dama elx rdama elx

Afirmen que no van fallar els protocols malgrat l’evidència

Madrid, 15 de novembre de 2017. El Govern ha respost ara per escrit a les preguntes formulades aquest estiu pel portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, per la polèmica presència d’un insecte dins de la vitrina suposadament hermètica de la Dama d’Elx.

En la seua pregunta, el senador exposava que “ Aquests dies s’ha fet viral un vídeo d’un visitant del Museu Arqueològic Nacional (MAN) en el qual una formiga recorre el bust de la Dama d’Elx malgrat estar aquesta protegida teòricament dins d’una urna. Açò evidencia la desídia i fallades en la custòdia de l’obra mestra de l’art iber.
Per açò es pregunta
:


– Per què motiu es permet la presència d’insectes al costat d’aquesta obra?
-Quins protocols han fallat?

– Quants incidents d’aquest tipus s’han produït en els últims anys?

-vist que el MAN no és un lloc salubre, òptim i segur per a albergar aquesta obra, va a procedir el Govern a retornar la Dama al poble valencià, el qual segurament no actuarà de manera tan irrespectuosa com el MAN?

La resposta del Govern és la següent:

“En relació amb la informació interessada, s’assenyala que el Museu Arqueològic Nacional (MAN) disposa d’un Pla Integral de Conservació Preventiva (PICP) per als béns culturals custodiats per la institució, tant els que es troben en l’exposició com en les sales de reserva. En aquest Pla s’observen els següents paràmetres: Temperatura, Humitat relativa, Il·luminació, Biodeteriorament, Compostos orgànics volàtils (VOC´s) Acció antròpica i altres factors de risc .Aquests paràmetres no permeten, en cap cas, la presència d’insectes en les vitrines en les quals es conserven béns culturals. A aquest efecte, el PICP incorpora protocols d’actuació en matèria de conservació i procediments d’inspecció en totes les àrees amb béns culturals. En relació amb l’incident excepcional objecte de la pregunta, cal informar que aquests protocols no han fallat, sinó al contrari, s’han engegat i han funcionat correctament. 

En aquest sentit, l’empresa responsable del muntatge museogràfic va revisar dimecres passat 30 d’agost l’estanqueïtat de la vitrina, plantejant la hipòtesi que l’accés a la vitrina va poder realitzar-se a través d’una safata situada en la base de la mateixa i empleada per a col·locar sals de sílice amb la finalitat de mantenir constant el nivell d’humitat. El Museu, com ja s’ha indicat, ha seguit el protocol establit en el seu PICP i ha reforçat el tancament de la safata a fi d’evitar que puga repetir-se un incident similar. El personal tècnic del Museu ha comprovat que la Dama d’Elx no ha patit danys i es troba en perfectes condicions de conservació. Així mateix, s’han efectuat inspeccions extraordinàries en la resta del Museu i s’ha pogut detectar que es tracta d’una incidència aïllada. No obstant açò, s’ha incrementat el sistema de control de plagues en el Museu. 

Finalment, cal assenyalar que el MAN, com a museu de l’Estat, compleix un paper de representació dels pobles i cultures que han traçat la història d’Espanya al llarg del temps i es configura com a senyal d’identitat del conjunt de l’arqueologia espanyola tant en el marc nacional com en l’internacional. És en aquest àmbit on la “Dama d’Elx” cobra sentit com a referent de la cultura ibèrica. D’altra banda, la “Dama d’Elx” forma part d’un patrimoni històric comú, que li dota d’una projecció per sobre de la seua ubicació geogràfica o del seu àmbit local. Per aquesta raó el Museu, museu estatal i capçalera de la seua disciplina, reconegut com el millor museu arqueològic d’Espanya i un dels millors d’Europa, que rep 500.000 visitants anuals, és la seu idònia per a garantir la responsabilitat que té encomanada de conservar, divulgar i transmetre aquest ben cultural” 

Per a Mulet “ és incongruent afirmar que no van fallar els protocols de seguretat i al mateix temps confirmar la presència de la formiga dins de la urna, afirmar que es van complir rigorosament els paràmetres que impedeixen que en cap cas, es puga donar la presencia d’insectes en les vitrines en les quals es conserven béns culturals, i estiguem parlant d’un cas en el qual s’ha donat

El senador de Compromis remarca que el Govern no ha contestat a la pregunta de quants incidents d’aquest tipus ha patit el MAC en els últims anys, si li preguntem quantes vegades ha ocorregut alguna cosa semblant, i no contesta, genera molts dubtes.

Finalment, el Govern deixa clar que no pensa retornar la Dama a la ciutat, com es requereix en la pregunta “ hi ha un acord del Congrés dels Diputats demanant la cessió almenys temporal de la Dama a la ciutat d’Elx, que para Compromís ha de ser permanent, ací directament ho obvien i afirmen que el MAN és la seua ubicació idònia

Des de Compromís en el Senat s’ha reiterat que el lloc idoni és Elx, on aquest tipus d’incidents és impensable, “cal superar el centralisme absurd també en matèria cultural”

 

 

Gobierno justifica la hormiga de la Dama de Elche y descarta el retorno al País Valencià.

Afirman que no fallaron los protocolos a pesar de la evidencia

Madrid, 15 de noviembre de 2017. El Gobierno ha respondido ahora por escrito a las preguntas formuladas este verano por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, por la polémica presencia de un insecto dentro de la urna supuestamente hermética de la Dama de Elx.

En su pregunta, el senador exponía que “ Estos días se ha hecho viral un vídeo de un visitante del Museo Arqueológico Nacional (MAN) en el cual una hormiga recorre el busto de la Dama de Elche a pesar de estar esta protegida teóricamente dentro de una urna. Esto evidencia la desidia y fallos en la custodia de la obra cumbre del arte íbero.

Por ello se pregunta:

– ¿Por qué motivo se permite la presencia de insectos junto a esta obra?

-¿Qué protocolos han fallado?

– ¿Cuantos incidentes de este tipo se han producido en los últimos años?

-visto que el MAN no es un lugar salubre, óptimo y seguro para albergar esta obra,  va a proceder el Gobierno a retornar la Dama al pueblo valenciano, el cual seguramente no actuará de manera tan irrespetuosa como el MAN?

La respuesta del Gobierno es la siguiente:

 “En relación con la información interesada, se señala que el Museo Arqueológico Nacional (MAN) dispone de un Plan Integral de Conservación Preventiva (PICP) para los bienes culturales custodiados por la institución, tanto los que se encuentran en la exposición como en las salas de reserva. En este Plan se observan los siguientes parámetros: Temperatura, Humedad relativa, Iluminación, Biodeterioro, Compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) Acción antrópica y otros factores de riesgo 

Estos parámetros no permiten, en ningún caso, la presencia de insectos en las vitrinas en las que se conservan bienes culturales. A tal efecto, el PICP incorpora protocolos de actuación en materia de conservación y procedimientos de inspección en todas las áreas con bienes culturales. Con relación al incidente excepcional objeto de la pregunta, cabe informar que estos protocolos no han fallado, sino al contrario, se han puesto en marcha y han funcionado correctamente.

En este sentido, la empresa responsable del montaje museográfico revisó el pasado miércoles 30 de agosto la estanqueidad de la vitrina, planteando la hipótesis de que el acceso a la vitrina pudo realizarse a través de una bandeja situada en la base de la misma y empleada para colocar sales de sílice con la finalidad de mantener constante el nivel de humedad. El Museo, como ya se ha indicado, ha seguido el protocolo establecido en su PICP y ha reforzado el cierre de la bandeja al objeto de evitar que pueda repetirse un incidente similar. El personal técnico del Museo hacomprobado que la Dama de Elche no ha sufrido daños y se encuentra en perfectas condiciones de conservación. Asimismo, se han efectuado inspecciones extraordinarias en el resto del Museo y se ha podido detectar que se trata de una incidencia aislada. No obstante, se ha incrementado el sistema de control de plagas en el Museo. 

 Por último, cabe señalar que el MAN, como museo del Estado, cumple un papel de representación de los pueblos y culturas que han trazado la historia de España a lo largo del tiempo y se configura como seña de identidad del conjunto de la arqueología española tanto en el marco nacional como en el internacional. Es en este ámbito donde la “Dama de Elche” cobra sentido como referente de la cultura ibérica. Por otra parte, la “Dama de Elche” forma parte de un patrimonio histórico común, que le dota de una proyección por encima de su ubicación geográfica o de su ámbito local. Por esta razón el Museo, museo estatal y cabecera de su disciplina, reconocido como el mejor museo arqueológico de España y uno de los mejores de Europa, que recibe 500.000 visitantes anuales, es la sede idónea para garantizar la responsabilidad que tiene encomendada de conservar, divulgar y trasmitir este bien cultural” 

Para Mulet “ es incongruente afirmar que no fallaron los protocolos de seguridad y al mismo tiempo confirmar la presencia de la hormiga dentro de la urna, afirmar que se cumplieron a rajatabla los parámetros que impiden que en ningún caso, se pueda  dar la presencia de insectos en las vitrinas en las que se conservan bienes culturales, y estemos hablando de un caso en el que se ha dado”

 

El senador de Compromis remarca que el Gobierno no ha contestado a la pregunta de cuantos incidentes de este tipo ha sufrido el MAC en los últimos años, si le preguntamos cuantas veces ha ocurrido algo semejante, y no contesta, genera muchas dudas”

 

Por último, el Gobierno deja claro que no piensa devolver la Dama a la ciudad, como se requiere en la pregunta “ hay un acuerdo del Congreso de los Diputados pidiendo la cesión al menos temporal de la Dama a la ciudad de Elche, que para Compromís ha de ser permanente, aquí directamente lo obvian y afirman que el MAN es su ubicación idónea”

 

Desde Compromís en el Senado se ha reiterado que el lugar idóneo es Elx, donde este tipo de incidentes es impensable, “hay que superar el centralismo absurdo también en materia cultural”