas 

1-   En anteriores respuestas del Gobierno, no ha descartado una vez recuperada la titularidad pública de la AP7 en territorio valenciano, implantar cualquier tipo de cobro por uso de este vial. A fecha de hoy todavía no ha descartado esta opción, por ello se pregunta si ya sabe el Gobierno si una vez recuperada la gestión de la AP7 en 2019, va implantar peajes en la sombra, blandos, euroviñetas u otras opciones.

2-   ¿Qué previsión tiene respecto al futuro de la AP7? ¿va a ser gratuita para los usuarios o prevé otro tipo de explotación como peajes en la sombra, euroviñetas u otras?

De nuevo, la respuesta del Gobierno evita abordar las cuestiones y se limita al reiterado mantra: “En relación con la finalización de la concesión de la autopista AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante, se indica que la intención del Gobierno es no prorrogar el plazo concesional. Finalizado dicho plazo, revertirá a la Administración General del Estado y el citado tramo de autopista pasará a ser libre de peaje”.

Mulet ha explicado cómo ésta misma cuestión, de si contempla peajes en la sombra, blandos, euroviñetas o conceder la gestión a una empresa privada, todo ello siempre sin que suponga un peaje a las personas usuarias, “nunca ha sido descartada por el ministro del PP De la Serna, ni por el del PSOE, Ábalos”, a pesar de la reiteración en las preguntas “y que de nuevo, nos digan lo que ya sabemos, pero obvien lo que nos inquieta, algo que incrementa la desconfianza. Tememos que alguien, de nuevo, pueda hacer negocio con esta autopista y aunque no paguen peajes las personas usuarias, lo haga el Estado y en definitiva, se continúe beneficiando a las grandes empresas continuando con el agravio hacia los valencianos y valencianas”, ha concluido.