La coalició reformula una sol·licitud de documentació després de la negativa de la Mesa a tramitar un bloc de peticions referides totes elles al projecte Castor. La intervenció del Secretari d’Energia “va decebre

Madrid, 14 de febrer de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciat les demores en què estan incorrent moltes de les peticions d’informació, documents i informes que la coalició reclama sobre el fallit projecte energètic Castor.

Dimarts la coalició valenciana va capitalitzar 12 de les 14 contestacions del Govern de la Comissió d’Energia, Turisme i Agenda Digital en sol·licitar la conversió en orals de preguntes deliberadament endarrerides des del passat mes d’abril de 2017 pel Govern en la tramitació de les respostes.

És clara la voluntat del Govern del PP per dilatar en el temps, amagar la informació que els reclamem i complir rigorosament o dilatar els procediments -quan interessa o no políticament-, com en el cas del Castor, vetant la creació de la comissió d’investigació o no facilitant els documents reclamats per la coalició“, ha indicat Navarrete.

La coalició va reclamar al desembre un plec de documents, sol·licitats en una bateria de preguntes, com la còpia de l’acta de posada en servei provisional expedida per les àrees d’Indústria i Energia corresponents després de l’ompliment de gas matalàs que provaren el funcionament del magatzem Castor i per la qual cosa es va pagar una indemnització de més de 1.350 milions; l’informe després de comprovar que el magatzem ha funcionat d’acord amb els seus paràmetres nominals, la sol·licitud de remissió de les auditories independents realitzades al projecte Castor com a pas previ al pagament de les indemnitzacions a la concessionària per la caducitat de la concessió prevista en el Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, pel qual s’atorga a Escal UGS, SL, la concessió d’explotació per a l’emmagatzematge subterrani de gas natural denominat “Castor”, sempre referits a aquesta planta.

És ridícul i il·lògic que demanen que aclarim a quin informe de l’Institut Tecnològic de Massachusetts ens referim en aquest context. És evident el seu desinterès a buscar i depurar responsabilitats per quelcom que han d’aclarir, doncs parlem de 1.350 milions de diners de tots. Uns diners que calen per pagar pensions, per construir trens, carreteres, tenir cura pel medi ambient o desmantellar el propi fiasco del Castor, que du ja massa anys recordant-nos el perill que suposa en el nostre firmament, per la qual cosa s’haurien de plantejar d’una vegada treure aquesta baluerna inservible, vendre-la com a ferralla o reciclar-la i començar a estalviar de manera responsable i gestionant correctament els diners públics“, ha assenyalat Navarrete.

L’anul·lació pel Tribunal Constitucional (TC) de la indemnització de 1.350,7 milions per a les empreses promotores (entre elles ACS) del projecte que el Govern va aprovar el 2014, en considerar-la inconstitucional i la paralització per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) dels pagaments destinats a materialitzar el dret de cobrament pel deute del magatzem, els sobrecostos del projecte, les autoadjudicacions, opacitat i falta de transparència van tenir dimarts una contestació “molt decebedora i fins i tot insultant” segons el senador Carles Mulet .

El mateix portaveu de la coalició ha retret hui que l’actual Govern es desentenguera ahir del que ha passat abans de la seua arribada al Govern, “quan es va iniciar amb Aznar, va ser el PP qui va pagar sense tremolar la mà més de 1.350 milions d’euros per un fiasco i quan governaven a la Generalitat Valenciana, com si l’administració s’acabés en cada legislatura i no tingués ja res a veure amb l’anterior. Admeten errors caríssims en els costos, que no es van controlar com tocava però eludeixen buscar responsables i ser transparents. No ens convencen en absolut“, ha assenyalat Mulet, que ha reclamat “cel·leritat en el desmantellament de la planta després de portar més de quatre anys sense activitat després dels terratrèmols i sense recular en aquesta estafa que es cobra als consumidors, sense auditories de els costos i evitant justificar el pagament per les instal·lacions o facilitar els documents que se’ls sol·liciten“.

14022018 RESPOSTA MIT ACLARIMENT

Navarrete: “es ilógico que digan que no saben qué informes les pedimos del MIT sobre el proyecto Castor”

La coalición reformula una solicitud de documentación tras la negativa de la mesa a tramitar un bloque de peticiones referidas todas ellas al proyecto Castor. La intervención del Secretario de Energía “decepcionó

Madrid, 14 de febrero de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciado las demoras en las que están incurriendo muchas de las peticiones de información, documentos e informes que la coalición reclama sobre el fallido proyecto energético Castor.

El martes la coalición valenciana capitalizó 12 de las 14 contestaciones del Gobierno de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital al solicitar la conversión en orales de preguntas deliberadamente retrasadas desde el pasado mes de abril de 2017 por el Gobierno en la tramitación de las respuestas. “Es clara la voluntad del Gobierno del PP por dilatar en el tiempo, ocultar la información que les reclamamos y cumplir a rajatabla o dilatar los procedimientos -cuando interesa o no políticamente-, como en el caso del Castor, vetando la creación de la comisión de investigación o no facilitando los documentos reclamados por la coalición”, ha indicado Navarrete.

La coalición reclamó en diciembre un pliego de documentos, solicitados en una batería de preguntas, como la copia del acta de puesta en servicio provisional expedida por las áreas de Industria y Energía correspondientes tras el llenado de gas colchón que probaran el funcionamiento del almacén Castor y por lo que se pagó una indemnización de más de 1.350 millones; el informe tras comprobar que el almacén ha funcionado de acuerdo con sus parámetros nominales, la solicitud de remisión de las auditorías independientes realizadas al proyecto Castor como paso previo al pago de las indemnizaciones a la concesionaria por la caducidad de la concesión prevista en el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a Escal UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”, siempre referidos a esta planta.

Es ridículo e ilógico que pidan que aclaremos a qué informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts nos referimos en ese contexto. Es evidente su desinterés en buscar y depurar responsabilidades por algo que deben aclarar, pues hablamos de 1.350 millones de dinero de todos. Un dinero que es necesario para pagar pensiones, para construir trenes, carreteras, cuidar por el medio ambiente o desmantelar el propio fiasco del Castor, que lleva ya demasiados años recordándonos el peligro que supone en nuestro firmamento, por lo que deberían plantearse de una vez quitar este mamotreto inservible, venderlo como chatarra o reciclarlo y empezar a ahorrar de forma responsable y gestionando correctamente el dinero público”, ha señalado Navarrete.

La anulación por el Tribunal Constitucional (TC) de la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional y la paralización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén, los sobrecostes del proyecto, las autoadjudicaciones, opacidad y falta de transparencia tuvieron el martes una contestación “muy decepcionante e incluso insultante” según el senador Carles Mulet.

El propio portavoz de la coalición ha reprochado hoy que el actual Gobierno se desentendiera ayer de lo ocurrido antes de su llegada al Gobierno, “cuando se inició con Aznar, fue el PP quien pagó sin temblarles la mano más de 1.350 millones de euros por un fiasco y cuando gobernaban en la Generalitat Valenciana, como si la administración se acabara en cada legislatura y no tuviera ya nada que ver con la anterior. Admiten errores carísimos en los costes, que no se controlaron como tocaba pero eluden buscar responsables y ser transparentes. No nos convencen en absoluto”, ha señalado Mulet, que ha reclamado “premura en el desmantelamiento de la planta después de llevar más de cuatro años sin actividad tras los terremotos y sin recular en esta estafa que se cobra a los consumidores, sin auditorías de los costes y evitando justificar el pago por las instalaciones o facilitar los documentos que se les solicitan”.