Compromís exigeix a la diplomàcia espanyola intervinga davant Bielorússia per possible censura a acolliments en parelles homosexuals i explique el paper del cònsol espanyol. 

Compromís pregunta en el Senat per la tramitació dels visats espanyols dels menors en procés d’acolliment en el país de l’Est.

València, a 20 de juny de 2018. Compromís ha presentat una sèrie de preguntes escrites sobre la tramitació dels visats espanyols dels menors en procés d’acolliment a Bielorússia. Els processos d’acolliment, en la majoria dels casos, són lents i amb llargs tràmits que desesperen a adoptants que lluiten contra les administracions espanyoles i de tercers països, i existeixen dubtes raonable de si la condició de matrimonis homosexuals puguen acabar amb la paràlisi de la tramitació.

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha presentat una sèrie de preguntes en relació a les actuacions i procediments d’acolliment així com dels criteris per a denegar els visats àdhuc comptant amb informes favorables. “Sabem que aquest camí no és fàcil i que l’Estat hauria de posar els mecanismes necessaris perquè el camí cap a l’acolliment no fóra tan tortuós. Som coneixedors de casos bastant cridaners, i d’uns altres que posen en dubte l’objectivitat d’aquest procés. Volem saber fins a quin punt s’han obstaculitzat la tramitació en casos de matrimoni homosexuals, i quines mesures ha adoptat la diplomàcia espanyola en aquests casos, com a país avantguardista en els drets LGTBI+, no podem consentir cap tipus de discriminació per aquests fets, i el per què de la negativa del cònsol espanyol a signar únicament en un cas de dos pares homes. ”

El cas de Víctor i el seu marit

El passat mes de febrer, Víctor i el seu marit, una matrimoni dos homes residents a València, van començar els tràmits requerits per a adoptar un xiquet a Bielorússia. Tant la Generalitat Valenciana com l’Oficina d’Estrangeria de la Delegació de Govern, van emetre informe favorable, si bé és cert que aquesta última els va demanar informació que a altres parelles no, com és el cens de l’habitatge. “Complim tots els requisits, i tant una com una altra ens avalen”- ha relatat Víctor.

Aquesta documentació es va remetre al Consolat, junt els expedients d’altres 91 xiquets i xiquetes a l’espera de ser adoptats en aquest país. Tots els visats han sigut concedits, menys els de el xiquet de 10 anys que la parella valenciana pretenia adoptar. La resposta a la denegació del visat és que la informació presentada per a la justificació del propòsit i les condicions de l’estada prevista no són fiables, malgrat el vistiplau de les dues institucions, les quals arrepleguen que la parella preveu les condicions necessàries perquè, durant el desplaçament i l’estada del menor a Espanya, compte amb la necessària protecció.

Els informes de serveis socials de Bielorússia són clars: al xiquet assignat a Víctor i el seu marit, després d’haver-se-li sigut retirada la custòdia als seus pares en diverses ocasions, ha de ser donat en acolliment perquè cresca en un ambient i família estructurada. La seua mare biològica, per la seua banda, ha signat davant notari el consentiment perquè el seu fill siga adoptat per una altra família. Malgrat açò, el cònsol espanyol es nega a signar el visat perquè puga ser portat perquè compte amb les atencions i cures que un menor necessita.

“En més de 8 anys s’han portat molts xiquets i mai s’han denegat cap visat” ens explica Víctor, que després de diverses converses telefòniques amb l’agència d’acolliment confirma aquesta informació. “El dolor de tenir ja roba comprada, la casa preparada i que a quatre dies ho rebutgen. I al pobre xiquets, dies abans de venir a Espanya li hagen hagut de dir que no va a vindre. I la culpa, i si ho haguera acollit una altra família, heterosexual?”. Després de diversos intents per contactar amb el consolat no han obtingut resposta alguna. Mentrestant, solament els queda esperar.

 

 

Compromís exige a la diplomacia española medie ante Bielorusia por posible censura a acogidas en parejas homosexuales y explique el papel del consul español.

 

Compromís pregunta en el Senado por la tramitación de los visados  españoles de los menores en proceso de acogida en el país del Este

Valencia, a 20 de junio de 2018. Compromís ha presentado una serie de  preguntas escritas sobre la tramitación de los visados españoles de los menores en proceso de acogida en Bielorrusia. Los procesos de acogida, en la mayoría de los casos, son lentos y con largos trámites que desesperan a adoptantes que luchan contra las administraciones españolas y de terceros países, y existen dudas razonable de si la condición de matrimonios homosexuales puedan acabar con la parálisis de la tramitación.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado una serie de preguntas en relación a las actuaciones y procedimientos de acogida así como de los criterios para denegar los visados aun contando con informes favorables. “Sabemos que este camino no es fácil y que el Estado debería poner los mecanismos necesarios para que el camino hacia la acogida no fuese tan tortuosoSomos conocedores de casos bastante llamativos, y de otros que ponen en entredicho la objetividad de este proceso. Queremos saber  hasta qué punto se han obstaculizado la tramitación en casos de matrimonio homosexuales, y qué medidas ha adoptado la diplomacia española en estos casos, como país vanguardista en los derechos LGTBI+, no podemos consentir ningún tipo de discriminación por estos hechos, y el por qué de la negativa del cónsul español en firmar únicamente en un caso de dos padres varones. ”

 

El caso de Víctor y su marido

El pasado mes de febrero, Víctor y su marido, una matrimonio dos hombres residentes en València,  empezaron los trámites requeridos para adoptar un niño en Bielorrusia.  Tanto la Generalitat Valenciana como la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno, emitieron informe favorable, si bien es cierto que ésta última les pidió información que a otras parejas no, como es el censo de la vivienda. “Cumplimos todos los requisitos, y tanto una como otra nos avalan”- ha relatado Víctor.

Esta documentación se remitió al Consulado, junto a los expedientes de otros 91 niños y niñas a la espera de ser adoptados en este país. Todos los visados han sido concedidos, menos los del niño de 10 años que la pareja valenciana pretendía adoptar. La respuesta a la denegación del visado es que la información presentada para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no son fiables, a pesar del visto bueno de las dos instituciones, las cuales recogen que la pareja prevé las condiciones necesarias para que, durante el desplazamiento y la estancia del menor en España, cuente con la necesaria protección.

Los informes de servicios sociales de Bielorrusia son claros: al niño asignado a Víctor y su marido, tras habérsele sido retirada la custodia a sus padres en varias ocasiones, debe ser dado en acogida para que crezca en un ambiente y familia estructurada. Su madre biológica, por su parte, ha firmado ante notario el consentimiento para que su hijo sea adoptado por otra familia. A pesar de ello, el cónsul español se niega a firmar el visado para que pueda ser traído para que cuente con las atenciones y cuidados que un menor necesita.

“En más de 8 años se han traído muchos niños y nunca se han denegado ningún visado” nos cuenta Víctor, que tras varias conversaciones telefónicas con la agencia de acogida confirma esta información. “El dolor de tener ya ropa comprada, la casa preparada y que a cuatro días lo rechazan. Y que  el pobre niño, semanas antes de venir a España le hayan tenido que decir que no va a venir. Y la culpa, ¿y si lo hubiese acogido otra familia, heterosexual?”. Tras varios intentos por contactar con el consulado no han obtenido respuesta alguna. Mientras tanto, solo les queda esperar.

Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *