Gobierno Central confirma datos repatriaciones cuerpos de la División Azul mientras retiró ayudas para exhumar las fosas del franquismo.

fosas franquismo r

division azul r division azulGovern confirma dades repatriacions cossos de la División Azul mentre va retirar ajudes per a exhumar les fosses del franquisme.

Des de 2011 es van retirar ajudes per a fosses i s’ha incrementat per a la tornada dels col·laboradors amb els nazis.

Madrid, a 16 de maig de 2018. El Govern ha confirmat les dades al portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet; al mateix temps que s’han retirat les ajudes per a exhumar les fosses del franquisme (a pesar la llei de Memória Històrica), el Govern no ha escatimat per a subvencionar les tornades de combatents de la División Azula a territori espanyol.

Mulet va preguntar al Govern quina quantitat econòmica ha destinat l’administració general de l’estat des de l’any 2000, any per any, per a la tornada de cossos de membres de la División Azul des d’altres països.

El Govern ha respost: En relació amb la informació interessada, s’assenyala que el Govern, a través del Ministeri de Defensa, col·labora en la repatriació de restes de soldats espanyols caiguts en la II Guerra Mundial que reposen en cementeris de sòl rus, mitjançant la recepció de les peticions de familiars per a la recuperació de restes, el suport a la realització de tràmits de trasllat per via aèria, la recepció de restes en l’aeroport “Adolfo Suárez Madrid-Barajas” i el seu posterior lliurament a familiars. Dins de l’Exèrcit de Terra, la Direcció de Suport al Personal (DIAPER) del Comandament de Personal té assignat la comesa de realitzar els tràmits administratius per a les repatriacions, en compliment d’una Instrucció General de l’Estat Major de l’Exèrcit. Fins a desembre de l’any 2011 les despeses corresponents a les repatriacions tramitades a través del Ministeri eren assumits per la Direcció de General d’Assumptes Econòmics; a partir d’eixa data, es va comunicar que les despeses de repatriació havien de ser assumits pels familiars. No obstant açò, quan la solvència econòmica del sol·licitant no ho ha permès, la DIAPER, en el marc de les funcions de suport al personal que té encomanades, s’ha fet càrrec de les despeses de trasllat fins a territori nacional. Segons la informació que obra en la Direcció general d’Assumptes Econòmics, els pagaments relacionats amb la repatriació de les restes al·ludides han sigut els següents: 

Amb anterioritat a l’any 2007 es té constància de quatre repatriacions, amb una despesa benvolguda de 4.000 euros.

  • 2007 10 repatriat. import 13.000 €
  • 2010, 2 repatriats, 2.2010 €
  • 2013 5 repatriats 5200 €
  • 2016 5 repatriats, 4000 €
  • 2017 3 repatriats, 3600 €

Aquesta realitat, xoca, segons Mulet, amb el fet que des de 2012, incloent enguany, el Govern va retirar les partides per a exhumar les fosses del franquisme, passant dels 1,3 milions en 2009, 2,1 milions en 2010 i 2,2 en 2011, a zero euros la resta d’anys fins avui, amb l’excusa de la crisi econòmica (eixa que segons el Govern s’ha superat). En 2017 el Govern responia per escrit a Mulet “en el moment actual, l’Administració General de l’Estat no té previst escometre cap tipus d’actuació en els enterraments i fosses sobre els quals es pregunta en mancar de recursos per a açò, sense perjudici que la col·laboració econòmica amb les associacions memorialístiques es reprenga tan aviat siga possible destinar noves partides pressupostàries”


El portaveu de Compromís en el Senat, ha lamentat que el PP puga destinar els diners de tots únicament a repatriar cossos de voluntaris que van lluitar al costat de l’exèrcit Nazi contra el poble rus, però no per a traure de les cunetes i les fosses a les víctimes del franquisme “ hi ha milers d’espanyols en fosses, a pocs quilòmetres de la Moncloa, començant per la Valle de les Caidos, als quals no se li permet una sepultura digna, mentre els diners de tots sí pot destinar-se a repatriar a col·laboradors de l’exèrcit nazi a més de 7000 quilòmetres, que òbviament en molts casos van ser obligats pel franquisme a moure cap a Rússia, per tant, són també víctimes dels totalitarismes, i mereixen com a tal tot el nostre respecte. Òbviament tenen tot el dret a aquesta repatriació, però és insultant es prioritze als col·laboradors del nazisme, mentre es deixa a zero la partida per a traure de les fosses als defensors de la democràcia a Espanya. De nou el PP es posa al costat dels interessos de col·laboradors amb el nazisme i dóna l’esquena a les víctimes del franquisme en el propi territori espanyol

 

 

 

Gobierno confirma datos repatriaciones cuerpos de la División Azul mientras retiró ayudas para exhumar las fosas del franquismo.

Desde 2011 se retiraron ayudas para fosas y se ha incrementado para el retorno de los colaboradores con los nazis.

Madrid, a 16 de mayo de 2018. El Gobierno ha confirmado los datos al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet; al mismo tiempo que se han retirado las ayudas para exhumar las fosas del franquismo (a pesar la ley de Memória Histórica), el Gobierno no ha escatimado para subvencionar los retornos de combatientes de la División Azul a territorio español.

Mulet preguntó al Gobierno ¿Qué cantidad económica ha destinado la administración general del estado desde el año 2000, año por año, para el retorno de cuerpos de miembros de la División Azul desde otros países?

El Gobierno ha respondido: En relación con la información interesada, se señala que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, colabora en la repatriación de restos de soldados españoles caídos en la II Guerra Mundial que reposan en cementerios de suelo ruso, mediante la recepción de las peticiones de familiares para la recuperación de restos, el apoyo a la realización de trámites de traslado por vía aérea, la recepción de restos en el aeropuerto “Adolfo Suárez Madrid-Barajas” y su posterior entrega a familiares. Dentro del Ejército de Tierra, la Dirección de Apoyo al Personal (DIAPER) del Mando de Personal tiene asignado el cometido de realizar los trámites administrativos para las repatriaciones, en cumplimiento de una Instrucción General del Estado Mayor del Ejército. Hasta diciembre del año 2011 los gastos correspondientes a las repatriaciones tramitadas a través del Ministerio eran asumidos por la Dirección de General de Asuntos Económicos; a partir de esa fecha, se comunicó que los gastos de repatriación debían ser asumidos por los familiares. Sin embargo, cuando la solvencia económica del solicitante no lo ha permitido, la DIAPER, en el marco de las funciones de apoyo al personal que tiene encomendadas, se ha hecho cargo de los gastos de traslado hasta territorio nacional. Según la información que obra en la Dirección General de Asuntos Económicos, los pagos relacionados con la repatriación de los restos aludidos han sido los siguientes:

Con anterioridad al año 2007 se tiene constancia de cuatro repatriaciones, con un gasto estimado de 4.000 euros.

  • 2007 10 repatriado.  importe 13.000 €
  • 2010, 2 repatriados, 2.2010 €
  • 2013 5 repatriados 5200 €
  • 2016 5 repatriados, 4000 €
  • 2017 3 repatriados, 3600 €

Esta realidad, choca, según Mulet, con el hecho de que desde 2012, incluyendo este año, el Gobierno retiró las partidas para exhumar las fosas del franquismo, pasando de los 1,3 millones en 2009, 2,1 millones en 2010 y 2,2 en 2011, a cero euros el resto de años hasta la fecha, arguyendo la crisis económica ( esa que según el Gobierno se ha superado). En 2017 el Gobierno respondía por escrito a Mulet “en el momento actual, la Administración General del Estado no tiene previsto acometer ningún tipo de actuación en los enterramientos y fosas sobre los que se pregunta al carecer de recursos para ello, sin perjuicio de que la colaboración económica con las asociaciones memorialísticas se reanude tan pronto sea posible destinar nuevas partidas presupuestarias”

El portavoz de Compromís en el Senado, ha lamentado que el PP pueda destinar el dinero de todos únicamente a repatriar cuerpos de voluntarios que lucharon junto al ejército Nazi contra el pueblo ruso, pero no para sacar de las cunetas y las fosas a las víctimas del franquismo “ hay miles de españoles en fosas, a pocos quilómetros de la Moncloa, empezando por el Valle de los Caídos, a los cuales no se le permite una sepultura digna, mientras el dinero de todos sí puede destinarse a repatriar a colaboradores del ejército nazi a más de 7000 quilómetros,que obviamente en muchos casos fueron obligados por el franquismo a marchar  hacia Rusia, por lo tanto, son también víctimas de los totalitarismos, y merecen como tal todo nuestro respeto, obviamente tienen todo el derecho a esta repatriación, pero es insultante se priorice a los colaboradores del nazismo, mientras se deja a cero la partida para sacar de las fosas a los defensores de la democracia en España. De nuevo el PP se pone al lado de los intereses de colaboradores con el nazismo y da la espalda a las víctimas del franquismo en el propio territorio español”

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *