Gobierno evidència que el Consell del PP va mentir respecte als ajuts per al Transport Metropolità i no va fer res

El Govern central afirma que l’exconseller Moragues mai va remetre res a l’Administració General de l’Estat tal com aquest va afirmar en 2015 

València, 10 de juliol de 2018

El portaveu de Compromís al Senat,Carles Mulet, ha fet pública hui la resposta donada pel Govern Central a preguntes d’aquest, en el qual deixa l’exconseller Juan Carlos Moragues, del PP, completament en evidència, i demostra com el PP no va fer res per revertir el menyspreu del Govern Central cap al transport metropolità de València (TMV).

Mulet va registrar aquesta pregunta:

El 2015, el conseller valencià d’Hisenda i Administració Pública, Moragues, va informar que havia enviat al Ministeri del ram la“informació de tota classe” requerida pels ajuts estatals al transport metropolità de la ciutat de València i estaven“a l’espera que en aquest 2015 es puga habilitar una modificació pressupostària i si no, ja de cara als Pressupostos Generals de l’Estat de 2016, que s’incloguen aquests ajuts”.

Referent a això, ha assegurat que des de la Generalitat s’havien demanat a les Secretaries d’Estat de Pressupostos i d’Administració Pública“ajudes al transport metropolità a València, de la mateixa manera que hi ha en altres ciutats com Madrid i Barcelona”, que s’han enviat la documentació sol·licitada i han“tingut reunions amb el Ministeri sobre aquesta qüestió”.

Moragues va afirmar -tal com recull la premsa de declaracions seues- que“hi ha hagut total predisposició positiva, transmissió d’informació, aportació de documentació” i que“la Generalitat segueix reivindicant i reclamant del Ministeri d’Hisenda i del Govern que, igual que hi ha ajudes per al transport metropolità de Madrid i Barcelona, ​​també hi haja ajudes pel transport metropolità de València”. Preguntat per què impedeix obtenir aquestes ajudes, va indicar que estan“transmetent informació al respecte” i“a l’espera que o bé en aquest 2015 es puga habilitar una modificació pressupostària i si no, ja de cara als pressupostos generals de l’Estat de 2016, que s’incloguen aquestes ajudes al transport metropolità a València”, que també van reclamar al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoroi el Secretari d’Estat d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, durant la recent visita de tots dos a València. Sembla ser que aquesta petició no va fer efecte en el Govern, ni en els comptes de 2016, 2017 ni 2018 s’ha inclòs una partida per a aquesta finalitat.

Petició documentació: 

-Per tot això se sol·licita còpia dels requeriments fets des de 2015 fins a la data per part de la Generalitat respecte als ajuts estatals al transport metropolità de la ciutat de València

La resposta del Govern no presenta cap dubte:“En relació amb la informació interessada, cal assenyalar que no hi ha constància que la Generalitat Valenciana haja remès, des de la data indicada, cap requeriment sobre ajudes estatals al transport metropolità de la Ciutat de València, en els termes expressats en l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Sense perjudici de l’anterior, cal fer constar que amb la informació facilitada en la present iniciativa es desconeix a quin tipus de documents es fa referència, per la qual cosa cal un major detall i identificació dels requeriments sol·licitats”.

Per a Mulet,“si després de ser clars a l’hora d’exposar el cas i concretar que es tracten de requeriments sobre el Transport Metropolità de València, transmissió d’informació, aportació de documentació que ara no consta enlloc, això demostra que el Govern autonòmic del PP no era únicament un govern inútil incapaç de plantar cara a les injustícies del Govern Central, sinó que a més, era un govern mentider, que afirmava fer gestions inexistents”.

Situació actual

Compromís ha recordat que la coalició es va quedar sola en el debat dels Pressupostos Generals de l’Estat exigint els 38 milions necessaris per al transport metropolità de València. El Senat va rebutjar amb els vots de PP, PSOE i C’s l’esmena presentada per la coalició i va donar via lliure a una altra, a la baixa, pactada entre PP i Ciutadans i que fixava en 10 milions d’euros el seu finançament.

Dels 10 milions finalment pactats per PP i C’s, que no van ser corregits per la negativa del PSOE i aquestes dues altres formacions, finalment es rebran 3.680.000 per una incompatibilitat amb el finançament que la ciutat de València rebia. “Deu milions en paper, 3.630.000 en mà per a la tercera àrea metropolitana de l’Estat espanyol, això ens mostra que existeixen també formes legals de robar i discriminar“, ha conclòs.

10072018 transport metropolità r 10072018 transport metropolità

TMV

Gobierno evidencia que el Consell del PP mintió respecto a las ayudas para el Transporte Metropolitano y no hizo nada 

El Gobierno central afirma que el exconseller Moragues nunca remitió nada a la administración general del Estado tal y como Éste afirmó en 2015

València, a 10 de julio de 2018 

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha hecho pública hoy la respuesta dada por el Gobierno Central a preguntas de éste, en el cual deja al exconseller Juan Carlos Moragues, del PP, completamente en evidencia, y demuestra cómo el PP no hizo nada para revertir el desprecio del Gobierno Central hacia el transporte metropolitano de València.

Mulet registró esta pregunta:

En 2015, el conseller valenciano de Hacienda y Administración Pública, Moragues, informó que había remitido al Ministerio del ramo la “información de todo tipo” requerida para las ayudas estatales al transporte metropolitano de la ciudad de Valencia y estaban “a la espera de que en este 2015 se pueda habilitar una modificación presupuestaria y si no, ya de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que se incluyan estas ayudas“.

Al respecto, aseguró que desde la Generalitat se habían han pedido a las Secretarías de Estado de Presupuestos y de Administración Pública “ayudas al transporte metropolitano en Valencia, al igual que hay en otras ciudades como Madrid y Barcelona”, han enviado la documentación solicitada y han “tenido reuniones con el Ministerio al respecto“.

Moragues afirmó -tal y como recoge la prensa de declaraciones suyas- que “ha habido total predisposición positiva, transmisión de información, aportación de documentación” y que “la Generalitat sigue reivindicando y reclamando del Ministerio de Hacienda y del Gobierno que, al igual que hay ayudas para el transporte metropolitano de Madrid y Barcelona, también haya ayudas para el transporte metropolitano de Valencia“. Preguntado por qué impide obtener esas ayudas, ha indicado que están “transmitiendo información al respecto” y “a la espera de que o bien en este 2015 se pueda habilitar una modificación presupuestaria y si no, ya de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que se incluya estas ayudas al transporte metropolitano en Valencia“, que también reclamaron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante la reciente visita de ambos a Valencia Parece ser que esta petición no hizo mella en el Gobierno, y ni en las cuentas de 2016, 2017 ni 2018 se ha incluido una partida para tal fin. Petición documentación:

-Por todo ello se solicita copia de los requerimientos hechos desde 2015 hasta la fecha por parte de la Generalitat respecto a las ayudas estatales al transporte metropolitano de la ciudad de Valencia

La respuesta del Gobierno no deja lugar a dudas: “En relación con la información interesada, cabe señalar que no existe constancia de que la Generalidad Valenciana haya remitido, desde la fecha indicada, requerimiento alguno sobre ayudas estatales al transporte metropolitano de la Ciudad de Valencia, en los términos expresados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, hay que hacer constar que con la información facilitada en la presente iniciativa se desconoce a qué tipo de documentos se hace referencia, por lo que es preciso un mayor detalle e identificación de los requerimientos solicitados”.

Para Mulet, “si después de ser claros a la hora de exponer el caso y concretar que se tratan de requerimientos sobre el transporte metropolitano de València, transmisión de información, aportación de documentación que ahora no consta en ningún sitio. Eso demuestra que el Gobierno autonómico del PP no era únicamente un gobierno inútil incapaz de plantar cara a las injusticias del Gobierno Central, sino que además, era un gobierno embustero, que afirmaba hacer gestiones inexistentes”.

Situación actual

Compromís ha recordado que la coalición se quedó sola en el debate de los Presupuestos Generales del Estado exigiendo los  38 millones necesarios para el transporte metropolitano de València. El Senado rechazó con los votos de PP, PSOE y C’s la enmienda presentada por la coalición y dio vía libre a otra, a la baja, pactada entre PP y C’s y que fijaba en 10 millones de euros su financiación.

De los 10 millones finalmente pactados por PP y C’s, que no fueron corregidos por la negativa del PSOE y estas dos otras formaciones, finalmente se recibirán 3,68 millones por una incompatibilidad con la financiación que la ciudad de València recibía. “Diez millones en papel, 3,63 millones en mano para la tercera área metropolitana del Estado español, esto nos muestra que existen también formas legales de robar y discriminar”, ha concluido.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *