El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentat una sèrie de preguntes escrites al Govern Central, perquè explique el cost que va a generar a les arques públiques de l’Estat el desembarcament massiu de les forces de l’OTAN que s’estan realitzat aquests dies en territori valencià, especialment des de l’aeroport de Manises i el port de Sagunt.

Aquesta arribada de maquinària militar procedent de tota Europa, està realitzant exercicis militars mai vistos amb anterioritat “A Manises un ampli aterratge d’avions militars que transporten vehicles militars i tropes. En el Port de Sagunt, desenes de bucs amb tot tipus de material bèl·lic, amb tot luxe de desplegament de vehicles motoritzats, armament i persones, el major desplegament militar a Europa en la seua història recent”

Algunes dades apunten al fet que durant setmanes arribaran nombrosos bucs procedents de tota Europa, així com 70 carros de combat Leopard alemanys.
Segons la premsa valenciana, La Guàrdia Civil i Policia Militar escortaran l’avanç per carretera del gegantesc contingent. I es barreja la
mobilització de 36.000 efectius de 30 països, i l’ús de foc real.

Per a Mulet “ cal saber després d’aquest descomunal desplegament, el cost que ens va a generar, començant pel desplegament de Guàrdia Civil i Policia Militar, cal saber quines empreses seran les que subministraran les municions per a aquesta operació (que recordem, usarà foc real), seran de nou les empreses vinculades amb el Ministre “de la guerra”, Morenés, els qui farà el seu particular agost?qui pagarà aquesta munició, tota l’OTAN o l’Estat Español” I saber quin  és el pressupost real d’aquesta macrooperació i  quina  part  ha de sufragar Espanya.

Mulet també ha volgut saber el risc potencial que se sotmet al territori valencià i en especial al port de Sagunt i Aeroport de Manises. I les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que es van a detreure , el cost que açò va a generar i fins que punt es va a desatendre a la població que sufragar aquests forces i cossos de seguretat de l’Estat.

També ha demanat saber si en l’operatiu de seguretat d’aquesta macro operació van a intervenir empreses de seguretat privada, en cas afirmatiu, quines, amb quina vinculació amb dirigents del PP; i amb quin cost a les arques públiques.

Mulet ha remarcat que aquest desplegament posa al territori valencià en una situació complicada “no sabem si el Govern Central, a l’hora de permetre aquest desembarcament inaudit, és conscient que ens posa com a punt sensible”

En aqueix sentit, el Senador de Compromís ha destacat que no creu que aquesta operació isca gratis als valencians “volem saber el cost real d’aquest muntatge, el pressupost de l’Estat anual per a defensa és de 5.734 milions d’euros, però en el que va d’any, ja porten gastats uns 7500 milions, sempre fan curt perquè saben el rebuig que genera en la societat presentar despesa militar, malgrat açò, tots els agosts han de modificar el pressupost implementant en 800 milions d’euros per a fer front al programa d’armament, despesa que ja saben que tenen obligat quan elaboren els comptes, però prefereixen ocultar-ho i modificar els comptes a meitat any. Ara, ens temem que aquesta operació de l’OTAN torne a costar-nos massa, i estem parlant solament de diners, no de tranquil·litat i seguretat, que seria un altre tema igual o més.

 

 

 

Compromís pregunta por el coste y repercusiones del macro desembarco de la OTAN en territorio valenciano

El  Senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado una serie de preguntas escritas  al Gobierno Central, para que explique el coste que va a generar a las arcas públicas del estado el desembarco masivo de las fuerzas de la OTAN que se están realizado estos días en territorio valenciano, en especial desde el aeropuerto de Manises y el puerto de Sagunt.

Esta llegada de maquinaria militar procedente de toda Europa, está realizando ejercicios militares nunca vistos con anterioridad “En Manises un amplio aterrizaje de aviones militares que transportan  vehículos militares y tropas. En el Puerto de Sagunt, decenas de buques con todo tipo de material bélico, con todo lujo de despliegue de vehículos motorizados, armamento y personas, el mayor despliegue militar en Europa en su historia reciente”

Algunos datos apuntan a que durante semanas llegarán numerosos buques procedentes de toda Europa,  así como  70 carros de combate Leopard alemanes.

Según la prensa valenciana, La Guardia Civil y Policía Militar escoltarán el avance por carretera del gigantesco contingente. Y se baraja la  movilización de 36.000 efectivos de 30 países, y el uso de fuego real.

Para Mulet “ hay que saber después de este descomunal despliegue, el coste que nos va a generar, empezando por el despliegue de Guardia Civil y Policía Militar, hay que saber qué empresas serán las que suministrarán las municiones para esta operación (que recordemos, usará fuego real), serán de nuevo las empresas vinculadas con el Ministro “de la guerra”, Morenés, quienes hará su particular agosto?¿quién pagará esta munición, toda la OTAN o el Estado Español” Y saber cual es el presupuesto estimado de esta macrooperación y que parte ha de sufragar España.

Mulet también ha querido saber el riesgo potencial que se somete al territorio valenciano y en especial al puerto de Sagunt y Aeropuerto de Manises.  Y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se van a detraer, el coste que esto va a generar y hasta que punto se va a desatender a la población que sufragar estos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

 

También ha pedido saber si en el operativo de seguridad de esta macro operación van a intervenir empresas de seguridad privada, en caso afirmativo, cuales, con qué vinculación con dirigentes del PP; y con qué coste a las arcas públicas.

Mulet ha remarcado que este despliegue pone al territorio valenciano en una situación complicada “no sabemos si el Gobierno Central, a la hora de permitir este desembarco inaudito, es consciente que nos pone como punto sensible”

En ese sentido, el Senador de Compromís ha destacado que no cree que esta operación salga gratis a  los valencianos “queremos saber el coste real de este montaje, el presupuesto del Estado anual para defensa es de  5.734 millones de euros, pero en lo que va de año, ya llevan gastados unos 7500 millones, siempre hacen corto porque saben el rechazo que genera en la sociedad presentar gasto militar, a pesar de ello, todos los agostos han de modificar el presupuesto implementando en 800 millones de euros para hacer frente al programa de armamento, gasto que ya saben que tienen obligado cuando elaboran las cuentas, pero prefieren ocultarlo y modificar las cuentas a mitad año. Ahora, nos tememos que esta operación de la OTAN vuelva a costarnos demasiado, y estamos hablando solamente de dinero, no de tranquilidad y seguridad, que seria otro tema igual o más.