Compromís demana dedicar el 3% del PIB a l’R+D+I en els Pressupostos de l’Estat per recuperar la desfeta recent

La Fundació per a la Innovació situa en un 29,7% la taxa d’inversió del pressupost públic de l’últim any

Madrid, 21 de maig de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha demanat un “esforç inversor real molt més gran” dels pressupostos per a ciència per part de l’Administració General de l’Estat, després de constatar el progressiu descens del percentatge per a ciència fins a arribar, segons la Fundació per a la Innovació (COTEC) al 29,7% del pressupostat l’any passat.

La coalició recorda tot el terreny i temps perdut “que Espanya ha de dedicar per apropar-nos al conjunt d’Europa en aquesta matèria” i ha assenyalat que “ens vam comprometre amb la Unió Europea a dedicar el 3% del PIB a R+D en l’horitzó 2020 com a motor del desenvolupament econòmic i social“.

Per al representant valencianista “urgeix garantir que la quantitat pressupostada en inversió pública en R+D+I en els ministeris competents s’executa en els seus màxims graus de compliment, per reduir la bretxa existent amb Europa i acostar-nos a la mitjana dels països del nostre entorn, que tenen la ferma voluntat de complir amb els objectius marcats per la Unió Europea”. Per Navarrete “aquesta seria la millor marca Espanya possible“, per la qual la coalició insta el Govern a compensar els mínims històrics assolits en els últims anys augmentant la taxa d’execució de polítiques públiques d’R+D+I fins a percentatges que garantisquen arribar al 3% del PIB en R+D en l’horitzó 2020.

La coalició reclamarà adoptar quan abans mesures pressupostàries i legislatives per frenar el distanciament amb Europa en aquesta matèria, com ara reforçar l’educació primària, promoure que les universitats siguen innovadores, desenvolupar una economia que valore i finance actius intangibles, a més de reforçar el paper tractor del sector públic i incentivar el talent intraemprenedor, en la línia del manifestat per la COTEC.

L’Estat espanyol ha vist encadenar descensos en la intensitat inversora en R+D durant anys, fins a situar-se a la cua d’Europa pel que fa a la despesa en relació al PIB. Aquesta despesa ha crescut per sota del que creixia l’economia, perpetuant un model productiu d’elevat risc. En aquest sentit Compromís considera urgent que s’adopten quan abans mesures pressupostàries i legislatives per frenar el distanciament amb Europa.

L’evolució de la inversió, allò que ens hauria de fer presumir del nostre país, ens posa vermells quan veiem gràfics com els del pes de l’R + D en l’estructura econòmica del país en un context de suposada recuperació econòmica després de la crisi i amb una evolució per sota del PIB”, ha dit el senador castellonenc.

Especialment malament queda en el balanç la inversió en el sector públic, que llasta la inversió en lloc de afavorir-la, el que ens ha deixat a la cua d’Europa. Les xifres són molt preocupants: des de 2009 Espanya ha perdut 13 dels 21 punts de convergència en R+D que havia retallat a Europa entre 2000 i 2008. Ens situem en 2016 al 58,6% d’inversió que realitza la mitjana de països de la Unió Europea, el que ens torna a la situació que Espanya tenia l’any 2003. Espanya segueix sense recuperar nivells d’inversió en R+d previs a la crisi (està un 9,1% per sota). Per contra, la UE els ha superat de forma clara (està un 27% per sobre).

La pròpia COTEC responsabilitza d’aquesta dinàmica a la decreixent taxa d’execució del pressupost dedicat a aquesta política. Segons les seues dades “l’Administració central només va invertir l’any passat un de cada tres euros del pressupost per a R+D+I consignat en els ministeris competents“. Dels 4.635.000 d’euros de pressupost públic per a R+D+I disponibles el 2017, finalment es van invertir 1.376, un 29,7%, la taxa d’execució més baixa en R+D+I des que es registra aquesta dada.

Compromís pide dedicar el 3% del PIB a la I+D+I en los Presupuestos del Estado para recuperar el descalabro reciente

La Fundación para la Innovación sitúa en un 29,7% la tasa de inversión del presupuesto público del último año

Madrid, 21 de mayo de 2018

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha pedido un “esfuerzo inversor real mucho mayor” de los presupuestos para ciencia por parte de la Administración General del Estado, tras constatarse el paulatino descenso del porcentaje para ciencia hasta llegar, según la Fundación para la Innovación (COTEC) al 29,7% de lo presupuestado el año pasado.

La coalición recuerda todo el terreno y tiempo perdido “que España debe dedicar para acercarnos al conjunto de Europa en esta materia” y ha señalado que “nos comprometimos con la Unión Europea a dedicar el 3% del PIB a I+D en el horizonte 2020 como motor del desarrollo económico y social”.

Para el representante valencianista “urge garantizar que la cantidad presupuestada en inversión pública en I+D+I en los ministerios competentes se ejecuta en sus máximos grados de cumplimiento, para reducir la brecha existente con Europa y acercarnos a la media de los países de nuestro entorno, que tienen la firme voluntad de cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea”. Para Navarrete “esa sería la mejor marca España posible”, por la que la coalición insta al Gobierno a compensar los mínimos históricos alcanzados en los últimos años aumentando la tasa de ejecución de políticas públicas de I+D+I hasta porcentajes que garanticen llegar al 3% del PIB a I+D en el horizonte 2020.

La coalición reclamará adoptar cuanto antes medidas presupuestarias y legislativas para frenar el distanciamiento con Europa en esta materia, tales como reforzar la educación primaria, promover que las universidades sean innovadoras, desarrollar una economía que valore y financie activos intangibles, además de reforzar el papel tractor del sector público e incentivar el talento intraemprendedor, en la línea de lo manifestado por la COTEC.

El Estado español ha visto encadenar descensos en la intensidad inversora en I+D durante años, hasta situarse a la cola de Europa en cuanto al gasto en relación al PIB. Este gasto ha crecido por debajo de lo que crecía la economía, perpetuando un modelo productivo de elevado riesgo. En este sentido Compromís considera urgente que se adopten cuanto antes medidas presupuestarias y legislativas para frenar el distanciamiento con Europa.

La evolución de la inversión, aquello que debería hacernos presumir de nuestro país, nos sonroja cuando vemos gráficos como los del peso de la I+D en la estructura económica del país en un contexto de supuesta recuperación económica tras la crisis y con una evolución por debajo del PIB”, ha dicho el senador castellonense.

Especialmente mal queda en el balance la inversión en el sector público, que lastra la inversión en lugar de favorecerla, lo que nos ha dejado a la cola de Europa. Las cifras son muy preocupantes: desde 2009 España ha perdido 13 de los 21 puntos de convergencia en I+D que había recortado a Europa entre 2000 y 2008. Nos situamos en 2016 en el 58,6% de inversión que realiza el promedio de países de la Unión Europea, lo que nos devuelve a la situación que España tenía en el año 2003. España sigue sin recuperar niveles de inversión en I+D previos a la crisis (está un 9,1% por debajo). Por el contrario, la UE los ha superado de forma clara (está un 27% por encima).

La propia COTEC responsabiliza de esta dinámica a la decreciente tasa de ejecución del presupuesto dedicado a esta política. Según sus datos “la Administración Central solo invirtió el año pasado uno de cada tres euros del presupuesto para I+D+I consignado en los ministerios competentes”. De los 4.635 millones de euros de presupuesto público para I+D+I disponibles en 2017, finalmente se invirtieron 1.376, un 29,7%, la tasa de ejecución más baja en I+D+I desde que se registra este dato.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *