PP i PSOE voten en contra de desenvolupar la Llei d’Eleccions al Camp i convocar-les

Madrid, 18 d’octubre de 2017

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat que les eleccions al camp no siguen una prioritat ni per al PP ni per al PSOE i que s’estiga demorant el desenvolupament del Reglament de la Llei d’Eleccions al Camp. “Són excuses dir que és prioritària la lluita contra la sequera o els preus ja que, lamentablement, no va a alterar-se aquesta situació a curt termini i urgeix articular i acoblar la representativitat de les organitzacions agràries de manera nítida i clara per començar a treballar en els greus problemes del sector“, ha indicat Mulet.

Per a la coalició valenciana desistir d’aquesta iniciativa i posposar-la de nou suposa “un clar error de la pinça PP-PSOE en la matèria” i els ha urgit a “desbloquejar d’una vegada el desenvolupament del Reglament i convocar les eleccions d’acord amb les CCAA i els mecanismes i garanties que preveu la Llei“, ha afegit. El senador ha retret a més l’intent del PP de voler desprestigiar el procés i la proposta de Compromís assimilant-la al referèndum català. “Hem demanar serietat ja que, des del principi, hem reclamat garanties i celeritat en aquesta classe de processos perquè passen els anys i les eleccions al camp espanyol segueixen sense celebrar-se“, ha agregat.

Compromís s’ha preguntat a qui beneficia l’actual situació. Les Organitzacions Professionals Agràries (OPA) desenvolupen un important paper en la vertebració social i professional del sector primari. Articulen les relacions amb l’administració, els seus interessos i garanteixen la veu i defensa del món rural, de manera que cal des de l’administració un decidit suport i el reconeixement de la seua legítima representativitat com a interlocutors de l’àmbit agrari.

En l’actualitat conviuen encara dinàmiques del passat amb organitzacions professionals agràries (OPA), fórmules de representació sectorials, reivindicatives i democràtiques, per la qual cosa és necessari legitimar a aquestes OPAs com a interlocutores i establir mecanismes de concertació d’aquestes amb l’Administració.

Per a Mulet “donar importància al sector agrícola implica consolidar el sector: l’agrícola, el ramader, la producció forestal i l’agroindústria com a activitats econòmiques de referència en el medi rural“. També reconèixer social i mediambientalment l’activitat agrària com a productora d’aliments, element d’equilibri territorial, de preservació del paisatge i la biodiversitat i com a conservadora del medi rural i patrimoni natural. “Promoure la participació, adaptar estructures, concertar i reconèixer a les organitzacions col·laboradores de l’administració i altres agents en la planificació de la política agrària és el que la societat i els seus propis professionals ens estan demandant a dia d’avui, gairebé com un toc d’auxili, encara que alguns no ho vulguen veure“, ha conclòs.

La moción de Compromís que reclama elecciones en el campo es rechazada en el Senado

PP y PSOE votan en contra de desarrollar la Ley de Elecciones en el Campo y convocarlas

Madrid, 18 de octubre de 2017 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que las elecciones en el campo no sean una prioridad ni para el PP ni para el PSOE y que se esté demorando el desarrollo del Reglamento de la Ley de Elecciones en el Campo. “Son excusas decir que es prioritaria la lucha contra la sequía o los precios pues, lamentablemente, no va a alterarse esta situación a corto plazo y urge articular y ensamblar la representatividad de las organizaciones agrarias de forma nítida y clara para comenzar a trabajar en los graves problemas del sector”, ha indicado Mulet.

Para la coalición valenciana desistir de esta iniciativa y posponerla de nuevo supone “un claro error de la pinza PP-PSOE en la materia” y les ha urgido a “desbloquear de una vez el desarrollo del Reglamento y convocar las elecciones de acuerdo con las CCAA y los mecanismos y garantías que prevé la Ley”, ha agregado. El senador ha reprochado además el intento del PP de querer desprestigiar el proceso y la propuesta de Compromís asimilándolo al referéndum catalán. “Les pedimos un poco de seriedad pues, desde el principio, hemos reclamado garantías y celeridad en esta clase de procesos ya que, pasan los años y las elecciones en el campo español siguen sin celebrarse”, ha agregado.

Compromís se pregunta a quién beneficia la actual situación. Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) desarrollan un importante papel en la vertebración social y profesional del sector primario. Articulan las relaciones con la administración, sus intereses y garantizan la voz y defensa del mundo rural, por lo que es necesario desde la administración un decidido apoyo y el reconocimiento de su legítima representatividad como interlocutores del ámbito agrario.

En la actualidad conviven todavía dinámicas del pasado con organizaciones profesionales agrarias (OPAs), fórmulas de representación sectoriales, reivindicativas y democráticas, por lo que es necesario legitimar a estas OPAs como interlocutoras y establecer mecanismos de concertación de éstas con la Administración.

Para Mulet “dar importancia al sector agrícola implica consolidar el sector: el agrícola, el ganadero, la producción forestal y la agroindustria como actividades económicas de referencia en el medio rural”. También reconocer social y medioambientalmente la actividad agraria  como productora de alimentos, elemento de equilibrio territorial, de preservación del paisaje y la biodiversidad y como conservadora del medio rural y patrimonio natural. “Promover la participación, adaptar estructuras, concertar y reconocer a las organizaciones colaboradoras de la administración y otros agentes en la planificación de la política agraria es lo que la sociedad y sus propios profesionales nos están demandando a día de hoy, casi como una llamada de auxilio, aunque algunos no lo quieran ver”, ha concluido.