El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar recentment una pregunta escrita dirigida al Govern, després que LA UNIÓ de Llauradors hagués posat uns fets en coneixement del grup ROCA de la Guàrdia Civil, perquè investigara la possible existència d’empreses fantasma destinades a la compra de cítrics per a la indústria de transformació, per si estigueren vulnerant la legalitat.

Aquesta denúncia es va fer després de les queixes de diversos citricultors, després de comprovar que alguna d’aquestes empreses no sol·licita ni tan sols als agricultors el document DATA que garanteix l’origen lícit de la fruita, permetent qualsevol tipus d’origen de la fruita, ja siga de tercers països sense control sanitari o, directament, sostretes als seus amos. La indignació ha anat a més al proliferar a internet anuncis per comprar taronges per a indústria a preus rebentats, davant la crisi de preus en origen d’aquesta campanya.

Mulet va posar en evidència davant del Govern aquesta realitat i va demanar explicacions sobre les mesures adoptades o que cal adoptar. La resposta del Govern de nou es limita a respostes genèriques:

La Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, protegeix de forma especial als operadors més febles i reforça la garantia i seguretat jurídica del conjunt dels operadors.

Aquesta garantia es basa en l’obligació de formalitzar per escrit els contractes. Així mateix la Llei estableix un sistema públic de control dels possibles incompliments que es canalitza a través de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA). L’AICA és, per tant, l’organisme creat per a garantir el compliment de la Llei 12/2013, per a això realitza inspeccions d’ofici, investiga les denúncies que es presenten per possibles incompliments de la Llei, inicia i instrueix expedients sancionadors i proposa sancions en cas de detectar infraccions.

Des de la seua posada en marxa, l’AICA ha realitzat més de 5.000 inspeccions d’ofici. Per tant, si consideren que s’està produint algun incompliment de la Llei de la cadena, poden dirigir-se a l’AICA perquè en ús de les seues atribucions, realitze les actuacions pertinents.

D’aquesta resposta es deriva que la denúncia formulades per aquests casos no va motivar cap nova actuació, ja que remet la resposta a les iniciatives que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris emprèn d’ofici (no a instàncies de tercers) i, en aquest cas concret, no es respon sobre cap mesura concreta adoptada. Simplement s’exposen que s’han realitzat 5.000 inspeccions, sense saber quantes d’elles van acabar en sancions, si els sancionats o inspeccionats han estat reincidents, i sense saber quantes d’elles han estat de cítrics i en el territori valencià.

Per a Compromís això evidencia que, tot i existir una legislació al respecte, l’administració fa desistiment de funcions i, també en aquest aspecte, deixa els cítrics i als citricultors abandonats a la seua sort.

citrics resposta

Compromís lamenta la poca implicación del Gobierno ante las grandes empresas que revientan el precio de los cítricos

El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó recientemente una pregunta escrita dirigida al Gobierno, después de que LA UNIÓ de Llauradors hubiese puesto unos hechos en conocimiento del grupo ROCA de la Guardia Civil, para que investigara la posible existencia de empresas fantasma destinadas a la compra de cítricos para la industria de transformación, por si estuvieran vulnerando la legalidad.

Esta denuncia se hizo después de las quejas de varios citricultores, después de comprobar que alguna de esas empresas no solicita ni siquiera a los agricultores el documento DATA que garantiza el origen lícito de la fruta, permitiendo cualquier tipo de origen de la fruta, ya sea de terceros países sin control sanitario o, directamente, sustraídas a sus dueños. La indignación ha ido a más al proliferan en internet anuncios para comprar naranjas para industria a precios reventados, ante la crisis de precios en origen de esta campaña.

Mulet puso en evidencia ante el Gobierno esta realidad y pidió explicaciones sobre las medidas adoptadas o a adoptar. La respuesta del Gobierno de nuevo se limita a respuestas genéricas:

La Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, protege de forma especial a los operadores más débiles y refuerza la garantía y seguridad jurídica del conjunto de los operadores.

Dicha garantía se basa en la obligación de formalizar por escrito los contratos. Asimismo la Ley establece un sistema público de control de los posibles incumplimientos que se canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). AICA es por tanto, el organismo creado para garantizar el cumplimiento de la Ley 12/2013, para ello, realiza inspecciones de oficio, investiga las denuncias que se presentan por posibles incumplimientos de la Ley, inicia e instruye expedientes sancionadores y propone sanciones en caso de detectar infracciones.

Desde su puesta en marcha, AICA ha realizado más de 5.000 inspecciones de oficio. Por lo tanto, si consideran que se está produciendo algún incumplimiento de la Ley de la cadena, pueden dirigirse a AICA para que en uso de sus atribuciones, realice las actuaciones pertinentes.

De esta respuesta se deriva que la denuncia formuladas por estos casos no motivó ninguna nueva actuación, ya que remite la respuesta a las iniciativas que la Agencia de Información y Control Alimentarios emprende de oficio (no a instancias de terceros), y en este caso concreto, no se responde sobre ninguna medida concreta adoptada. Simplemente se exponen que se han realizado 5.000 inspecciones, sin saber cuántas de ellas terminaron en sanciones, si los sancionados o inspeccionados han sido reincidentes, y sin saber cuántas de ellas han sido de cítricos y en el territorio valenciano.

Para Compromís esto evidencia que, a pesar de existir una legislación al respecto, la administración hace dejación de funciones y, también en este aspecto, deja a los cítricos y a los citricultores abandonados a su suerte.