Mulet “ El Gobierno menysprea les llengües minoritàries, i les cultures pròpies com la valenciana”

Compromís lamenta que no es complisca l’article 3.3 de la C.E. i que únicament done suport a tres comunitats autònomes.

Madrid, a 13 de juliol de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha afirmat que la resposta escrita que ha obtingut per part del Govern Central, demostra de nou el menyspreu absolut dels successius governs centrals a la pluralitat cultural i lingüística de l’Estat Español, governe el partit que governe, i el que és més greu, un incompliment flagrant de l’article 3.3. de la Constitució Espanyola “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.

Mulet va preguntar referent a açò “ Quines mesures pensa adoptar el Govern per a fomentar l’ensenyament de les llengües espanyoles més enllà dels seus àmbits lingüístics territorials?

La resposta que dóna el Govern per escrit és “ En relació amb la informació interessada, s’assenyala que l’Institut Cervantes va ser creat l’any 1991, pel consens de tots els Grups Parlamentaris, per a la promoció de l’espanyol i la difusió de la cultura en espanyol en l’exterior. La Llei 7/1991, de 21 de març, per la qual es crea l’Institut Cervantes, en cap moment esmenta les llengües cooficials. (…) , realitzada sempre en col·laboració amb les institucions responsables: el Institut Ramon Llull, el Consello dóna Cultura Galega i l’Institut Basc Etxepare. (…) Per a la realització dels cursos, es recapta la col·laboració dels organismes responsables de les Comunitats Autònomes corresponents, tant els ja citats com uns altres, per exemple: la Real Acadèmia Gallega de la Llengua, la Xunta de Galícia, la Real Acadèmia de la Llengua Basca, les Universitats i les Escoles Oficials d’Idiomes d’aqueixes Comunitats Autònomes.

Segons Mulet, aquesta resposta demostra la total falta de respecte a la pròpia constitució “ en el seu article 3, deixa clar que “el castellà” és la llengua espanyola oficial de l’Estat. I que “ Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes “, per la qual cosa per a bé o per mal, tan espanyol és el castellà com l’aragonès o l’asturià; l’ús d’espanyol per a referir-se a una sola de les llengües, per més oficial o comuna que siga, atempta contra el propi text constitucional.”

Segons Mulet “ intentar limitar tot a les accions que faça l’Institut Cervantes, quan li preguntàvem per TOTES les mesures de l’administració central, demostra de nou que no ha fet res en quaranta anys per a complir amb la Constitució Espanyola de la qual s’omplen la boca en debats territorials, però després incompleixen sistemàticament tant PP com PSOE”

El portaveu de Compromís ha afirmat que tota l’acció de l’administració central es limite a cursets de català, basc o gallec, i s’obvien la resta de llengües espanyoles tals com les llengües com l’aragonès o aranès o les llengües pròpies d’Astúries, Lleó, Extremadura o Cantàbria entre altres realitats, demostra el menyspreu a la pluralitat cultural de l’Estat “ no es tracta de fer curset fora d’Espanya d’alguna aquestes llengües, sinó que demanem que es complisca la Carta Magna, i es respecte i protegisquen totes les llengües, no fóra de l’Estat, que també, sinó dins d’ell. Incompleixen aquesta Constitució amb la qual s’omplen la boca, de principi a fi, ja que la disposició final de la mateixa arreplega que està s’ha de publicar en totes les llengües espanyoles, i no s’ha complit tampoc”.


Menyspreu a la resta de cultures

Per a Mulet que s’afirme sense rubor “Tenint en compte la qualitat del patrimoni cultural català, gallec i basc, la cultura de Catalunya, Galícia i el País Basc ocupa un lloc destacat en la programació de la xarxa de Centres de l’Institut Cervantes” és un greu menyspreu cap a la resta de nacionalitats “ que es tinga en compte a solament tres comunitats autònomes per a la programació cultural, i solament es valore la qualitat del patrimoni cultural d’uns i no d’uns altres, és la lamentable visió del PP i PSOE respecte a la pluralitat cultural espanyola, que alguns territoris compartim llengua amb uns altres no vol dir que tinguem el mateix patrimoni cultural, ja que la llengua és un de bàsic però no l’únic , així, que nacionalitats històriques de primer ordre com la valenciana, aragonesa, lleonesa, asturiana…etc, siguen ningunejades pel Govern central és un greu insult. Però que tota la promoció i suport a la pluralitat cultural i lingüística de l’Estat es limite a fer cursets fora d’Espanya de 4 idiomes, calibra la visió rància del PP i PSOE de la vertadera diversitat cultural. No se soluciona solament amb cursets, i no hi ha solament 4 llengües en l’Estat, ni una Espanya Grande i tres nacionalitats històriques”

 

 

 

 

 

Mulet “ El Gobierno desprecia las lenguas minoritarias, y las culturas propias como la valenciana”

 

Compromís lamenta que no se cumpla el artículo 3.3 de la C.E. y que únicamente preste apoyo a tres comunidades autónomas.

 

Madrid, a 13 de julio de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha afirmado que la respuesta escrita que ha obtenido por parte del Gobierno, demuestra de nuevo el desprecio absoluto de los sucesivos gobiernos centrales a la pluralidad cultural y lingüística del Estado Español, gobierne el partido que gobierne, y lo que es más grave, un incumplimiento flagrante del artículo 3.3. de la Constitución Española “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

 

Mulet preguntó a este respecto “ ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para fomentar la enseñanza de las lenguas españolas más allá de sus ámbitos lingüísticos territoriales?

La respuesta que da el Gobierno por escrito es “  En relación con la información interesada, se señala que el Instituto Cervantes fue creado en el año 1991, por el consenso de todos los Grupos Parlamentarios, para la promoción del español y la difusión de la cultura en español en el exterior. La Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, en ningún momento menciona las lenguas cooficiales.  (…)  , realizada siempre en colaboración con las instituciones responsables: el Institut Ramon Llull, el Consello da Cultura Galega y el Instituto Vasco Etxepare. (…)  Para la realización de los cursos, se recaba la colaboración de los organismos responsables de las Comunidades Autónomas correspondientes, tanto los ya citados como otros, por ejemplo: la Real Academia Gallega de la Lengua, la Xunta de Galicia, la Real Academia de la Lengua Vasca, las Universidades y las Escuelas Oficiales de Idiomas de esas Comunidades Autónomas.

Según Mulet, esta respuesta demuestra la total falta de respeto a la propia constitución “ en su artículo 3, deja claro que “el castellano” es la lengua española oficial del Estado. Y que “ Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas “, por lo que para bien o para mal, tan español es el castellano como el aragonés o el asturiano, el uso de español para referirse a una sola de las lenguas, por más oficial o común que sea, atenta contra el propio texto constitucional.”

Según Mulet “ intentar limitar todo a las acciones que haga el Instituto Cervantes, cuando le preguntábamos por TODAS las medidas de la administración central, demuestra de nuevo que no ha hecho nada en 40 años para cumplir con la Constitución Española de la cual se llenan la boca en debates territoriales, pero luego incumplen sistemáticamente tanto PP como PSOE”

El portavoz de Compromís ha afirmado que toda la acción de la administración central se limite a cursillos de catalán, vasco o gallego, y se obvien el resto de lenguas españolas tales como las lenguas como el  aragonés o aranés o las lenguas propias de Asturias, León, Extremadura o Cantabria entre otras realidades,  demuestra el desprecio a la pluralidad cultural del Estado “ no se trata de hacer cursillo fuera de España de alguna estas lenguas, sino que pedimos que se cumpla la Carta Magna, y se respete y protejan todas las lenguas, no fuera del Estado, que también, sino dentro de él. Incumplen esta Constitución con la que se llenan la boca, de principio a fin, ya que la disposición final de la misma recoge que está se ha de publicar en todas las lenguas españolas, y no se ha cumplido tampoco.

Menosprecio al resto de culturas

Para Mulet que se afirme sin rubor “Habida cuenta de la calidad del patrimonio cultural catalán, gallego y vasco, la cultura de Cataluña, Galicia y el País Vasco ocupa un lugar destacado en la programación de la red de Centros del Instituto Cervanteses un grave desprecio hacia el resto de nacionalidades “ que se tenga en cuenta a solamente tres comunidades autónomas para la programación cultural, y solo se valore la calidad del patrimonio cultural de unos y no de otros, es la lamentable visión del PP y PSOE respecto a la pluralidad cultural española, que algunos territorios compartamos lengua con otros no quiere decir que tengamos el mismo patrimonio cultural, ya que la lengua es uno básico pero no el único , así, que nacionalidades históricas de primer orden como la valenciana, aragonesa, leonesa, asturiana…etc, sean ninguneadas por el Gobierno central es un grave insulto. Pero que toda la promoción y apoyo  a la pluralidad cultural y lingüística del Estado se limite a hacer cursillos fuera de España de 4 idiomas, calibra la visión rancia del PP y PSOE de la verdadera diversidad cultural. No se soluciona solamente con cursillos, y no hay solo 4 lenguas en el Estado, ni una España Grande y tres nacionalidades históricas

.

 llengues españoles r

Descarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *