Compromís censura que el Govern no responga a les preguntes sobre el Corredor Mediterrani i altres projectes ferroviaris. 

Mulet i Navarrete afirmen que el Govern eludeix les qüestions concretes plantejades

Madrid, a 31 d’agost de 2017. Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete han fet públic avui una sèrie de respostes escrites aportades pel Govern a preguntes formulades pels parlamentaris, on el Govern evita contestar dades i dates concretes, “per a no quedar en evidència” segons els parlamentaris.

A les preguntes:

Quan serà una realitat el Corredor amb una doble plataforma d’ample internacional des de la frontera francesa fins a Algesires?, Quins plans i calendari maneja el ministeri? 


– El passat any, en una pregunta de Compromís al Govern, aquest va assenyalar que l’Estudi Informatiu del tram Castelló-Tarragona del Corredor Ferroviari del Mediterrani ‘es trobava en redacció’ En aquest sentit aquests senadors pregunten: Ha conclòs ja la redacció d’aquest Estudi Informatiu? Quan ho farà? Quines previsions i disseny contempla? Hi ha prevista alguna partida específica per a acabar amb la inexistència d’Alta Velocitat i doble plataforma d’ample internacional en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017?


Es respon:

En relació amb les actuacions ferroviàries s’informa que durant el primer trimestre de 2017 van finalitzar les obres i, actualment, es troba en proves la via amb tercer carril del Corredor Mediterrani entre València i Castelló.


Una vegada que entre en servei aquesta via, ADIF començarà amb les obres en l’altra via d’aquest mateix tram per a incorporar també el tercer carril. Davant un potencial increment del tràfic de mercaderies i viatgers en aquest tram, s’ha previst abordar la construcció d’una nova plataforma i el marc pressupostari dels pròxims exercicis per a aquesta infraestructura. 


Per tant, a més de la connexió entre Tarragona, Barcelona i Girona mitjançant ample estàndard amb la frontera francesa, en 2020 quatre noves capitals de província (Castelló, València, Alacant i Múrcia), estaran comunicades mitjançant alta velocitat amb Europa.Segons Mulet “ ja és greu confondre un “tercer fil” amb un tercer carril; un tercer fil és simplement habilitar un fil més a un dels carrils, perquè només aquest tinga ample europeu ( i no l’altre existent), de nou no aporten dades d’inici del seu funcionament ( que solament permetria l’ample europeu entre València i Castelló, però no a partir de Castelló cap al nord, per tant, de nou trossos). Anuncien ara sí, un tercer carril entre Castelló i València ( quan el més lògic haguera sigut primer fer aquest tercer carril paral·lel, que no interferiria en els dos existents, i una vegada estiga en funcionament, afectar al tercer fil en un carril existent i no com s’ha fet, iniciar amb el tercer fil a un carril en funcionament, amb el caos que açò ha generat”

Segons Mulet, “no contesten  quan serà realitat el corredor entre Algesires i la frontera francesa, no aporten cap calendari, ni dades, no contesten gens sobre l’Estudi Informatiu del tram Castelló-Tarragona que fa ja un any decian estava en estudi. El Govern no contesta a les preguntes malgrat estar obligat legalment a açò

Una altra de les preguntes dels senadors exposava: “ ‘El Corredor Mediterrani, un espai comú entre regions’ era el títol del Congrés celebrat a la fi de novembre en la Universitat Politècnica de València. En l’esdeveniment, organitzat per Campus Habitat 5O, van participar representants d’agents econòmics implicats, com els ports de València i Barcelona, la patronal ceràmica Ascer, la naviliera Balearia o la factoria de Ford a Almussafes, així com de l’àmbit acadèmic i dels governs valencià, català i murcià, que van enviar als seus respectius secretaris autonòmics. No obstant açò, finalment no va assistir cap representant del Ministeri de Foment, argumentant problemes d’agenda. Les quatre regions espanyoles per les quals passa el Corredor agrupen el 45% del Producte Interior Brut d’Espanya, el 46% de l’ocupació nacional i el 51% de les exportacions. La infraestructura suposaria un estalvi de 900.000 tones anuals d’emissions de CO2. En aquest sentit aquests senadors desitgen conèixer, Tenen alguna data per als projectes ferroviaris que precisa la comunitat autònoma valenciana?

La resposta, còpia literalment els tres primers paràgrafs dels anteriors i solament afig “ Pel que fa al tràfic de mercaderies, el Pla Estratègic que el Ministeri de Foment vol dur a terme inclou la connexió de tots els ports del Corredor Mediterrani a la xarxa d’ample estàndard, amb solucions concordes amb les necessitats de cada instal·lació, com la implantació de tercer carril. Així, les mercaderies de València i Castelló que es dirigisquen cap a Catalunya o França s’encaminaran pel Corredor Mediterrani en ample estàndard.”

De nou, sense dates, sense detalls, sense consignació pressupostària. Per al senador castellonenc “ Foment té clar que els diners dels valencians han d’anar a finançar AVEs buits, corredors mesetaris i rescats d’autopistes radials sense usos, i a les nostres preguntes concretes, s’ixen per la tangent amb respostes genèriques i buides. Una altra vegada més, es demostra com el PP menysprea al País Valencià, també en infraestructures vitals”

 

Compromís censura que el  Gobierno no responda a las preguntas sobre el Corredor Mediterráneo y demás proyectos ferroviarios.

 

Mulet y Navarrete afirman que el Gobierno elude  las cuestiones concretas planteadas

 

 

Madrid, a 31 de agosto  de 2017. Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete han hecho público hoy una serie de respuestas escritas aportadas por el Gobierno a preguntas formuladas por los parlamentarios, donde el Gobierno evita contestar datos y fechas concretas, “para no quedar en evidencia” según los parlamentarios.

 

A las preguntas:

 

  • ¿Cuándo será una realidad el Corredor con una doble plataforma de ancho internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras?, ¿Qué planes y calendario maneja el ministerio?
  • El pasado año, en una pregunta de Compromís al Gobierno, éste señaló que el Estudio Informativo del tramo Castelló-Tarragona del Corredor Ferroviario del Mediterráneo ‘se encontraba en redacción’ En este sentido estos senadores preguntan: ¿Ha concluido ya la redacción de este Estudio Informativo? ¿Cuándo lo hará? ¿Qué previsiones y diseño contempla? ¿Hay prevista alguna partida específica para acabar con la inexistencia de Alta Velocidad y doble plataforma de ancho internacional en los Presupuestos Generales del Estado para 2017?

Se responde:

En relación con las actuaciones ferroviarias se informa que durante el primer trimestre de 2017 finalizaron las obras y, actualmente, se encuentra en pruebas la vía con tercer carril del Corredor Mediterráneo entre Valencia y Castellón.

 Una vez que entre en servicio dicha vía, ADIF empezará con las obras en la otra vía de este mismo tramo para incorporar también el tercer carril. Ante un potencial incremento del tráfico de mercancías y viajeros en este tramo, se ha previsto abordar la construcción de una nueva plataforma y el marco presupuestario de los próximos ejercicios para esta infraestructura.

Por tanto, además de la conexión entre Tarragona, Barcelona y Girona mediante ancho estándar con la frontera francesa, en 2020 cuatro nuevas capitales de provincia (Castellón, Valencia, Alicante y Murcia), estarán comunicadas mediante alta velocidad con Europa.

 

Según Mulet “ ya es grave confundir un “tercer hilo” con un tercer carril; un tercer hilo es simplemente habilitar un hilo más a uno de los carriles, para que sólo éste tenga ancho europeo ( y no el otro existente), de nuevo no aportan datos de inicio de su funcionamiento  ( que solamente permitiría el ancho europeo entre Valencia y Castelló, pero no a partir de Castelló hacia el norte, por lo tanto, de nuevo pedazos).  Anuncian ahora sí, un tercer carril entre Castelló y Valencia ( cuando lo más lógico hubiera sido primero hacer este tercer carril paralelo, que no interferiría en los dos existentes, y una vez esté en funcionamiento, afectar al tercer hilo en un carril existente  y no como se ha hecho, iniciar con el tercer hilo a un carril en funcionamiento, con el caos que esto ha generado”

Según Mulet, “no contestan a cuándo será realidad el corredor entre Algeciras y la frontera francesa, no aportan ningún calendario, ni datos,  no contestan nada sobre el Estudio Informativo del tramo Castelló-Tarragona que hace ya un año decian estaba en estudio. El Gobierno no contesta  a las preguntes a pesar de estar obligado legalmente a ello”

 

Otra de las preguntas de los senadores exponía: “ ‘El Corredor Mediterráneo, un espacio común entre regiones’ era el título del Congreso celebrado a finales de noviembre en la Universidad Politécnica de València. En el evento, organizado por Campus Habitat 5U, participaron representantes de agentes económicos implicados, como los puertos de Valencia y Barcelona, la patronal cerámica Ascer, la naviera Balearia o la factoría de Ford en Almussafes, así como del ámbito académico y de los gobiernos valenciano, catalán y murciano, que enviaron a sus respectivos secretarios autonómicos. Sin embargo, finalmente no asistió ningún representante del Ministerio de Fomento, argumentando problemas de agenda. Las cuatro regiones españolas por las que pasa el Corredor agrupan el 45% del Producto Interior Bruto de España, el 46% del empleo nacional y el 51% de las exportaciones. La infraestructura supondría un ahorro de 900.000 toneladas anuales de emisiones de CO2. En este sentido estos senadores desean conocer, ¿Tienen alguna fecha para los proyectos ferroviarios que precisa la comunidad autónoma valenciana?

 

La respuesta, copia literalmente los tres primeros párrafos de los anteriores y solamente añade “   Por lo que respecta al tráfico de mercancías, el Plan Estratégico que el Ministerio de Fomento quiere llevar a cabo incluye la conexión de todos los puertos del Corredor Mediterráneo a la red de ancho estándar, con soluciones acordes con las necesidades de cada instalación, como la implantación de tercer carril. Así, las mercancías de Valencia y Castellón que se dirijan hacia Cataluña o Francia se encaminarán por el Corredor Mediterráneo en ancho estándar.”

 

De nuevo, sin fechas, sin detalles, sin consignación presupuestaria. Para el senador castellonense “ Fomento tiene claro que el dinero de los valencianos ha de ir a financiar AVEs vacíos, corredores mesetarios y rescates de autopistas radiales sin usos, y a nuestras preguntas concretas, se salen por la tangente con respuestas genéricas y vacías. Otra vez más, se demuestra como el PP desprecia al País Valencià, también en infraestructuras vitales

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *