Els senadors de Compromís constaten després d’una resposta parlamentària que ha xarxes públiques de lluita antipedra, com la de Madrid, que aboquen acetona i iodur de plata sense constar cap mena d’autorització o conveni

Els senadors de Compromís van a sol·licitar la compareixença de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, després de constatar que s’estan realitzant pràctiques de lluita antipedra i de modificació artificial del cicle hidrològic “sense que hi haja autoritzacions prèvies aprovades per la Direcció general de l’Aigua en el si del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a proposta de l’organisme de conca“. La compareixença de García Tejerina és com a conseqüència de ser la màxima responsable de fer complir la normativa en la matèria i a la vista que en la resposta s’assenyala que “fins ara la Direcció general de l’aigua no ha tramitat l’autorització de cap expedient sobre la matèria“, quan es tracta d’una pràctica estesa per tota la geografia i que podria tenir greus conseqüències sobre la pluja.

Per al senador de Compromís a la Comissió de Medi Ambient, Jordi Navarrete, “és molt xocant que des de la pròpia administració pública -cas de la xarxa experimental antipedra creada per l’extinta Diputació Provincial de Madrid, hui titularitat de la Cambra Agrària de la Comunitat de Madrid- s’haja creat una xarxa antipedra que ‘protegeix’ 195.000 hectàrees d’alt valor agronòmic en el quadrant sud-oriental de la comunitat de Madrid mitjançant campanyes anuals de defensa antipedra que comencen l’1 de maig i finalitzen el 30 de setembre i tot això sense autoritzacions“.

La coalició va començar en la desena legislatura a preguntar sobre l’alteració del cicle hidrològic que preveu la Llei d’Aigües i el Reglament del Domini Públic Hidràulic, encara que no ha estat fins a la dotzena legislatura quan han començat a arribar les respostes. A instàncies de Compromís, el senador Jordi Navarrete defensarà la setmana que ve a la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic una moció per la qual s’insta el Govern a modificar la Llei de l’Aigua per a no permetre ni concedir autoritzacions per a la modificació de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic baix cap supòsit i una moratòria que afecte les “empreses, agrupacions agrícoles i tota mena d’entitats que tenen concedides autoritzacions per realitzar activitats d’aquest tipus“.

Compromís ha reclamat informes d’autorització de les diverses confederacions hidrogràfiques d’Espanya, emesos durant els últims deu anys, per dur a terme la modificació de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic, la remissió dels informes favorables emesos per l’administració sanitària durant els últims quinze anys quan els procediments emprats a l’efecte de l’article 3.4 del Reglament del Domini Públic Hidràulic hagen implicat la utilització de productes o formes d’energia amb propietats potencialment adverses per a la salut, còpies dels informes evacuats pel Servei d’aplicacions climatològiques en el procediment de utilització de tecnologia basada en la propulsió d’ones de xoc ionitzants per modificar la fase atmosfèrica del cicle hidrològic dut a terme en els paratges de la Caña i el Soldado, al terme municipal de Caudete, informes emesos pels organismes competents durant els sis últims anys sobre els efectes de la lluita antipedra en la desertització, en relació amb les tècniques de lluita antipedra dutes a terme a Albacete, Múrcia, Saragossa i Lleó o del sistema de lluita antipedra utilitzat per la Xarxa Antigranís de la Comunitat de Madrid.

El iodur de plata és altament insoluble en aigua i té una estructura cristal·lina semblant a la del gel, permetent induir la nucleació de cristalls de gel en el sembrat de núvols per provocar pluja artificial. L’INSHT (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) ha realitzat informes sobre la precaucions de l’ús d’acetona i iodur de plata i hi nombrosa literatura, manifestos i estudis sobre els riscos ambientals d’activitats com els cremadors a Lleida i la gestió en benefici de determinades empreses sense valorar prou les repercussions ambientals i sobre la salut d’aquesta pràctica totalment regulada encara que oblidada per inacció i omissió de l’administració pública.

27022017 NP granizo 1

Compromís pide la comparecencia de la ministra de Agricultura por la falta de control en la lucha contra el granizo 

Los senadores de Compromís constatan tras una respuesta parlamentaria que existen redes públicas de lucha antigranizo, como la de Madrid, que vierten acetona y yoduro de plata sin constar ninguna clase de autorización o convenio

Madrid, 27 de febrero de 2017

Los senadores de Compromís van a solicitar la comparecencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, después de constatarse que se están realizando prácticas de lucha antigranizo y de modificación artificial del ciclo hidrológico “sin que existan autorizaciones previas aprobadas por la Dirección General del Agua en el seno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta del organismo de cuenca”. La comparecencia de García Tejerina es como consecuencia de ser la máxima responsable de hacer cumplir la normativa en la materia y a la vista que en la respuesta se señala que “hasta la fecha la Dirección general del agua no ha tramitado la autorización de expediente alguno sobre la materia”, cuando se trata de una práctica extendida por toda la geografía y que podría tener graevs consecuencias sobre la lluvia.

 

Para el senador de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Jordi Navarrete, “es muy chocante que desde la propia administración pública –caso de la red experimental antigranizo creada por la extinta Diputación Provincial de Madrid, hoy titularidad de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid- se haya creado una red antigranizo que ‘protege’ 195.000 hectáreas de alto valor agronómico en el cuadrante sudoriental de la comunidad de Madrid mediante campañas anuales de defensa antigranizo que empiezan el 1 de mayo y finalizan el 30 de septiembre y todo ello sin autorizaciones”.

 

La coalición comenzó en la décima legislatura a preguntar sobre la alteración del ciclo hidrológico previsto en la Ley de Aguas y el reglamento del Dominio Público Hidráulico, aunque no ha sido hasta la decimosegunda legislatura cuando han empezado a llegar las respuestas. A instancias de Compromís, el senador Jordi Navarrete defenderá la próxima semana en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático una moción por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley del Agua para no permitir ni conceder autorizaciones para la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico bajo ningún supuesto y una moratoria que afecte a las “empresas, agrupaciones agrícolas y todo tipo de entidades que tienen concedidas autorizaciones para realizar actividades de este tipo”.

 

Compromís ha reclamado informes de autorización de las diversas Confederaciones Hidrográficas de España, emitidos durante los últimos diez años, para llevar a cabo la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, la remisión de los informes favorables emitidos por la administración sanitaria durante los últimos quince años cuando los procedimientos empleados a los efectos del artículo 3.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico hayan implicado la utilización de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud, copias de los informes evacuados por el Servicio de aplicaciones climatológicas en el procedimiento de utilización de tecnología basada en la propulsión de ondas de choque ionizantes para modificar la fase atmosférica del ciclo hidrológico llevado a cabo en los parajes de La Caña y El Soldado, en el término municipal de Caudete, informes emitidos por los organismos competentes durante los seis últimos años sobre los efectos de la lucha antigranizo en la desertización, en relación con las técnicas de lucha antigranizo llevadas a cabo en Albacete, Murcia, Zaragoza y León o del sistema de lucha antigranizo utilizado por la Red Antigranizo de la Comunidad de Madrid.

 

El yoduro de plata es altamente insoluble en agua y tiene una estructura cristalina parecida a la del hielo, permitiendo inducir la nucleación de cristales de hielo en el sembrado de nubes para provocar lluvia artificial. El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) ha realizado informes sobre la precauciones del uso de acetona y yoduro de plata y existe numerosa literatura, manifiestos y estudios sobre los riesgos ambientales de actividades como los quemadores en Lleida y la gestión en beneficio de determinadas empresas sin valorar lo suficiente las repercusiones ambientales y sobre la salud de esta práctica totalmente regulada aunque olvidada por inacción y omisión de la administración pública.