Els senadors de la coalició es mostren descontents al no haver retirat l’Estat el recurs d’inconstitucionalitat contra la referida llei un mes després de que el Tribunal Constitucional alcés la suspensió d’aquesta

Madrid, 29 d’abril de 2018

Compromís ha demanat des del Senat que el Govern de Mariano Rajoy retire el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Funció Social de l’Habitatge, després de que el passat 20 de març el Tribunal Constitucional alcés la suspensió per a la pràctica totalitat de la llei.

L’executiu de l’Estat espanyol va interposar el recurs d’inconstitucionalitat sols nou mesos després de l’aprovació de la llei, argumentant que aquesta incorria en extralimitació competencial i invasió de competències estatals en matèria de règim per dret de propietat, legislació processal i civil i planificació general de la vida econòmica. El Tribunal Constitucional ha acabat per alçar la suspensió.

Si el Govern de l’Estat espanyol no té voluntat de protegir el dret a l’habitatge, almenys que deixe actuar als governs que si la tenen” a assenyalar el portaveu de la coalició, Carles Mulet.

En l’any 2017, els desnonaments per impagament de lloguer en l’Estat espanyol es van veure incrementats en 1.500. El 60% de les execucions que es donaren en el referit any foren per impagament de lloguer. “És incomprensible que es deixen de costat els casos d’execucions per impagament de lloguer quan sumen més de la meitat” han apuntat els senadors de la coalició.

El Govern de l’Estat espanyol ha plantejat una nova llei hipotecària, ja que la que està vigent data 1946, però sense modificar la base. “Quin sentit té crear una nova llei que no supleix les deficiències de l’anterior? Ni dació en pagament ni protecció davant les execucions per impagament de lloguer, no inclou res que protegeix de base als consumidors” ha assenyalat Mulet.

En la llei que des de la Generalitat Valenciana es pretén aplicar es plantegen mesures com la protecció al consumidor per impagament de lloguer, la protecció de la oportunitat de lloguer amb opció a compra, la subtracció a la entitat financera d’aquells habitatges que mantinguen buides per un temps o la creació d’un Observatori de l’Hàbitat.

Una llei a la valenciana és el que necessita l’Estat espanyol, amb l’habitatge no es juga, presumeixen de tindre un dels millors Estats del Benestar però expulsen a les famílies de les seues cases” ha explicat el portaveu de la coalició.

A més, els senadors de la coalició han instat al Govern a que treballen per establir un impost progressiu sobre els habitatges, que es veja incrementat en funció del temps d’ocupació i de la renta de la persona propietària, així com per limitar la responsabilitat de les persones deutores hipotecàries en el bé hipotecat als casos de primers habitatges, promoure la garantia de no expulsar a ningú de sa casa sense alternativa habitacional digna i potenciar mesures que acaben amb l’obscurantisme en les entitats financeres.

Compromís pide al Estado que retire el recurso contra la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Generalitat

Los senadores de la coalición se muestran descontentos al no haber retirado el Estado el recurso de inconstitucionalidad contra la referida ley un mes después de que el Tribunal Constitucional alzara la suspensión de esta

Madrid, 29 de abril de 2018

Compromís ha pedido desde el Senado, que el Gobierno de Mariano Rajoy retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2017 de 3 de febrero, de la Función Social de la Vivienda, después de que el pasado 20 de marzo el Tribunal Constitucional alzara la suspensión para la práctica totalidad de la ley.

El ejecutivo del Estado español interpuso el recurso de inconstitucional solo nueve meses después de la aprobación de la ley, argumentando que esta incurría en extralimitación competencial e invasión de competencias estatales en materia de régimen de derecho de propiedad, legislación procesal y civil y planificación general de la vida económica. El Tribunal Constitucional ha acabado por alzar la suspensión.

Si el Gobierno del Estado español no tiene voluntad de proteger el derecho a la vivienda, al menos que deje actuar a los gobiernos que sí la tienen” ha dicho el portavoz de la coalición, Carles Mulet.

En el año 2017, los desahucios por impago de alquiler en el Estado español se vieron incrementados en 1.500. El 60% de las ejecuciones que se dieron en el referido año fueron por impago de alquiler. “Es incomprensible que se dejen de lado los casos de ejecuciones por impago de alquiler cuando suman más de la mitad” apuntando los senadores de la coalición.

El Gobierno del Estado español ha planteado una nueva Ley Hipotecaria, pues la que está vigente data 1946, pero sin modificar la base. “¿Qué sentido tiene crear una nueva ley que no suple las deficiencias de la anterior? Ni dación en pago ni protección ante las ejecuciones por impago de alquiler, no incluye nada que proteja de base a los consumidores” ha señalado Mulet.

En la ley que desde la Generalitat Valenciana se pretende aplicar se plantean medidas como la protección al consumidor por impago de alquiler, la protección de la oportunidad de alquiler con opción a compra, la substracción a la entidad financiera de aquellas viviendas que mantengan vacías por un tiempo o la creación de un Observatorio del Hábitat.

Una ley a la valenciana es lo que necesita el Estado español, con la vivienda no se juega, presumen de tener uno de los mejores Estados del Bienestar pero expulsan a las familias de sus casas” ha expuesto el portavoz en el Senado, Carles Mulet.

Además, los senadores de la coalición han instado al Gobierno a que trabajen para establecer un impuesto progresivo sobre las viviendas desocupadas que se vea incrementado en función del tiempo de desocupación y de la renta de la persona propietaria, así como para limitar la responsabilidad de la persona deudora hipotecaria en el bien hipotecado en casos de primeras viviendas, promover la garantía de no expulsar a nadie de su casa sin alternativa habitacional digna y potenciar medidas que acaben con el oscurantismo en las entidades financieras.