Recents estudis han constatat els assajos nazis d’armament celebrats en territori valencià i la permissivitat del franquisme amb aquests crims de lesa humanitat

Madrid, 24 de juny de 2018

Els senadors de Compromís, Jordi Navarrete Carles Mulet, han reclamat al Govern que compense als municipis del Maestrat que van ser bombardejats per la Legió alemanya Còndor durant la guerra civil, aprofitant la seua presència a la península on van acudir en auxili del franquisme.

Al maig de 1938, durant la Guerra Civil Espanyola, es van succeir una sèrie d’atacs aeris sobre diversos municipis de la comarca del Maestrat, a la província de Castelló. Els bombardejos es van dur a terme per Junkers 87 de la Legió Còndor alemanya, que combatien a favor dels revoltats contra el govern de la II República Espanyola i que tenien la seua base fixada a la Sénia (Tarragona). Aquests atacs van tenir com a conseqüència la mort d’almenys 37 civils i 4 militars, però mai es van conèixer les xifres exactes.

Des d’algunes fonts documentals, s’afirma que els bombardejos sobre la comarca del Maestrat van ser atacs contra objectius civils realitzats per provar noves tècniques i tecnologies de l’Alemanya nazi, que servirien per a la II Guerra Mundial (1939-1945) que s’iniciaria només un any després. Sobre els bombardejos de la Legió Còndor a la comarca del Maestrat no s’havia conegut res fins que, recentment, han sortit a la llum documents rellevants i investigacions en base a l’informe de l’arxiu militar de Freiburg (Alemanya), RL35 / 34 «Bombenwirkungsbilder von 500 kg bomben. Der Doerfer: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de Canes, geworfen von der Ju87 »(Fugger 1938) que es tradueix com:«Imatges dels efectes de les bombes de 500 kg. Als pobles: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de Canes, llançades des dels Ju87», que inclou 66 fotografies aèries mostrant el sòl com un tauler de joc de taula i fletxes en tinta vermella apuntant als objectius assolits.

Els senadors advoquen per posar els mitjans necessaris a disposició per a investigar i aclarir els bombardejos perpetrats al maig de 1938 sobre la comarca del Maestrat per la Legió Còndor, esbrinar els autors, així com el responsable o els responsables d’autoritzar els atacs sobre la població de aquests nuclis del Maestrat. D’altra banda la moció reclama recordar i brindar homenatges a les víctimes identificades, demanar perdó a les víctimes i esmenar, en la mesura del possible, els danys causats als seus familiars i compensar els “municipis-objectiu”, pels grans desperfectes causats i dels que, en part, encara no s’han recuperat.

Aquests pobles van ser utilitzats com a conillets d’índies per provar els efectes devastadors de les armes, sense ser objectius militars, de manera que aquells tristos fets siguen hui investigats i les seues víctimes compensades“, ha assenyalat el portaveu de la coalició al Senat, Carles Mulet. Compromís confia que el nou Govern siga més sensible cap a episodis com el que van viure aquests pobles d’interior de Castelló i que s’avance en la memòria democràtica, dignificació de les víctimes, fons per exhumacions, la reparació jurídica de les víctimes o eliminació de la nomenclatura feixista de nombrosos carrers “quelcom que Compromís ha accelerat des del Senat, tot i la vergonyosa actitud d’alguns ajuntaments de PP i PSOE, pocs per fortuna“, ha agregat. Compromís advoca per destinar fons per tancar episodis oberts de la Dictadura, promoure actes de reconciliació i justícia.

Els bombardejos de la legió Còndor al Maestrat

La Legió Còndor estava dirigida pel tinent coronel Wolfram von Richthofen. Els bombardejos a Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal i Vilar de Canes, tenien com a objectiu provar les característiques dels nous bombarders alemanys Junkers 87 Stuka. Aquestes localitats, es trobaven properes a la línia del front, coincidint amb el desenvolupament de l’Ofensiva del Llevant per part de l’exèrcit nacional.

Els bombardejos van tindre el seu inici el 18 de maig de 1938, caient tres bombes a Albocàsser i nou més l’endemà. El dia 24 Ares del Maestrat va ser bombardejat també, juntament amb Benassal el dia 25 i Vilar de Canes el dia 26. El 28 de maig van caure sis bombes més a Benassal i el 29 tres més a Ares juntament amb altres tres el 31 a Vilar de Canes. En total 10 dies de bombardejos en un radi de només 10 quilòmetres.

Una estimació dels danys (180 cases destruïdes, a més l’Església i la Casa de la Vila de Benassal i la d’Albocàsser, així com l’Església de Vilar de Canes) ascendeix a 57 milions d’euros. A la compensació per danys materials, se li hauria de sumar la compensació a les famílies dels 11 morts a Benassal, dels 19 a Ares del Maestrat, dels 7 a Albocàsser i dels 3 de Vilar de Canes.

24062018 mocio condor reg_116436 22062018 valora econ condor reg_116518

Compromís reclama en el Senado que el Gobierno compense a los pueblos del Maestrat bombardeados por los nazis

Recientes estudios han constatado los ensayos nazis de armamento celebrados en territorio valenciano y la permisividad del franquismo con estos crímenes de Lesa Humanidad

Madrid, 24 de junio de 2018

Los senadores de Compromís, Jordi Navarrete Carles Mulet, han reclamado al Gobierno que compense a los municipios del Maestrat que fueron bombardeados por la Legión alemana Cóndor durante la guerra civil, aprovechando su presencia en la península donde acudieron en auxilio del franquismo.

En mayo de 1938, durante la Guerra Civil Española, se sucedieron una serie de ataques aéreos sobre varios municipios de la comarca del Maestrat, en la provincia de Castelló. Los bombardeos se llevaron a cabo por Junkers 87 de la Legión Cóndor alemana, que combatían a favor de los sublevados contra el gobierno de la II República Española y que tenían su base fijada en La Sénia (Tarragona). Estos ataques tuvieron como consecuencia la muerte de, al menos, 37 civiles y 4 militares pero nunca se conocieron las cifras exactas.

Desde algunas fuentes documentales, se afirma que los bombardeos sobre la comarca del Maestrat fueron ataques contra objetivos civiles realizados para probar nuevas técnicas y tecnologías de la Alemania nazi, que servirían para la II Guerra Mundial (1939-1945) que se iniciaría solo un año después. Sobre los bombardeos de la Legión Cóndor a la comarca del Maestrat no se había conocido nada hasta que, recientemente, han salido a la luz documentos relevantes e investigaciones en base al informe del archivo militar de Freiburg (Alemania), RL35/34 «Bombenwirkungsbilder von 500 kg bomben. Der Doerfer: Albocacer, Ares del Maestrat, Benasal, Vilar de Canes, geworfen von der Ju87» (Fugger 1938) que se traduce como: «Imágenes de los efectos de las bombas de 500 kg. En los pueblos: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de Canes, lanzadas desde los Ju87», que incluye 66 fotografías aéreas mostrando el suelo como un tablero de juego de mesa y flechas en tinta roja apuntando a los objetivos alcanzados.

Los senadores abogan por poner los medios necesarios a disposición para investigar y esclarecer los bombardeos perpetrados en mayo de 1938 sobre la comarca del Maestrat por la Legión Cóndor, averiguar los autores, así como el responsable o los responsables de autorizar los ataques sobre la población de estos núcleos del Maestrat. Por otro lado la moción reclama recordar y brindar homenajes a las víctimas identificadas, pedir perdón a las víctimas y subsanar, en la medida de lo posible, los daños causados a sus familiares y compensar a los “municipios-objetivo”, por los grandes desperfectos causados y de los que, en parte, aun no se han recuperado.

Estos pueblos fueron utilizados como conejillos de indias para probar los efectos devastadores de las armas, sin ser objetivos militares, por lo que aquellos tristes hechos deben hoy ser investigados y sus víctimas compensadas”, ha señalado el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet. Compromís confía en que el nuevo Gobierno sea más sensible hacia episodios como el que vivieron estos pueblos de interior de Castelló y que se avance en la memoria democrática, dignificación de las víctimas, fondos para exhumaciones, la reparación jurídica de las víctimas o eliminación de la nomenclatura fascista de numerosas calles “algo que Compromís ha acelerado desde el Senado, a pesar de la vergonzosa actitud de algunos ayuntamientos de PP y PSOE, pocos por fortuna”, ha agregado. Compromís aboga por destinar fondos para cerrar episodios abiertos de la Dictadura, promover actos de reconciliación y justicia.

Los bombardeos de la legión Cóndor en el Maestrat

La Legión Cóndor estaba dirigida por el teniente coronel Wolfram von Richthofen. Los bombardeos a Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal y Vilar de Canes, tenían como objetivo probar las características de los nuevos bombarderos alemanes Junkers 87 Stuka. Estas localidades, se encontraban próximas a la línea del frente, coincidiendo con el desarrollo de la Ofensiva del Levante por parte del ejército nacional.

Los bombardeos tuvieron su inicio el 18  de mayo de 1938, cayendo tres bombas en Albocàsser y nueve más el día siguiente. El día 24 Ares del Maestrat fue bombardeado también, junto con Benassal el día 25 y Vilar de Canes el día 26. El 28 de mayo cayeron seis bombas más en Benassal y el 29 tres más en Ares junto con otras tres el 31 en Vilar de Canes. En total 10 días de bombardeos en un radio de apenas 10 kilómetros.

Una estimación de los daños (180 casas destruidas, además la Iglesia y la Casa de la Vila de Benassal y la de Albocàsser, así como la Iglesia de Vilar de Canes) asciende a 57 millones de euros. A la compensación por daños materiales, se le tendría quee sumar la compensación a las familias de los 11 fallecidos en Benassal, de los 19 en Ares del Maestrat, de los 7 en Albocàsser y de los 3 de Vilar de Canes.