Moció al Senat per deute, finançament i inversions al PV

Compromís presenta en el Senat una proposta per acabar amb el finançament injust, reconèixer del deute històric i dotar d’inversions dignes al País Valencià

Text de la moció :

La Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) defineix com s’han de dotar de recursos suficients a les autonomies per a prestar adequadament els serveis públics transferits i reconeguts per la Llei i els respectius Estatuts d’Autonomia. El seu article 2 contempla que “el sistema de ingresos de las comunidades autónomas […] deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. I, posteriorment, reconeix un principi de suficiència que enuncia com “la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas”.

En aquest sentit, l’article 15 se centra en determinar els passos a seguir quan no es compleix aquesta suficiència i diu així: “Cuando una comunidad autónoma, con la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 y 13 de la presente Ley Orgánica, no llegara a cubrir el nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, previo el correspondiente estudio y con especificación de su destino, una asignación complementaria cuya finalidad será la de garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el artículo 158.1 de la Constitución”.

I el mateix article de la LOFCA concreta: “Se considerará que no se llega a cubrir el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos a los que hacen referencia los apartados anteriores, cuando su cobertura se desvíe, en la cuantía que disponga la ley, del nivel medio de los mismos en el territorio nacional”.

Per la seua part, la Constitució Espanyola afirma a l’ article 138.1 que: “L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució i vetllarà per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol...” Així mateix, l’article 138.2 concreta que  “Les diferències entre els estatuts de les diverses comunitats autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.”, principi que connecta amb l’article 158.1 on s’indica que  “En els pressupostos generals de l’Estat es podrà establir una assignació a les comunitats autònomes en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que hagin assumit i de la garantia d’un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol”.

Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el qual conviuen dos règims diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim comú (resta de CC.AA.). Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament autonòmic es podria qüestionar el compliment dels anteriors articles de la LOFCA i de la Constitució, no sols per la diferència de finançament entre comunitats forals i de règim comú, sinó també per les diferències existents entre les pròpies comunitats de règim comú.

Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i lleials amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut motor de creixement i desenvolupament per a la resta de Comunitats Autònomes. Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per les nostres empreses turístiques han ajudat a l’economia espanyola en moments difícils. Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix.

L’estereotip de riquesa s’ha esquerdat. Ens hem empobrit però continuem pagant com a rics. Altres territoris de l’Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis públics, de millors i gratuïtes infraestructures, de majors recursos per a donar suport el desenvolupament de pimes i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat de vida als seus ciutadans. Com demostren les xifres del propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fins i tot sent més pobres continuem aportant una contribució de diners a l’administració de l’Estat que es troba per damunt de la qual ens correspon pel nostre nivell de renda.

De fet, som l’únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d’equitat i solidaritat.

Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per càpita superior a la mitjana, han obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana. Amb un finançament com el d’estes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonòmic molt inferior a l’actual, havent invertit més en serveis públics fonamentals. El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no l’únic motiu, pel qual el País Valencià  és l’únic territori amb renda per càpita inferior a la mitjana que registra un saldo fiscal negatiu. És a dir, que aporta al funcionament de les Administracions Públiques més recursos dels quals rep a través de les polítiques de despesa.

En els darrers pressupostos generals de l’Estat, la comunitat autònoma valenciana (País Valencià), torna a situar-se entre les comunitats autònomes pitjor finançades de tot l’Estat. I reiterem que no és un problema que vinga de fa poc, així, tal com s’ha vist en l’últim informe balances fiscals amb dades de 2012 fet públic recentment pel Ministeri d’Hisenda, aquesta és la tercera comunitat amb pitjor saldo fiscal.

Allò problemàtic no és que es tracte d’una dada anual aïllada, sinó que és la dinàmica de les últimes dècades, on a més d’una nefasta gestió a nivell autonòmic, amb saquejos i fallits projectes faraònics, ha situat al País Valencià, com una de les regions més pobres.

Cada valencià o valenciana rep ara 376 euros menys que la mitjana per a protecció social, 151 euros menys que la mitjana per a promoció econòmica, 81 euros menys per a infraestructures, 16 menys en sanitat (81 milions), i així en pràcticament totes les partides. Som doncs, dels pitjors finançats, de les comunitats que més aporten a l’Estat, però amb uns nivells d’atur, pobresa infantil i desprotecció social alarmants.
Aquest dèficit d’inversions ha generat un deute històric de l’Estat amb els valencians i valencianes que superaria els 13.700 milions d’euros  des de 2002, mentre hi ha seriosos problemes per a fer front des de l’administració autonòmica als pagaments ordinaris en sanitat i/o educació, i tot açò ha generat un deute públic que únicament en interessos consumeix bona part del pressupost públic.

 En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació entre les comunitats de règim comú durant el període 2002-2012, anys per a les que totes elles assumeixen unes competències semblants. El càlcul de l’infrafinançament patit pel País Valencià respecte a la mitjana de CC.AA. de règim comú ha estat objecte d’un informe amb el títol Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborat per una Comissió d’Experts per encomanda de les Corts Valencianes.

 Si analitzem el

 • període que va des de 2002 fins 2015.
  • Comencem en 2002 per ser el primer any per al què totes les CC.AA. tenen les competències transferides. Els valencians tenim les principals competències transferides des de meitat dels anys 80, però altres comunitats acabaren de rebre les competències en 2002.
  • Acabem en 2015 per acostar el càlcul a l’actualitat.
 • Amb totes aquestes precaucions –sempre de caràcter conservador en l’estimació- els valencians estem perdent aproximadament 800-900 milions anuals pel fet de rebre un finançament menor a la mitjana (a competències homogènies i població ajustada). Són uns 500 milions anuals durant el període 2002-2005, uns 1.000 anuals durant 2006-2008; i un poc més de 800 anuals durant 2009-2013.
 • L’infrafinançament acumulat del període 2002-2015 és de 10.900 milions.
 • Eixe infrafinançament ha tingut que ser compensat amb deute, pel qual hem pagat ja aproximadament 2.800 milions d’euros durant aquest període (sols tenint en compte els interessos del deute associat a l’infrafinançament)
 • En definitiva, el deute històric per infrafinançament ascendiria, tirant per baix a 13700 milions d’euros per al període 2002-2015.
 • És més difícil calcular el deute històric corresponent al període anterior a 2002 perquè no és tan fàcil comparar entre CC.AA., ja que no totes tenien les mateixes competències assumides. Ara bé, hem de tindre en compte que:
  • els valencians assumiren l’educació i la sanitat cap a meitat dels 80,
  • aquestes dues són les principals partides de despesa de les CC.AA.,
  • aquestes dues són les que han presentat els principals problemes d’insuficiència de finançament,
  • el manteniment de l’statu quo demostra que els valencians estàvem malament des de l’inici de les transferències de competències segons el cost efectiu.

Aleshores podríem pensar que durant els quinze anys anteriors al 2002 també ens han faltat aproximadament 500 milions anuals. Això sumarien uns 7.500 milions addicionals, als quals caldria afegir també els interessos corresponents.

Per tot açó i sabent l’asfixiant situació econòmica del País Valencià, a la qual cal sumar el desmantellament econòmic i el saqueig de les arques públiques que ha comportat els darrers governs autonòmics del Partit Popular, cal donar des del Govern de l’Estat una solució, i per això es

Per això es presenta la següent

MOCIÓ

 1. El Senat insta al Govern Central en emprendre una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta de igual manera, l’exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica) assolint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.
 2. El Senat insta al Govern Central al reconeixement deldèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana xifrada en almenys 13.700 milions d’euros des de 2002 a 2015, així com la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació d’estos dèficits.
 3. El Senat insta al Govern Central a l’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del País Valencià compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.

Compromís presenta en el Senado una propuesta para acabar con la financiación injusta, reconocimiento de la deuda histórica y dotar de inversiones dignas al País Valencià

Texto de la moción

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) define como se tienen que dotar de recursos suficientes a las autonomías para prestar adecuadamente los servicios públicos transferidos y reconocidos por la Ley y los respectivos Estatutos de Autonomía. Su artículo 2 contempla que “el sistema de ingresos de las comunidades autónomas […] deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Y, posteriormente, reconoce un principio de suficiencia que enuncia como “la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas”. 

En este sentido, el artículo 15 se centra al determinar los pasos a seguir cuando no se cumple esta suficiencia y dice así:

Cuando una comunidad autónoma, con la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 y 13 de la presente Ley Orgánica, no llegara a cubrir el nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, previo el correspondiente estudio y con especificación de su destino, una asignación complementaría cuya finalidad será la de garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el artículo 158.1 de la Constitución”.

Y el mismo artículo de la LOFCA concreta: “Se considerará que no se llega a cubrir el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos a los que hacen referencia los apartados anteriores, cuando su cobertura se desvíe, en la cuantía que disponga la ley, del nivel medio de los mismos en el territorio nacional”.

Por su parte, la Constitución Española afirma al artículo 138.1 que: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución y velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español…” Así mismo, el artículo 138.2 concreta que “Las diferencias entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales.”, principio que conecta con el artículo 158.1 donde se indica que “En los presupuestos generales del Estado se podrá establecer una asignación en las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y de las actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”.

Las comunidades autónomas tienen un sistema de financiación asimétrica, en el cual conviven dos regímenes diferentes: el foral (País Vasco y Navarra) y el de régimen común (resto de CC.AA.). Con los datos disponibles de liquidaciones de los sistemas de financiación autonómica se podría cuestionar el cumplimiento de los anteriores artículos de la LOFCA y de la Constitución, no sólo por la diferencia de financiación entre comunidades forales y de régimen común, sino también por las diferencias existentes entre las propias comunidades de régimen común.

Los valencianos y valencianas hemos sido ejemplo de solidaridad con el resto de pueblos y leales con la idea de progreso compartido. En nuestras etapas de prosperidad económica hemos sido motor de crecimiento y desarrollo para el resto de Comunidades Autónomas. Las divisas aportadas por nuestros exportadores de productos agrarios e industriales y por nuestras empresas turísticas han ayudado a la economía española en momentos difíciles. Ahora, aunque seguimos siendo igual de leales y solidarios, la prosperidad valenciana no existe.

El estereotipo de riqueza se ha agrietado. Nos hemos empobrecido pero continuamos pagando como ricos. Otros territorios del Estado disponen ahora de mejores salarios y pensiones, de mejores servicios públicos, de mejores y gratuitas infraestructuras, de mayores recursos para apoyar el desarrollo de pymes y autónomos, para preservar el medio ambiente y ofrecer una mayor calidad de vida a sus ciudadanos. Cómo demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, incluso siendo más pobres continuamos aportando una contribución de dinero a la administración del Estado que se encuentra por encima de la cual nos corresponde por nuestro nivel de renta.

De hecho, somos el único territorio con una renta por habitante inferior a la media que recibe de los poderes públicos menos de loque aporta, lo cual supone una quiebra de los principios de equidad y solidaridad.

Otras comunidades, incluidas algunas con una renta per cápita superior a la media, han obtenido recursos por habitante por encima de la media. Con una financiación como la de estas comunidades, contaríamos con una deuda pública autonómica muy inferior a la actual, habiendo invertido más en servicios públicos fundamentales. El sistema de financiación autonómica es el principal, pero no el único motivo, por el cual el País Valenciano es el único territorio con renta per cápita inferior a la media que registra un saldo fiscal negativo. Es decir, que aporta al funcionamiento de las Administraciones Públicas más recursos de los cuales recibe a través de las políticas de gasto.

En los últimos presupuestos generales del Estado, la comunidad autónoma valenciana (País Valenciano), vuelve a situarse entre las comunidades autónomas peor financiadas de todo el Estado. Y reiteramos que no es un problema que venga de fecha reciente, así, tal como se ha visto en el último informe balanzas fiscales con datos de 2012 hecho público recientemente por el Ministerio de Hacienda, esta es la tercera comunidad con peor saldo fiscal.

Lo problemático no es que se trate de un dato anual aislado, sino que es la dinámica de las últimas décadas, donde además de una nefasta gestión a nivel autonómico, con saqueos y fallidos proyectos faraónicos, ha situado en el País Valenciano, como una de las regiones más pobres.

Cada valenciano o valenciana recibe ahora 376 euros menos que la media para protección social, 151 euros menos que la media para promoción económica, 81 euros menos para infraestructuras, 16 menos en sanidad (81 millones), y así en prácticamente todas las partidas. Somos pues, de los peores financiados, de las comunidades que más aportan en el Estado, pero con unos niveles de paro, pobreza infantil y desprotección social alarmantes.
Este déficit de inversiones ha generado una deuda histórica del Estado con los valencianos y valencianas que superaría los 13.700 millones de euros desde 2002, mientras hay serios problemas para hacer frente desde la administración autonómica a los pagos ordinarios en sanidad y/o educación, y todo esto ha generado una deuda pública que únicamente en intereses consume buena parte del presupuesto público.

En concreto, los datos permiten realizar una adecuada comparación entre las comunidades de régimen común durante el periodo 2002-2012, años para las que todas ellas asumen unas competencias parecidas. El cálculo de la  infrafinanciación  sufrida por el País Valenciano respecto a la media de CC.AA. de régimen común ha sido objeto de un informe con el título Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborado por una Comisión de Expertos por encomanda de las Cortes Valencianas.

Si analizamos el

– periodo que va desde 2002 hasta 2015.

 • Empezamos en 2002 para ser el primer año para el qué todas las CC.AA. tienen las competencias transferidas. Los valencianos tenemos las principales competencias transferidas desde mitad de los años 80, pero otras comunidades acabaron de recibir las competencias en 2002.
 • Acabamos en 2015 para acercar el cálculo a la actualidad.
 • Con todas estas precauciones –siempre de carácter conservador en la estimación- los valencianos estamos perdiendo aproximadamente 800-900 millones anuales por el hecho de recibir una financiación menor a la mediana (a competencias homogéneas y población ajustada). Son unos 500 millones anuales durante el periodo 2002-2005, unos 1.000 anuales durante 2006-2008; y un poco más de 800 anuales durante 2009-2013.

– La  infrafinanciación acumulada del periodo 2002-2015 es de 10.900 millones.

– Esa infrafinanciación ha tenido que ser compensada con deuda, por la cual hemos pagado ya aproximadamente 2.800 millones de euros durante este periodo (sólo teniendo en cuenta los intereses de la deuda asociada a la infrafinanciación)

– En definitiva, la deuda histórica por infrafinanciación ascendería, tirando por bajo a 13.700 millones de euros para el periodo 2002-2015.

– Es más difícil calcular la deuda histórica correspondiente al periodo anterior a 2002 porque no es tan fácil comparar entre CC.AA., puesto que no todas tenían las mismas competencias asumidas. Ahora bien,  hemos de tener en cuenta que:

 • los valencianos asumieron la educación y la sanidad hacia mitad de los 80,
 • estas dos son las principales partidas de gasto de las CC.AA.,
 • estas dos son las que han presentado los principales problemas de insuficiencia de financiación,
  o el mantenimiento del statu quo demuestra que los valencianos estábamos mal desde el inicio de las transferencias de competencias según el coste efectivo.

Entonces podríamos pensar que durante los quince años anteriores al 2002 también nos han faltado aproximadamente 500 millones anuales. Esto sumarían unos 7.500 millones adicionales, a los cuales habría que añadir también los intereses correspondientes.

Por todo esto  y a sabiendas de la asfixiante situación económica del País Valenciano, a la cual hay que sumar el desmantelamiento económico y el saqueo de las arcas públicas que ha comportado los últimos gobiernos autonómicos del Partido Popular, hay que dar desde el Gobierno del Sido una solución, y por eso se
Por eso se presenta la siguiente

MOCIÓN
1. El Senado insta en el Gobierno Central a emprender una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) de calidad, y permita de igual manera, el ejercicio de las competencias propias (ocupación, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica) logrando al menos la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.

 1. El Senado insta en el Gobierno Central al reconocimiento del déficit de financiación acumulado desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias en la Comunidad Valenciana cifrada en al menos 13.700 millones de euros desde 2002 a 2015, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits.3. El Senado insta en el Gobierno Central a la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional del País Valenciano compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años.
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *